Jste zde

Proběhla unikátní vzdělávací akce o duševním vlastnictví v Praze

Ve středu 15. května 2013 uspořádal časopis Elektro, který vydává nakladatelství FCC Public, a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (ARID) konferenci Průmyslové právo v praxi s podtitulem Jak chránit a využívat duševní vlastnictví v tržních podmínkách.
Konference se konala v přednáškovém sále Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR na Praze 8 (na HW serveru jsme pozývali článkem Jak chránit a využívat duševní vlastnictví v tržních podmínkách).
 
Po úvodním slovu a uvítání účastníků předal šéfredaktor Ing. Josef Košťál slovo Ing. Josefu Zimovi z ARID, který byl nejen odborným garantem, ale také moderátorem této akce a svými krátkými komentáři tematicko-logicky propojoval vystoupení jednotlivých přednášejících. Prvním z nich byl Ing. Miroslav Paclík, ředitel odboru patentových informací, Úřadu průmyslového vlastnictví, který ve své přednášce Význam patentových informací seznámil účastníky se základními způsoby využití nástrojů ochrany průmyslového vlastnictví a zdroji průmyslověprávních informací. Dále se blíže zastavil u databáze Espacenet a základů práce s ní, zejména s ohledem na již existující řešení daného výzkumného zadání.
 
Po Ing. Paclíkovi vystoupila Daniela Filová z asociace ARID, která převedla vzorovou on-line rešerši na zvolený technický problém – zadání znělo: kovová pěna. Během 25 min. nalezla s využitím běžně přístupné (neplacené) databáze Espacenet, stránek amerického a korejského patentového úřadu, ale také frekventovanějších internetových nástrojů, jako je vyhledávač Google nebo internetová encyklopedie Wikipedia, informace o současném stavu ochrany patentového řešení kovové pěny.
 
Po Daniele Filové vystoupil PhDr. Jan Novotný, zástupce veletržní správy Incheba Expo Praha a pozval přítomné na veletrh vynálezů, nápadů a inovací Invento, který se letos premiérově koná za mohutné zahraniční účasti ve dnech 6. až 8. června na výstavišti v pražských Holešovicích (na HW serveru čtěte Invento 2013, to je přehlídka vynálezů, inovací a neotřelých řešení).
 
 
Po krátké přestávce následovala přednáška Ing. Karla Čady, prom. pr., který na konferenci zastupoval hlavního partnera, advokátní a patentovou kancelář Čermák a spol. Ve své přednášce Praktické postupy a nástrahy při ochraně průmyslových práv poukázal na některé důvody, proč má smysl starat se o ochranu něčeho zdánlivě tak neuchopitelného, jako je právě duševní vlastnictví a právo těžit z něj, ale také na možnosti jak jej chránit před konkurencí. Předvedl přitom několik srovnání, z nichž byl patrný značný rozdíl mezi tím jak se o duševní vlastnictví a oblast průmyslového práva starají firmy na západě a jak u nás.
 
Po dr. Čadovi byl dalším přednášejícím Ing. Pavel Jirman ze sdružení ARID, který ve stručnosti představil TRIZ – v současnosti asi nejefektivnější metodu vytváření inovačních zadání. Správná a věcná formulace problému totiž umožní hledat pro řešení mnohdy neočekávané souvislosti ve zcela jiných oblastech techniky, v nichž může být daný dílčí problém již dávno vyřešen.
 
Po Ing. Jirmanovi vystoupil se svým tématem Ing. Vincent Csirik z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Ve své přednášce objasnil přítomným proces od inovace ke standardizaci a následné souvislosti týkající se tvorby norem.
 
 
Cyklus přednášek uzavřela JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva na Ministerstvu kultury ČR. Ve svém vystoupení poukázala mj. na souvislost prolínání autorského práva jako jedné ze sfér duševního vlastnictví s otázkami spojenými s technickým vývojem a různými oblastmi průmyslového práva.
 
Na závěr konference připravili pořadatelé pro účastníky tombolu s losováním hodnotných cen. Pět šťastných výherců si tak odneslo např. půlroční předplatné jednoho ze tří odborných časopisů z produkce FCC Public, knihu Z inženýra manažerem a Od jantaru k tranzistoru nebo životopisnou knihu o vsetínském vynálezci Josefu Sousedíkovi, kterou věnovali do tomboly její autoři. Hlavní cenou pak byla patentová rešerše podle zadání výherce od Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví.
 
Podle prvních ohlasů hodnotili účastníci akci jako záslužnou, zajímavou a dobře zorganizovanou. Pořadatelé proto počítají s tím, že akci podobného zaměření zopakují. Ti, kdo se akce nemohli zúčastnit, proto jistě nepromeškali poslední příležitost.
 
Prezentace k jednotlivým přednáškám jsou ke stažení zde.
 
Hodnocení článku: