Jste zde

METEX DMM utilities

M

ETEX DMM utilities je programové vybavení určené pro spojení digitálních multimetrů firmy METEX s osobním počítačem typu PC. Cílem tohoto programu je zprostředkovat uživateli komfortní zobrazení naměřených údajů, jejich záznam, uložení a zpracování. METEX Software byl vyvíjen na základě požadavku ISŠ Lanškroun jako plně funkční náhrada za originální programové vybavení, dodávané s multimetrem od firmy METEX. Jeho předností je pohodlné ovládání myší v grafickém prostředí, dobrá orientace obzvláště pro uživatele znalého práce pod Windows, české prostředí, snadná konfigurovatelnost, statistické funkce na naměřených hodnotách, vyhledávání naměřených hodnot (shodná, nejbližší nižší, vyšší), inteligentní zobrazení dat grafem. Velkou výhodou programu je jeho spouštění pod OS MS-DOS, neboť to zaručí běh programu na většině počítačů. Již od verze 1.3.0 je program vybaven zpětnou vazbou na naměřené údaje v reálném čase, což umožňuje jednoduše realizovat regulaci libovolného procesu. 

Obsah příručky METEX DMM utilities

1. Úvod k programu

 • 2. Popis ovládání prostředí
 • 2.1 Ovládání programu klávesnicí
 • 2.2 Ovládání programu myší
 • 2.3 Editace textu ve vstupních řádkách
 • 2.4 Přesun oken po obrazovce
 • 3. Funkce dostupné z ovládacího menu
 • 3.1 Měření 3.2 Graf
 • 3.2.1 Chyby při práci s diskem
 • 3.3 Setup
 • 3.4 Autoři
 • 3.5 Statistika
 • 3.5.1 Zobrazení informací
 • 3.5.2.1 Výběr veličiny pro zobrazení výsledku hledání
 • 3.5.2.2 Zobrazení výsledků hledání
 • 3.5.2.3 Přechod na požadovanou hodnotu
 • 3.6 Nastavení regulace
 • 3.7 Konec
Všechny připomínky, dodatky a doplňky adresujte na autorovu adresu DRESLET@feld.cvut.cz

1. Úvod k programu

METEX DMM utilities je programové vybavení určené pro spojení digitálních multimetrů firmy METEX s osobním počítačem typu PC. Cílem tohoto programu je zprostředkovat uživateli komfortní zobrazení naměřených údajů, jejich záznam, uložení a zpracování. METEX Software byl vyvíjen na základě požadavku ISŠ Lanškroun jako plně funkční náhrada za originální programové vybavení, dodávané s multimetrem od firmy METEX. Jeho předností je pohodlné ovládání myší v grafickém prostředí, dobrá orientace obzvláště pro uživatele znalého práce pod Windows, české prostředí, snadná konfigurovatelnost, statistické funkce na naměřených hodnotách, vyhledávání naměřených hodnot (shodná, nejbližší nižší, vyšší), inteligentní zobrazení dat grafem. Velkou výhodou programu je jeho spouštění pod OS MS-DOS, neboť to zaručí běh programu na většině počítačů. Již od verze 1.3.0 je program vybaven zpětnou vazbou na naměřené údaje v reálném čase, což umožňuje jednoduše realizovat regulaci libovolného procesu. 

2. Popis ovládání prostředí

Prostředí programu se snaží být pohodlné a co nejvíce usnadňovat uživateli práci. Proto je důležité, aby uživatel programu dobře ovládal všechny „finty". 

2.1 Ovládání programu klávesnicí

Všechny řídicí akce můžete vykonávat z klávesnice. Pro zrychlení práce je zde několik pomocných funkcí. Pohyb po jednotlivých objektech provádíme klávesami TAB (směrem k dalším objektům) a Shift-TAB (směrem zpět). Tlačítka a ovládací prvky lze vybrat pouhým stisknutím na nich zvýrazněného písmene (barevně nebo podtržením), nebo v případě, že je aktivní např. vstupní řádka, kombinací Alt a zvýrazněného písmene. 

Dialogové okno uzavřete stiskem klávesy ESC, popř. Alt-F4, program lze ukončit kombinací kláves Alt-X, Alt-F4 nebo Alt-K či pouhým stiskem klávesy 'K' (pouze nacházíte-li se v hlavním panelu programu). Předvybrané tlačítko je barevně odlišeno od ostatních. Pokud není aktivní jiné tlačítko, je stisk klávesy ENTER považován za stisk předvybraného tlačítka. V případě, že je aktivní libovolné tlačítko, stisknete jej mj. i klávesou ENTER nebo SPACE (mezerník). Jednotlivé položky zaškrtávadel a přepínačů se vybírají šipkami nahoru a dolů, u zaškrtávadel se aktivní položka invertuje stiskem mezerníku. 

2.2 Ovládání programu myší

Myš je velmi rozšířené a pohodlné ukazovací a ovládací zařízení. Proto je nemyslitelné, aby i tento program se myší nedal řídit. Výběr objektu myší je možný tak, že na tento objekt umístíte kurzor myši a stisknete a uvolníte její levé tlačítko. V případě, že se nacházíte v dialogových oknech Hodnota displeje a Graf naměřených hodnot, může být odezva pomalejší z důvodu zaneprázdnění programu čtením dat z měřicího přístroje. Dialogové okno uzavřete stiskem malého tlačítka se symbolem X v pravém rohu hlavičky aktivního okna. Tlačítko stisknete tak, že na něm klepnete na levé tlačítko myši. Při pouštění levého tlačítka se kurzor na tomto tlačítku musí nacházet (bezpečnostní zajištění před nechtěným stisknutím - pokud tlačítko myši pustíte mimo plochu tlačítka na obrazovce, nic se nestane). U zaškrtávadel, pokud držíte tlačítko myši stisknuté, se ostatní položky, na které ukážete myším kurzorem, přepnou do té polohy, do které se přepnula první vámi aktivovaná položka ("na jeden zátah myší" tedy můžete nastavit nebo zrušit nastavení u všech položek zaškrtávadla). Stiskem pravého tlačítka myši můžete vyvolat nápovědu k aktivnímu dialogovému oknu. 

2.3 Editace textu ve vstupních řádkách

 • Do vstupní řádky se text zadává klávesnicí. Jsou možné dva režimy psaní: režim vkládání, kdy nový znak se vloží před znak na pozici kurzoru, nebo režim přepisu, kdy nový znak přepíše znak na pozici kurzoru (v tomto režimu je kurzor zvýrazněn širší čarou). Zde jsou vypsány klávesové kombinace, na které vstupní řádka reaguje vykonáním nějakého příkazu:
 • INS - přepnutí režimu vkládání/přepis
 • DEL - vymazání znaku na pozici kurzoru, kurzor zůstane na místě
 • BACKSPACE - vymazání znaku před kurzorem, kurzor se posouvá doleva
 • HOME, šipka nahoru - přesun kurzoru na první znak v textu
 • END, šipka dolů - přesun kurzoru za poslední znak v textu šipka vlevo, vpravo - přesun kurzoru o jedno místo ve směru šipky
 • Ctrl-Y - výmaz vstupní řádky
 • Ctrl-šipka vlevo, vpravo - přesun kurzoru o jedno slovo ve směru šipky
 • Ctrl-T - výmaz jednoho slova od pozice kurzoru
 • Ctrl-C - vložení obsahu vstupní řádky do schránky
 • Ctrl-X - přesun obsahu vstupní řádky do schránky, obsah vstupní řádky se vymaže
 • Ctrl-V - vložení obsahu schránky na místo kurzoru (znak na místě kurzoru a všechny ostatní vpravo od něj se posunou doprava) Myší lze při stisknutém levém tlačítku pohybovat ve vstupní řádce kurzorem. Jsou-li na levém či pravém okraji zobrazeny šipky, klepnutím či podržením levého tlačítka myši na nich s textem posunete.
2.4 Přesun oken po obrazovce

Dialogová okna se dají po obrazovce přesunout tak, aby bylo vidět to, co se nachází pod nimi. Nedají se však ani částečně odsunout z obrazovky. Myší lze přesun provést tak, že stisknete levé tlačítko na hlavičce aktivního okna a myší táhnete ve směru, kam chcete okno přemístit. Zároveň s myší se pohybuje obrys tohoto okna. Puštěním tlačítka myši se okno přesune do pozice jeho obrysu. 

Klávesnicí lze dialogové okno přesunout tímto způsobem: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl-F5. Kolem okna se zobrazí jeho rám. Šipkami lze s rámem pohybovat o 10 bodů, klávesy Home, End, PageUp a PageDown jej přesunou úplně vlevo, vpravo, nahoru a dolů (po řadě). Číslice (např. na číselné klávesnici) pohybují oknem o 1 bod ve směru šipky. Stejně tak číslice odpovídající klávesám Home, End, PageUp a PageDown provádějí stejný přesun jako odpovídající klávesy. Klávesa ENTER přesun potvrdí, klávesa ESC zruší a ponechá okno na původním místě. Oknem programu a nápovědy hýbat nelze. 

3. Funkce dostupné z ovládacího panelu


Po spuštění vykreslí hlavní menu programu a zobrazí informační okno, ve kterém jsou uvedeni autoři, programovací prostředí a velikost volné paměti. Po potvrzení tlačítkem OK ve spodní části informačního okna se dostanete do hlavního menu programu. To obsahuje 6 tlačítek: Měření, Graf, Setup, Autoři, Statistika, Nastavení regulace a Konec (viz obrázek níže). V levém horním rohu pracovní plochy je uveden uživatel, na kterého je program registrován.
 
 
 

3.1 Měření

Tlačítko Měření spouští dialogové okno Hodnota displeje. To je určeno pro přímé zobrazení dat z měřicího přístroje. Poskytuje také informace o minimální, maximální a průměrné hodnotě naměřené veličiny, viz obrázek: maximální a průměrné hodnotě naměřené veličiny, viz obrázek: 

Údaje jsou zobrazeny na displeji, který sestává z pěti částí. První je umístěna v levém horním rohu a informuje uživatele o typu měřené veličiny nebo o stavu měření. Druhá část zobrazuje hodnotu naměřené veličiny nebo text Výpadek DMM, který značí, že měřicí přístroj nekomunikuje s počítačem. To může být způsobeno špatným připojením sériového kabelu, špatným nastavením komunikačního portu, vypnutým měřicím přístrojem či hardwarovými problémy počítače (např. starší desky počítačů typu 286). Třetí částí displeje zobrazuje statistické údaje měření. Čtvrtá část je umístěna v pravém horním rohu displeje a zobrazuje stav regulace. Možnosti zobrazení jsou: OFF pro vypnutou regulaci, LOW pro naměřenou hodnotu nižší než regulační meze, HIGH pro hodnotu vyšší, IN pro hodnotu v nastavených regulačních mezích, OUT v případě logické sondy, kdy naměřený stav neodpovídá zvolenému, a SUSP pro případ, kdy je regulace dočasně vypnuta. 

Tato funkce se (de)aktivuje tlačítkem Suspend a její aktivace má za následek vypnutí zpětné vazby, tzn. výstup z počítače „znehybní". Funkce Suspend má využití pouze při spuštění dialogu Hodnota displeje a jeho ukončením se dočasně ruší. Pátá část displeje informuje, zda je aktivována funkce HOLD. Funkce HOLD umožňuje podržet na displeji aktuální hodnotu do té doby, než ji uživatel programu např. zaznamená nebo zpracuje. Je-li funkce aktivní, v pravém dolním rohu displeje se rozsvítí nápis HOLD. Aktivace a deaktivace funkce se provede stisknutím tlačítka příznačně nazvaného Hold. Aktivace funkce nemá vliv na záznam a zobrazení hodnot statistiky. Statistika měření zaznamenává maximální, minimální a průměrnou hodnotu. Dle nastavení přepínače zobrazené hodnoty (Průměr, Max., Min.) se na displeji zobrazuje tento text: AVR/MAX/MIN hodnota jednotka (- čas). Čas se udává jen v případě, že zobrazená hodnota statistického údaje je nenulová. Dle nastavení v Setupu, položka Časová statistika zaznamenává čas buď prvního, nebo posledního dosažení maximální/minimální hodnoty. Zobrazený údaj statistiky se vždy vztahuje na druh měřené veličiny, nastavený na měřicím přístroji. Statistika se ovládá čtyřmi prvky: - tlačítkem Start, které spouští zaznamenávání údajů (ty se zaznamenávají automaticky vždy při změně naměřeného údaje), - tlačítkem Stop, které zastavuje zaznamenávání (záznam zastaví i uzavření dialogového okna Hodnota displeje), - tlačítkem Reset, které nuluje zaznamenané údaje, ale nevypíná záznam (tak můžete měřit např. průměrnou hodnotu od určitého okamžiku, aniž by byla ovlivněna předchozími údaji) a - přepínačem, dle jehož nastavení se na displeji zobrazuje maximální, minimální nebo průměrná hodnota. Tlačítkem Konec se dialogové okno Hodnota displeje uzavírá. Toto tlačítko zároveň vypíná záznam údajů pro statistiku a dočasně ruší působnost funkce Suspend. Komunikační modul programu reaguje na chybové stavy při komunikaci upozorněním uživatele. Při komunikaci jsou možné tyto chybové stavy: Time-out - měřicí přístroj nereaguje na požadavek přenosu dat déle než je doba nastavená v Setupu, vstupní řádka TimeOut, Výpadek DMM - tento chybový stav nastane, když komunikační modul třikrát ze sebou hlásí chybu Time-out, Chyba synchronizace - je hlášena při ztrátě nebo poškození části přenášených dat z MP do počítače, Přerušení uživatelem - stiskne-li uživatel klávesu během čtení dat, to se přeruší a program může na stisk reagovat na úkor ztráty právě čtených dat. Poté obyčejně následuje jedno hlášení chyby synchronizace, neboť měřicí přístroj ještě neodeslal všechna data měření. Druhé následující měření je již v pořádku.
 

3.2 Funkce Graf naměřených hodnot

Graf naměřených hodnot je nejnázornějším zobrazením naměřených údajů v závislosti na čase měření (popř. na pořadí záznamu dat). Zobrazení grafu je rozděleno na stránky a v každé z nich se zobrazí maximálně 29 hodnot, ale vždy od stejného typu veličiny, tzn. je-li naměřeno 5 hodnot stejnosměrného napětí a jedna hodnota stejnosměrného proudu, tato hodnota se již zobrazí na další stránce. Měřítko grafu je lineární a volí se automaticky tak, aby vždy byla vidět maximální i minimální hodnota . Mají-li při zobrazení dat na jedné stránce všechny hodnoty stejné znaménko, je možno zaškrtnutím položky Potlačení nuly v grafu v Setupu zobrazit je tak, aby spodní okraj grafu korespondoval s nejnižší a horní okraj s nejvyšší hodnotou na stránce. V případě, že tato položka není zaškrtnuta, za minimální, popř. maximální hodnotu se považuje nulová hodnota a zobrazí se jako osa X. Zobrazení dat by ale nemělo význam, pokud by nebylo možné určit velikost jednotlivých hodnot (to je obzvláště v případě proměnného měřítka velmi obtížné). Zobrazení aktuálně vybrané hodnoty a údajů o ní zajišťuje kurzor (malý trojúhelníček) na číselné ose. Na ní se také zvýrazňuje tučnější čarou maximální a minimální hodnota. Chyby při měření a překročení rozsahu jsou indikovány barevně na horním okraji grafu. Na spodním řádku v grafu se o aktuální hodnotě vypisují tyto údaje: typ veličiny, její hodnota, čas změření, dále její pozice v záznamu a za lomítkem počet všech zaznamenaných údajů. (viz obrázek) Pohyb kurzoru zajišťují příslušná tlačítka pro listování stránkami, popř. jejich ekvivalenty na klávesnici nebo myš: přesun o stránku zpět - PageUp, přesun na první stránku - Ctrl-PageUp, přesun na následující stránku - PageDown, pohyb kurzoru doleva - šipka doleva, pohyb kurzoru doprava - šipka doprava, myší lze pohybovat kurzorem v rámci stránky tak, že stisknete její levé tlačítko, když se kurzor nachází na ploše grafu. Kurzor se přemísťuje vždy k nejbližší hodnotě, tzn. při držení myšího tlačítka lze prohlédnout celou stránku "na jeden zátah". Rozmístění jednotlivých prvků je patrné níže: 

Ve spodní části dialogového okna se nacházejí tlačítka: <Stránka , Stránka> : Tato dvě tlačíttka umožňují uživateli pohyb v grafu naměřených hodnot po jedné stránce ve směru šipky. První stránka : Po stisku tohoto tlačítka se v poli zobrazí první strana grafu. Start/Stop : Prvním stiskem tohoto tlačítka se umožní měření hodnot, dalším stiskem se měření ukončí. Změř nyní: Změří pouze jednu hodnotu v okamžiku, kdy bylo tlačítko aktivováno. Ulož graf : Zobrazí se okno se vstupní řádkou, do kterého se zadá jméno souboru (standartně SHEET1 ) a vybere styl uložení (textový nebo datový soubor). Položka Ulož graf je u shareware verze omezena. Položka Načti graf umožňuje po zadání jména souboru zobrazit příslušný graf. Pokud je v paměti již nějaký graf načten , pak uživatel programu volí, jestli původní graf přepsat nebo nový přidat na konec stávajícího. (Standartně je nastavena druhá volba.) Tlačítko Vymaž záznam odstraní záznam z paměti.Uživatel musí vymazání potvrdit. Tisk umožňuje vytisknutí celého grafu nebo aktuální obrazovky (podle volby uživatele). Tlačítkem Konec se uzavře okno grafu a aktivuje se hlavní menu programu. Při pokusu práce s prázdným záznamem tlačítka tisk, uložení, vymazání atd. nereagují ! 

3.2.1 Chyby při práci s diskem

Při ukládání údajů na disk nebo jejich načítání se mohou vyskytnout chyby. Ty jsou indikovány uživateli v dialogovém okně Chybová hlášení. Chyby mohou být tohoto druhu: Soubor se nedá otevřít - tzn. soubor neexistuje (při čtení) nebo je k němu odepřen přístup, jednotka nebo adresář jsou chráněny proti zápisu nebo je na jednotce málo místa. Zkuste zvolit jiný název souboru (musí odpovídat konvencím MS-DOSu), jinou jednotku apod. Jméno je prázdné - vstupní řádka je prázdná. Zadejte název souboru. Chyba při čtení - data na disku jsou poškozena, soubor má chybný formát nebo se pokoušíte číst data z jiného programu, popř. je odepřen přístup k souboru či jste vytáhli disk(etu) dříve, než program stačil přečíst všechna data. Soubor již existuje. Přepsat jej ? - při zápisu program zjistil, že soubor se shodným jménem již existuje. Odpovězte dle vlastního rozhodnutí Ano či Ne. V případě, že odpovíte Ne, máte možnost zvolit jiný název ukládaného souboru. 

Záznam se změnil. Uložit tyto změny ? - v případě, že se v paměti nachází aktualizovaný záznam, který jste neuložili, a nyní jej nahrazujete záznamem z disku, máte nyní možnost záznam z paměti uložit na disk. Odpovíte-li Ano, program vám nabídne Uložení grafu. Odpovíte-li Ne, program záznam v paměti vymaže a přepíše daty z disku. Stisknete-li ale tlačítko Esc (Alt-F4) nebo uzavírací tlačítko dialogu, soubor se z disku nenačte a v paměti zůstane původní záznam. 

3.3 Setup

V Setupu se nastavují všechny parametry měření a komunikace s meřicím přístrojem. Parametry jsou uloženy v souboru METEX.CFG, který se nachází v jednom adresáři s programem METEX.EXE. Nenalezne-li program při spuštění tento soubor, předpokládá default hodnoty (u každé položky je uvedena). Prvním nastavovacím prvkem je přepínač V/V port DMM, který určuje sériový komunikační port (COM1, COM2 nebo COM3) počítače s multimetrem. Parametry přenosu nastavuje program vždy při spuštění programu nebo po změně portu v Setupu. Pro úplnost dodáme: Komunikační rychlost: 1200 Bd Přenosový kód: 7 bitů ASCII Parita: žádná Počet stopbitů: 2 Komunikace probíhá po signálech RxD, TxD, RTS a DTR. 

Default komunikační port je COM2. Změníte-li komunikační port měřicího přístroje, je pravděpodobné, že se "trefíte" do komunikačního portu myši. Proto si program vyžádá váš souhlas s přepnutím. Máte-li sériovou myš a snažíte-li se komunikovat s ní za pomoci tohoto programu (místo měřicího přístroje, který je určitě na jiném sériovém portu), je velmi pravděpodobné, že se myš "zblázní" - buď přestane reagovat úplně nebo je její pohyb prováděn s určitou setrvačností. Jestliže již takový problém nastal, řešením je s pomocí klávesnice nastavit správný komunikační port měřicího přístroje, uložit nastavení na disk tlačítkem Uložit v Setupu, program ukončit a restartovat počítač. Od tohoto okamžiku by měl být problém s myší a měřicím přístrojem vyřešen. Pokud zvolíte komunikační port COM3 a program jej nenalezne, upozorní Vás chybovou hláškou a nechá Vás jej změnit. Dalším prvkem je vstupní řádka TimeOut. Zde se v ms zadává, jak dlouho program čeká na odezvu měřicího přístroje. Jestliže se MP do nastavené doby neozve, komunikační modul generuje chybu Time-out, po třetím time-outu pak Výpadek DMM. Omezení platných hodnot je 100 až 1500 ms. Dle praktických zkušeností je 100 ms dost málo (velká pravděpodobnost chyb komunikace) a 1500 ms již dost dlouho z hlediska komfortu obsluhy. Proto jsme jako default hodnotu zvolili 500 ms, kdy je komunikace prakticky bezproblémová. 
 

Třetím prvkem je přepínač Perioda vzorku. Zde určíte, zda chcete v Grafu naměřených hodnot vzorkovat data maximální možnou rychlostí (minimální perioda), níže nastavenou nebo určenou externím signálem (viz Nastavení regulace, Maska externí synchronizace). Pokud zvolíte nastavenou periodu vzorku, musíte doplnit do vstupních řádek min a sec dobu periody. Jsou-li oba údaje nulové, program se chová, jako když je nastavena maximální rychlost měření. Je-li údaj minut nulový, rozsah sekund je v rozmezí 0 až 65535, v opačném případě je rozsah sekund 0 až 59 a rozsah minutového údaje 1 až 65535. Zvolíte-li chybně čas, program vás upozorní chybovým hlášením. Čtvrtý přepínač Nastavení tisku volí výstupní zařízení pro tisk. Výstup je v textové formě a používá pouze ASCII řídicí znaky, měl by tedy být kompatibilní s většinou tiskáren. Tisk je možno deaktivovat (nastavení Žádný) - to se projeví v Grafu naměřených hodnot při aktivaci příkazu Tisk, nasměrovat na LPT1 (bázový port 378H), LPT2 (278H) a LPT3 (3BCH). LPT3 se vyskytuje většinou pouze na starších grafických kartách (HERCULES), ale nové základní desky umožňují bázovou adresu portu změnit v Setupu počítače. Dále je možno naměřené hodnoty tisknout do souboru, jehož jméno se zadává v připojené vstupní řádce (default jméno je METEXPRN.TXT). Default hodnota pro tisk je LPT1. Pro tisk je možné nastavit také délku stránky. Platné hodnoty pro vstupní řádku Délka stránky jsou 0 pro nekonečný papír a rozmezí 40 až 80 pro dělení stránek. Pokud je délka stránky nenulová, vždy po dosažení uvedeného počtu řádek program odstránkuje a požádá o potvrzení vložení dalšího papíru . Posledním editačním prvkem je přepínač Volby. Obsahuje 5 nezávislých položek, které můžete buď aktivovat (ve čtverečku vlevo od popisu se objeví „fajfka"), nebo deaktivovat. Jejich popis je následující: Časová statistika - při zatržení se v dialogovém okně Hodnota displeje při spuštěné statistice zaznamenává poslední dosažení maximální/minimální hodnoty, v opačném případě první dosažení maximální/minimální hodnoty pro aktuální měřenou veličinu. Default je nezatržená. 

Potlačení nuly v grafu - při zatržení se nemusí v Grafu naměřených hodnot a ve Statistice zobrazovat nulová osa, v opačném případě se zobrazuje vždy. Zatržení této položky má tedy za následek zpřesnění zobrazení údajů na obrazovce, pokud se na stránce grafu nacházejí hodnoty, jejichž maximální rozdíl je řádově menší než jejich hodnota - např. pro hodnoty 1005, 998, 1001,2 a 1050 je zobrazena hodnota 998 na spodním okraji a 1050 na horním okraji grafu a jejich rozdíl je patrnější. V opačném případě by skoro splývaly v jedné přímce. Default je zatrženo. Odstránkovat po tisku - Při tisku z Grafu naměřených hodnot je možné po ukončení tisku ještě odstránkovat a natáhnout tak do tiskárny další papír (je-li položka zatržena), nebo případně tisknout hned za předchozí záznam. Default je zatrženo. Zaznamenávat chyby - při měření v Grafu naměřených hodnot je možno při zatržení této položky zaznamenávat i chybové stavy multimetru. V opačném případě se chyby ignorují a do grafu se nezaznamenají. Toto nastavení se samozřejmě netýká překročení rozsahu multimetru, jelikož to se v tomto případě považuje za platný údaj. Default je zatrženo. Automaticky ukládat nastavení - je-li tato položka zatržena, vždy při skončení programu se uloží aktuální nastavení Setupu. Default je nezatrženo. Setup lze ukončit třemi způsoby. Stiskem tlačítka OK se zkontrolují všechny údaje a nadále mají platnost jen v prostředí programu. Tlačítko Ulož také zkontroluje všechny zadané hodnoty, ukončí Setup, ale nastavení zároveň uloží na disk. Toho lze použít např. v případě, že deaktivujete položku Automaticky ukládat nastavení. Program by tedy v případě ukončení dialogu tlačítkem Ok a následném ukončení programu nastavení neuložil (!) a to by zůstalo při příštím spuštění programu nezměněno. Tlačítko Zrušit stornuje všechny provedené změny a ukončí Setup. Chybová hlášení Setupu se objeví vždy, když ukončujete Setup a program zjistí chybu v zadání některé položky. Po potvrzení chybové hlášky se vrátíte do Setupu, kde program očekává, že chybnou hodnotu opravíte. Poté můžete Setup ukončit. 

3.4 Autoři

Volbou tlačítka Autoři otevřete dialogové okno, které zobrazuje název programu, jména autorů, použité programovací prostředí a velikost volné paměti. Údaj o volné paměti vypovídá o tom, kolik údajů lze ještě zaznamenat (na každých 16 kB volné paměti 1024 údajů). Program pro vlastní režii spotřebuje asi 32 kB, které si rezervuje. Tlačítko OK Informace o autorech uzavírá. Toto dialogové okno se také zobrazí při každém spuštění programu. 

3.5 Statistika

Tlačítko Statistika zobrazuje dialogové okno, které je spojeno přímou návazností na Graf naměřených hodnot. Uživateli slouží pro získání informací o naměřených údajích a hledání jednotlivých hodnot. V grafu zobrazuje všechny naměřené údaje, podobně jako v dialogovém okně Graf naměřených hodnot. Informace a hledání jsou prováděny pouze v označeném bloku. Začátek bloku je značen na pozici, kde se nachází, šipkou vpravo od zarážky, konec bloku pak šipkou vlevo od zarážky. V případě, že začátek i konec bloku je shodný, se na této pozici zobrazí malý kosočtverec. Značky začátku a konce bloku se nacházejí u horního okraje grafu. Pro listování grafem a pohyb kurzoru jsou určena tlačítka < Stránka, První stránka a Stránka >. Pro označení začátku a konce bloku jsou určena tlačítka Start, Stop, Vše a Lokální. (viz obrázek) 

Tlačítky Start a Stop manuálně nastavíte v rozsahu celého záznamu začátek a konec bloku. Snažíte-li se nastavit začátek bloku za jeho koncovou značkou nebo naopak konec bloku před značkou začátku, na místo kurzoru se vloží správná značka (začátek nebo konec bloku), a druhá, již položená značka se změní na koncovou, respektive počáteční. Tlačítko Vše označí celý záznam, tlačítko Lokální označí všechny hodnoty na aktuální stránce. Hlavní náplní dialogového okna Statistika je ale podávání informací. Tlačítka Informace a Hledání vám nejdříve nechají vybrat typ veličiny, pro kterou chcete informace zobrazit. Seznam se vytvoří pouze z veličin, obsažených v označeném bloku. Pak se podané informace dělí dle tlačítka, které jste aktivovali. 
 

3.5.1 Zobrazení informací

V tomto dialogovém okně si přepínačem vyberete veličinu, pro kterou chcete zobrazit informace. Program vám nabídne pouze ty veličiny, které se nacházejí v označeném bloku. 

Stiskem tlačítka Ano se o vámi vybrané veličině zobrazí tyto informace: délka označeného bloku, počet zastoupených hodnot zadané veličiny, počet platných hodnot (tzn. těch, které nepřekročily rozsah měřicího přístroje), dále maximální hodnota veličiny, počet maximálních hodnot, minimální hodnota, počet těchto hodnot, průměrná hodnota a směrodatná odchylka. Program nezobrazuje informace, které nejsou pro danou veličinu platné (jestliže jsou např. všechny hodnoty střídavého napětí v označeném bloku neplatné, je zbytečné zobrazovat jejich maximální hodnotu a např. směrodatnou hodnotu). 

3.5.2.1 Výběr veličiny pro zobrazení výsledku hledání

Zde vyberete přepínačem tu veličinu, pro kterou chcete v rámci bloku vyhledat nejbližší hodnotu. Stiskem tlačítka OK se zobrazí dialogové okno, ve kterém zadáte hledanou hodnotu v základních jednotkách. Po stisknutí tlačítka OK v tomto dialogu se zobrazí dialogové okno Výsledky, viz popis níže. U typu Chyba při měření nelze zadat hledanou hodnotu, protože nemá smysl. Chcete-li získat údaje o počtu chyb při měření v označeném bloku, aktivujte v dialogovém okně Statistika funkci Informace (stejnojmenným tlačítkem). 

3.5.2.2 Zobrazení výsledků hledání

V tomto dialogovém okně se zobrazují výsledky hledání. Informace, které program vypíše, následují níže: počet platných hodnot vybrané veličiny, hledaná hodnota, počet shodných hodnot, adresa prvního výskytu v bloku, nejbližší vyšší hodnota, jejich počet a adresa prvního výskytu v bloku, nejbližší nižší hodnota, jejich počet a adresa prvního výskytu v bloku. 

Nejsou zobrazovány údaje, které nemají smysl (např. neexistuje-li vyšší hodnota, je zbytečné zobrazovat adresu jejího prvního výskytu). Výsledky hledání ukončíte tlačítky OK a Zrušit. Tlačítko Jdi na zobrazí další dialogové okno. 
 

3.5.2.3 Přechod na požadovanou hodnotu

V tomto dialogovém okně vám program nabídne přesun kurzoru na první výskyt shodné, nejbližší vyšší či nižší hodnoty. Zobrazují se jen uskutečnitelné odkazy. Stiskem tlačítka Zrušit se vrátíte do Výsledků hledání, tlačítko OK ukončí všechna dialogová okna týkající se hledání hodnoty, v grafu nalistuje příslušnou stránku a kurzor přesune na vybranou pozici. 

3.6 Nastavení regulace

Funkce Nastavení regulace umožňuje provádět zpětnou vazbu na měřený proces a na aktivaci zpětné vazby uživatele upozornit zvukovým signálem. Zpětná vazba může být realizována buď paralelními porty LPT1, LPT2 nebo uživatelskou kartou s IO typu Intel 8255 (prototyp je již hotový). Lze ji také vypnout a signalizovat pouze zvukově nebo všechny změny zapisovat do logovacího souboru. Základem této regulace je kontrola, zda se měřená veličina nachází v uvedeném rozsahu či nikoli. V obou případech se na výstup posílá osmibitová číslicová hodnota, pro každý stav i veličinu nastavitelná zvlášť. Variabilita nastavení umožňuje použít pro každý druh měřené veličiny i její stav specifickou hodnotu na výstupu i specifické zařízení. 

3.6.1 Dialogové okno Nastavení regulace

Tlačítkem v hlavním panelu Nastavení regulace programu spustíte stejnojmenné dialogové okno. V něm lze určit, které z veličin chcete sledovat, jméno logovacího souboru, parametry V/V karty a externí synchronizace a nastavit parametry pro sledování jednotlivých veličin. Zde je výčet ovládacích prvků dialogu Nastavení regulace: Přepínač Nastavení veličiny má význam pro výběr veličiny pro nastavení jejích parametrů tlačítkem Nastav. Tzn. chcete-li nastavit parametry regulace některé z veličin, nastavte její typ tímto přepínačem a stiskněte tlačítko Nastav. Zaškrtávadlem Sledovat nastavujete, které veličiny bude systém sledovat. Sledují se při každém čtení hodnoty z měřicího přístroje, tzn. např. v Grafu naměřených hodnot s periodou nastavenou v Setupu. Vstupní řádkou Log. soubor lze nastavit název logovacího souboru. Pokud je v parametrech sledované veličiny zatržena položka Zapisovat aktivaci do souboru, pak se do něj ukládají informace o aktivaci a deaktivaci výstupu (při aktivaci rozsah a naměřená hodnota), v obou případech čas a datum. Při ukončení dialogového okna musí být název logovacího souboru platný a soubor musí být přepisovatelný, jinak se zobrazí chybové hlášení. V jednom rámečku nazvaném Uživatelská karta jsou umístěny tyto vstupní řádky: Základní port karty - zde uživatel, pokud je jeho počítač vybaven V/V kartou osazenou obvodem Intel 8255A nebo kompatibilní, zadává adresu prvního portu jí obsazenou v adresovém prostoru počítače. Default je 320H. Řídicí slovo (CW) je jednobytová hodnota, která se vždy před operací s kartou vyšle do jejího řídicího registru. Je nutno ji určit z katalogu tak, aby vyhovovala všem zadáním v nastavení jednotlivých veličin (výpis bude přiložen). Vstupní port je adresa, ze které se v Grafu naměřených hodnot při nastavení externí synchronizace v Setupu přečte hodnota, logicky se vynásobí hodnotou ze vstupní řádky Maska ext. synchr. a pokud je nenulová, provede se načtení hodnoty. Délka synchronizačního impulzu musí být zvolena tak, aby vyhovovala použitému počítači (snadné to je v případě programovatelných automatů, kde se použije časovač nebo relé se zpožděným odpadem) a neproběhlo např. vícenásobné vyhodnocení. Zpětná vazba je aktivní po celou dobu platnosti její aktivace, zvukový signál se však ozve pouze při přechodu z neaktivního do aktivního stavu a naopak. Tlačítko Ok ukončí po kontrole jména logovacího souboru a jednotlivých vstupních řádek dialogové okno. Tlačítko Nastav spouští nastavení parametrů regulace pro vybranou veličinu. Tlačítko Zrušit ukončuje dialogové okno bez uložení změn. Všechna data se ukládají do konfiguračního souboru (pokud tak učiníte v Setupu či je-li povoleno automatické ukládání konfigurace, viz tamtéž). 

3.6.2 Nastavení parametrů regulace

Pro jednotlivé veličiny lze nastavit sledovaný rozsah hodnot. Ve vstupní řádce Dolní mez (včetně) zadáváte spodní hranici sledované hodnoty, ve vstupní řádce Horní mez (včetně) horní hranici. Ke každé řádce je přiřazena i vstupní řádka, uvozená znakem + a ukončená znakem %. Do ní lze zadat, o kolik procent se změní nastavený interval. To se uplatní např. v případě, že do obou vstupních řádek zadáte shodnou hodnotu a v procentech nastavíte odchylku. Pokud je hodnota horní meze menší než hodnota dolní meze, automaticky se zamění. Logická sonda umožňuje nastavit aktivaci zvlášť při logických úrovních log. 0, log. 1, mezistavu a hodnotě Nastavit. Zaškrtávadlo Různé umožňuje nastavit tyto parametry: 

 • Aktivace při hodnotě mimo rozsah - zpětná vazba se aktivuje při hodnotě mimo zadaný rozsah. Pokud není zatrženo, aktivuje se při hodnotě v uvedeném rozsahu.
 • Zvuková indikace - pokud je zatrženo, pak vždy při přechodu z neaktivního do aktivního stavu a naopak zazní z interního reproduktoru zvukový signál (pro oba stavy se liší).
 • Zapisovat aktivaci do souboru - při zatržení se aktivace i deaktivace zapisuje do logovacího souboru. Při aktivaci se zapisuje rozsah a naměřená hodnota, v obou případech čas a datum.
 • Přepínač Výstup určuje, jaké výstupní zařízení se použije pro indikaci zpětné vazby. Na výběr je LPT1, LPT2, uživatelská karta a žádný výstup.
 • Vstupní řádky Hodnota při aktivaci a deaktivaci obsahují konstanty (rozsah 0 až 255), které se vyšlou na výstupní zařízení při aktivaci nebo deaktivaci zpětné vazby.
 • Vstupní řádka Offset V/V karty obsahuje posunutí číslo výstupního portu, na který se budou výše uvedené hodnoty posílat (povolený rozsah je 0 až 2, výstupní port se pak určí jako součet offsetu a základního portu karty).
 • Tlačítko Ok uloží provedené změny a uzavře dialogové okno.
 • Tlačítko Zrušit stornuje provedené změny.


3.7 Konec

Tlačítkem Konec ukončíte program. Je-li v Setupu zatržena položka Automatické uložení nastavení, uloží se toto do souboru METEX.CFG, umístěného v adresáři společně s programem METEX.EXE, odkud se obnoví při dalším spuštění programu. Také se zkontroluje, zda byla uložena aktualizovaná data v Grafu naměřených hodnot a v negativním případě se zobrazí dialogové okno s informací, že data nebyla uložena. Zde máte možnost se rozhodnout, zda ukončíte program a ztratíte tak aktualizovaná data, nebo využijete poslední příležitosti, stisknete tlačítko Ne na otázku, zda skutečně chcete ukončit program a ještě je uložíte v Grafu naměřených hodnot. Tlačítko Ano pak program METEX DMM Software uzavře. Autoři programu doporučují tohoto tlačítka a všech klávesových zkratek ukončujících program používat minimálně. 


DOWNLOAD :

Autoři tohoto programu se zúčastnili soutěže SOČ 1997 a získali 8, místo. Vzhledem k tomu, že Tomáš Dresler je členem FSg dává zde tento program volně k dispozici. Registrace je na členy FSg, takže v případě komerčního využití by bylo vhodné se s autory dohodnout na nějaké formě platby. 

                          METEX_.EXE - Selfextract soubor obsahující instalační soubory. Všechny připomínky, dodatky a doplňky adresujte na autorovu adresu DRESLET@feld.cvut.cz
Tomáš Dresler
Hodnocení článku: