Jste zde

3. Celostátní setkání elektrotechniků u příležitosti MSV

Ve dnech 17-19. září proběhne 3. celostátní setkání elektrotechniků. Akce se tentokrát koná u

příležitosti 45. mezinárodního strojírenského veletrhu jako součást jeho doprovodného programu v Kongresovém

centru přímo uvnitř areálu brněnského výstaviště.

Neustálý vývoj elektrotechnického odvětví, nová legislativa a normalizace související i se vstupem do EU jsou aspekty, které vyžadují neustálé sebevzdělávání. Po úspěšných dvou předchozích ročnících (2. celostátního setkání elektrotechniků v únoru se zúčastnilo přes 600 odborníků z celé ČR) se semináře a konference zaměřené na elektrotechnickou osvětu trvale začlenily do oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Vedle odborných seminářů bude v přilehlých prostorách Kongresového centra probíhat výstavní prezentace malých a středních firem. Za velmi výhodných podmínek budou vystavovatelé moci prezentovat svoji nabídku nejen účastníkům seminářů, ale i široké odborné veřejnosti z řad návštěvníků MSV.

Hlavním tématem setkání letos bude bezpečnost elektrických zařízení a legislativa a technické normy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání elektrotechniků je zařazeno do akvizitovaných programů. Odborný doprovodný program bude zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Program 3. Celostátního setkání elektrotechniků v Brně

17. 9. 2003 - Shoda technických norem České republiky a Evropské unie (9.00 – 15.00 hod.)

 • Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
  Pravidla pro elektrotechniku v roce 2003 - základní elektrotechnické normy.
  Elektrotechnické normy v dopravě ČSN EN 60 077-1,2,3.(tř.znak 34 1510) nahrazující ČSN 34 1510 vydání 3/2003
 • Ing. Antonín Lysý – vedoucí zpracovatelské skupiny normy
  Bezpečnost elektrických spotřebičů během jejich používání dle ČSN 33 16 10.(informace o prováděné změně normy – aktuální stav).
 • Jiří Hemerka – Cech elektrotechniků regionu Olomouc
  Současný stav a výhled při pravidelných revizí elektro a hromosvodů, zkušenosti s praxe.
 • Ing. Michal Kříž – IN-EL s.r.o. Praha, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, p.Václav Macháček - místopředseda Technické normalizační komise č.97
  Revidovaná norma pro revize elektrických instalací ČSN 33 2000-6-61 - evropský harmonizační dokument HD 384.6.61.
  Změna ČSN 33 2000-4-41 vydání 8/2003.

18. 9. 2003 - Bezpečnost elektrických zařízení v investiční výstavbě a při rekonstrukcích (9.00 – 15.00 hod.)

 • František Kosmák - bývalý inspektor Státního odborného dozoru
  Elektrické instalace budov dle Harmonizačního dokumentu HD 384.1.S2 a nové ČSN 33 2000-1/01-2003
  Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení dle převzaté Evropské normy EN 1140/03-2003. ČSN 73 0831/2001 požární bezpečnosti staveb, shromažďovací prostory a jejich vztah k elektrickým silovým rozvodům.
  Údržba osvětlení vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. Požárně preventivní řád ve vztahu k elektrickým zařízením.
  Nouzové osvětlení ČSN EN 1838/2000.
  Venkovní osvětlení ČSN 33 2000-7-714/2001.
 • JUDr. Zbyněk Urban – odborný konzultant v oblasti elektrotechniky
  Elektrická zařízení ve stavebnictví harmonizace technických norem a předpisů: stavební zákon č.50/1976 Sb, elektrická zařízení na staveništích, rekonstrukce bytů, elektrické ruční nářadí a stroje na stavbách.
 • Ing. Karel Dvořáček – Stavebně technický ústav – Energetika budov, a.s. Praha (spoluautor normy)
  Nové podmínky pro dimenzování vodičů podle dovolených proudů nová ČSN 33 2000-5-523 vydání 4/2003

19. 9. 2003 - Elektrická zařízení pro zajištění bezpečnosti strojírenských výrobků v souladu s evropskou směrnicí 98/37/EC. (9.00 – 14.00 hod.)

 • Ing. Vojtěch Petřík - ředitel odboru zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví
  Změny právních úprav posuzování shody v souvislosti se vstupem ČR do EU.
 • Ing. Jan Gregorovitz – odborný pracovník ÚNMZ pověřený jednáním v EU
  Posuzování bezpečnosti elektrického zařízení strojů ve smyslu evropské strojírenské směrnice 98/37/EU (CEN/CENELEC).
  Zákon č.22/1997 Sb. a nařízení vlády 170/1997 Sb v platném znění.
 • Ing. František Valenta – TZÚS Praha, zpracovatel normy
  ČSN EN 60204 – 1/2000 (1997) Elektrická zařízení strojů včetně vyjádření k provádění revizí strojů a k nařízení vlády č.378/2001 Sb. – Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Ing. Antonín Zajíček – odborný pracovník fy Schneider Electric CZ, s.r.o., Ing. František Štěpán – odborný pracovník fy MOELLER Elektrotechnika a.s.o.
  ČSN EN 954 – 1/1998 Bezpečnostní části řídících systémů ve smyslu
 • Ing. Zdeněk Bekr – odborný pracovník fy SIEMENS s.r.o.
  ČSN EN 61496 – 1 Elektrická snímací zařízení., Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. ČSN EN 61496 – 3 Elektrická ochranná snímací zařízení. Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR).

Uzávěrka přihlášek na výstavní prezentaci je 15. srpna 2003, na semináře 9. září 2003. Další informace o 45. mezinárodním strojírenském veletrhu a 2. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika 2003 naleznete na http://www.bvv.cz/msv .

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: