Jste zde

Komunikace OR-SYSTEMu s technologií výrobního procesu

OR-SYSTEM-obr1.png

OR-SYSTEM obdobně jako jiné ERP systémy je podnikovým informačním systémem, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniků. Typické nasazení je ve výrobě, prodeji, distribuci, fakturaci, logistice a mnoha dalších oblastech.Většinou se však jedná o zpracovaní informací vkládaných ručně, či informací automaticky předzpracovaných a jejich výstupem jsou obvykle tabulky, listiny, grafy, nebo soubory dat pro další zpracování.

Vlastní výrobní technologie má obvykle na nejnižší úrovni svoje lokální automatizované řídící systémy (úroveň MCS), které jsou ovládány jejich obsluhou. Tyto automatizované řídící systémy pak mohou být napojeny na systém operativního plánování a řízení výroby (úroveň MES), který tvoří mezičlánek mezi ERP systémem a výrobní technologií viz obrázek.

V některých případech může být výhodné, aby ERP systém mohl přímo komunikovat s výrobní technologií, případně ji v jistém smyslu i řídit, ať již úroveň MES systémů implementovaná je, nebo není. Většinou jde o jednodušší výrobní operace, či procesy, kdy připojení k aplikaci ERP systému je výhodnější z důvodu přímé vazby na systém, bez nutnosti používat systémy MES a napojovat se na ně pomocí komunikačních můstků. Máme pak možnost rychlého návrhu aplikace v nativním prostředí ERP systému.

 

Pro vlastní komunikaci na úrovni technologie je často požadavek na využití sériového rozhraní, případně přenos ovládacích povelů pomocí binárních vstupů a výstupů, přičemž samotný ERP systém je provozován na aplikačním serveru vzdáleném řádově stovky metrů od požadovaného místa. Pro tyto podmínky se nám přímo nabízí použití specializovaných převodníků, připojených pomocí počítačové sítě. Tímto způsobem se potom dá vyřešit většina úkolů, u kterých nám nevadí nepatrné zpoždění řádu milisekund, nutné pro přenos informace přes počítačovou síť. Na obrázku vpravo je I/O Controller, výrobek firmy HW group s.r.o. Jedná se o typického představitele  převodníku sítě Ethernet na sérové rozraní RS232 / RS485 + 8x digitální vstup a 8x výstup .

Jeden z prvních projektů výše uvedeného způsobu komunikace výrobní technologie s OR-SYSTEMem byl realizován u společnosti Sapeli a.s., významného českého výrobce dveří a zárubní. Jednalo se o ovládání automatického otáčení manipulátoru stroje Masterwood na základě informace o charakteru výrobku v katalogu položek. V tomto případě, zda vyráběné dveře jsou levé, nebo pravé. Informace o který výrobek se konkrétně jedná je získávána pomocí systému automatické identifikace přečtením čárového kódu na etiketě výrobku snímačem a odesláním informace do aplikace  OR-SYSTEMu . Čárový kód nese informaci o aktuální zakázce a tím samozřejmě i o vlastním výrobku. Tato aplikace pak přes I/O Controller předá řídícímu systému stroje Masterwood informaci o charakteru výrobku a tento řídící systém provede požadované otočení výrobku.

Podobný způsob komunikace s výrobní technologií je právě implementován u jiného zákazníka, firmy Perito s.r.o., shodou okolností taktéž výrobce dveří a zárubní. Zde budou informace z OR-SYSTEMu přímo do výrobní technologie předávány pomocí sériového rozhraní RS 232. Oba výše uvedené případy jsou naznačeny na následujícím obrázku.

Dalším z dokončovaných projektů přímé komunikace s výrobní technologií je řízení kompaktních zkušebních přístrojů pro bezpečnostní zkoušky ve firmě Družstevní závody Dražice - strojírna s. r. o., významném výrobci ohřívacích těles. Těmito zkušebními přístroji, umístněnými na konci výrobní technologie provádí obsluha testy na elektrickou bezpečnost hotových výrobků. Dosud byly tyto přístroje, viz obrázky níže, obsluhovány ručně. Po realizaci připojení bude zkušební přístroje řídit přímo aplikace OR-SYSTEMu. Na základě načteného čárového kódu s výrobním číslem kusu vybere vhodný měřicí přístroj a zvolí v něm testovací program, kterým obsluha provede bezpečnostní zkoušky. Jejich výsledek pak neprodleně zaznamená a vyhodnotí.

Na uvedených příkladech vidíme, že OR-SYSTEM nemusí nezbytně sloužit jen pro obecné podnikové řízení na nejvyšší úrovni, ale v některých případech ho lze použít i k přímé komunikaci s technologiemi výrobních procesů, případně k určité úrovni jejich přímého řízení.

Odkazy

Hodnocení článku: