Jste zde

Národní soustava kvalifikací začala fungovat, má přispět k oživení trhu práce

Zaměstnavatelé ani zaměstnanci nemusejí spoléhat jen na počáteční, již jednou získané vzdělání, ale potřebnou nedostatkovou či novou kvalifikaci mohou získat i jinak. Po absolvování příslušné zkoušky pro danou kvalifikaci totiž získají certifikát, který pro zaměstnavatele znamená skutečnou garanci jejich dovedností. Je tomu tak i proto, že na podobě a struktuře daných zkoušek se podílejí samotní zaměstnavatelé. Soustava umožňuje uznávání skutečných odborných znalostí a profesních dovednosti nezávisle na tom, jak a kde byly získány – ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem.

NSK totiž může ve střednědobém horizontu výrazně přispět k řešení současných problémů na trhu práce. Jde o nedostatek správně kvalifikovaných pracovníků v potřebných oborech nebo obtížné hledání zaměstnání pro některé skupiny obyvatelstva. Díky NSK zaměstnavatelé a zaměstnanci nemusejí spoléhat jen na počáteční, již jednou získané vzdělání, ale potřebnou nedostatkovou či novou kvalifikaci mohou získat i jinak. 
 
V současnosti se zaměstnavatelé stále potýkají s tím, že český vzdělávací systém neodpovídá potřebám tuzemských firem a trh práce není dostatečně pružný. Mnohdy je trápí nedostatek zaměstnanců v určitých oborech, zejména technických profesí. Problém je také v praxi – často nedostatečná kvalifikace zaměstnanců. Zároveň je zřejmé, že bez úzké spolupráce všech klíčových hráčů v této oblasti se řešení tohoto problému neobejde. Proto vznikl projekt NSK, který navazuje na rovněž vznikající Národní soustavu povolání. Systém NSK výrazně posílí flexibilitu a adaptabilitu pracovní síly, zpružní trh práce a v konečném důsledku přispěje k nárůstu konkurenceschopnosti České ekonomiky. „Důležité je, a to je jeden z prvořadých cílů, dostat tuhle změnu, celý tento systém do hlav tisíců personalistů a šéfů menších firem. Zjednodušeně řečeno, aby se neptali na to, čím je jejich potenciální zaměstnanec vyučený, ale jakou má kvalifikaci a kdy si ji naposledy ověřil,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr.
 
 
Je důležité dostat tuhle změnu, celý tento systém, do hlav tisíců personalistů a šéfů menších firem; zjednodušeně řečeno, aby se neptali na to, čím je jejich potenciální zaměstnanec vyučený, ale jakou má kvalifikaci a kdy si ji naposledy ověřil
 
 
První etapu vytváření Národní soustavy kvalifikací realizoval v letech 2005-2008 Národní ústav odborného vzdělávání. V roce 2009 byl zahájen projekt NSK2 pod oficiálním názvem Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je opět Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancovaný Evropskou unií (Evropský sociální fond) a státním rozpočtem. Ve vyhlášené veřejné soutěži bylo vybráno sdružení Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o., které zajišťuje zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK.
 
NSK je vytvářena jako registr kvalifikací uznávaných na trhu práce v ČR v aktivní spolupráci s reprezentací zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách. Zaměstnavatelé sami se vlastně v rámci tohoto systému stávají vzdělavateli a ověřovateli kvalifikací, a to v reálných podmínkách praxe. To znamená učí se a zkouší v dílnách, provozovnách, čímž vzdělání přibližují cílové skupině dospělých. Personalista se poté může spolehnout, že člověk s osvědčením o zkoušce NSK danou kvalifikaci aktuálně skutečně ovládá. Dotyčný pak získává kvalifikaci, která je z pohledu uplatnění se na trhu práce rovnocenná s kvalifikací získanou v rámci klasického školního vzdělávání. Právě dílčí kvalifikace je zásadním prvkem, který umožňuje reakci na změnu trhu práce. NSK nenahrazuje stávající vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční další vzdělávání. Zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s ostatními v jiných evropských státech, a to prostřednictvím akceptování tzv. Evropského kvalifikačního rámce.
 
Přiblížení Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jejich přínosů zaměstnavatelům, personalistům a dalším subjektům na trhu práce, bylo cílem konference NSK – systém celoživotního učení pro trh práce, která se uskutečnila v rámci MSV. Akci pořádala Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost TREXIMA, spol. s.r.o. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Nyní se postupně zpracovávají a doplňují kvalifikace vyšších úrovní, zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní, tzn. k řemeslům a službám přibudou i oblasti jako například finančnictví, technické profese apod. Zájmem je rozšířit ověřování kvalifikací i pro profese vyžadující středoškolské vzdělání s maturitou a výhledově se hovoří i o profesích vysokoškoláků.
 
Od roku 2009 do konce července 2011 bylo v rámci NSK zrealizováno už 13 340 zkoušek, jejich počet stále roste. V roce 2009 se jednalo v průměru o 24 zkoušek měsíčně, o rok později o 450 a letos zatím zájemci absolvovali v průměru 1 134 zkoušek měsíčně. Kvalifikační standardy jsou nyní vytvořeny pro 250 dílčích kvalifikací, a to zejména v oblasti řemesel a služeb. Během několika let by mělo být v rámci NSK zhruba 1 100 kvalifikací včetně kvalifikací vyšších úrovní, například finančnictví či technické profese. Pro realizaci zkoušek je už autorizováno 399 subjektů. Jen do práce sektorových rad nebo expertních týmů je v současnosti zapojeno přes tisíc odborníků. Sektorové rady sdružují významné reprezentanty zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: