Jste zde

AMPER 2005 již za dva týdny

Ve dnech 5.4 ? 8.4.2005 pořádá TERINVEST spol. s r.o. v Pražském veletržním areálu v

Letňanech již 13. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2005. O rozhovor jsme proto požádali slečnu Kateřinu

Buchtovou, vedoucí projektu AMPER, která se na úspěšném vývoji a růstu veletrhu podílí již šestým rokem.

Redakce: Veletrh AMPER zaznamenal od svého založení v roce 1993 nevídaný nárůst ve všech parametrech, které jsou v tomto oboru důležité. Můžete na úvod shrnout některé nejpodstatnější údaje týkající se veletrhu v posledních letech?

Za tak dlouhé období existence se většinou změní mnoho. Stejně tomu je i u veletrhu AMPER. Ustálení místa konání v Pražském veletržním areálu v Letňanech v roce 2001 je jen jednou z mnoha podstatných změn, které mohu v horizontu několika posledních let zmínit. Chcete-li slyšet některá důležitá čísla, zajímavý je jistě počet vystavujících firem, který vzrostl od roku 1993 z počtu 134 na současných 734 vystavujících společností. Výstavní plocha byla postupně navyšována z 2.015 m2 na 17.253 m2. Návštěvnost v roce 2004 dosáhla téměř 50.000. V obecné rovině lze poukázat na vrůstající zájem zahraničních vystavovatelů, návštěvníků i mediálních partnerů, který nás samozřejmě těší. Zájem o veletrh dokládá mimo jiné i nutnosti výstavby nové haly pro potřeby vystavovatelů v roce 2005. Dochází tak k zvětšení výstavní plochy oproti loňsku o 1000 m2.
 

Redakce: Veletrh, který se již bezpochyby stal vrcholnou událostí roku pro všechny společnosti patřící do oboru elektrotechniky a elektroniky, nabízí v České republice do nenahraditelné míry ucelenou prezentaci firem. Můžete pro čtenáře upřesnit, které obory jsou zde zastoupeny a zda došlo v tomto ohledu k podstatným změnám či posunům?

Návštěvníci veletrhu budou mít příležitost poznat a osobně kontaktovat více než 700 firem ze 21 zemí světa, patřících ke špičce v oborech: elektronické prvky a moduly, zařízení pro výrobu a rozvod el. energie, elektroinstalační technika, vodiče a kabely, pohony a výkonová elektronika, měřící a zkušební technika, automatizační, řídící a regulační technika, osvětlovací technika, elektrotepelná technika, zabezpečovací technika a systémová technika budov, stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku.

V letošním roce byla zásadně změněna koncepce veletrhu ve vztahu k oboru telekomunikační a radiokomunikační techniky. Provázanost a oborová ucelenost přivedla ke vzniku nové samostatné „trojveletrží“: INTEC 2005 (veletrh informační a telekomunikační techniky), CREATIVE 2005 (veletrh zvukové, obrazové a osvětlovací techniky) a VISION 2005 (veletrh grafické, fotografické a tiskové techniky). Vzájemně propojené veletrhy této specializace budou moci zájemci přijít navštívit do týdne po veletrhu AMPER, přesněji od 14. 4. do 16. 4. 2005.

Důležité je také zmínit, že v současnosti se stále výrazněji rozšiřuje oblast automatizační, řídící a regulační techniky. Firmy, které do tohoto oboru spadají, zaujímají letos celou halu číslo 3.
 

Redakce: Data, operující s počtem domácích i zahraničních vystavovatelů a rozlohou prezentační plochy, hovoří bezesporu o významném překročení hranic České republiky. Zmínila jste stále vzrůstající zájem zahraničních vystavovatelů i mediálních partnerů. Jakými prostředky navazujete kontakty mimo Českou republiku? Do jaké míry je zajištěna celková mediální podpora veletrhu?

Rozsáhlá mediální podpora je jedním z hlavních nástrojů pro dosažení úspěchu události obdobného rozsahu, na tom se jistě shodneme. Spokojenost vystavovatelů, návštěvníků ze spektra odborné veřejnosti a zajištění obchodního úspěchu každé zúčastněné firmy i celého veletrhu by bez kvalitní podpory v této oblasti nebylo vůbec myslitelné.

Jednou z nejúčinnějších metod jak oslovit maximální počet vystavovatelů i návštěvníků a dát o veletrhu vědět i za hranicemi České republiky je jistě inzerce v zahraničním tisku. V letošním roce jsme tedy této formě propagace věnovali intenzivní pozornost a stanovili si za cíl vybudovat hodnotnou síť zahraničních kontaktů prostřednictvím mediální komunikace v odborném zahraničním tisku. Podařilo se nám navázat spolupráci s 17 specializovanými periodiky v 11 zemích.
 

Redakce: Zmínila jste nutnost výstavby nové haly pro letošní ročník veletrhu. Jak probíhalo rozvrhování umístění jednotlivých společností? Jistě nejde ve všech ohledech vyhovět každému klientovi?

To jistě není možné, i když je pochopitelně v našemu zájmu uspokojit maximum vystavovatelů do té míry, aby pro ně účast na veletrhu byla důležitým přínosem a aby si byli jisti, že se jim snažíme v rámci možností vyjít vstříc. Dlouhodobě se snažíme udržovat stejné oborové členění veletrhu a v jeho rámci věnovat individuální pozornost každému klientovi. Je ale samozřejmě třeba brát v potaz velikost objednané plochy, dispozice návrhů expozic, partnerské i konkurenční vztahy firem a některé další faktory, které mají na umístění vystavovatelů zásadní vliv. Vždy je potom třeba reagovat na aktuální situaci, odrážející případný nárůst zájmu v některém oboru, který se projeví navýšením nároků na potřebnou plochu. Nastávají tak někdy nelehké situace, kdy je třeba umístění korigovat s respektem k celkové jednotě oboru.
 

Redakce: S růstem zájmu vystavovatelů o účast na veletrhu AMPER souvisí jistě i nutnost zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Na Vás, jako organizátory, je tak kladeno stále větší množství nároků. To nás přivádí k otázce, jaké nové služby či zlepšení chystáte pro Vaše klienty v roce 2005?

Máte pravdu, že je nutné přinášet vystavovatelům stále něco nového. Vzrůstající úroveň celého výstavního areálu, prezentačních prostor a služeb, poskytovaných v rámci veletrhu, je jistě předpokladem úspěchu. V letošním roce je k nově dispozici hned několik služeb, které umožní vystavovatelům pružnější a kvalitnější interaktivní komunikaci s jejich klienty a návštěvníky veletrhu. Naprostou novinkou letošního ročníku veletrhu, jsou tzv. informační kiosky, které budou návštěvníkům sloužit jako informační medium. Na LCD obrazovkách rozmístěných na výstavní ploše si návštěvníci mohou vyhledat potřebné informace o vystavujících společnostech, přesném umístění jednotlivých expozic, doprovodném programu atd. Toho, kdo nebude mít chuť či energii seznamovat se s touto moderní technologií a dá přednost tradičnějšímu způsobu získávání informací, potěší jistě další nově zavedená služba – Veletržní noviny, které vycházejí první den veletrhu. Při jejich čtení pak návštěvníci jistě ocení možnost příjemného zastavení pří šálku kávy v některé z  restaurací a kaváren. Z toho vyplývá, že klademe zvýšený důraz i na zkvalitňování gastronomických služeb, protože je jasné, že veletrh není možné projít během chvíle, a dá se předpokládat, že zde návštěvník stráví podstatnou část dne. Je proto důležité, aby se každý příchozí cítil příjemně i v tomto ohledu. Je atraktivnímu designu, vynikající funkčnosti a moderní technologii přibližně 5000 návštěvníků denně.
 

Redakce: To jistě všichni ocení. Víme, že každý rok také připravujete pro obchodní partnery i návštěvníky v rámci veletrhu AMPER zajímavý doprovodný program. Co považujete za jeho nejvýznamnější náplň v letošním roce?

Kvalitní doprovodný program je nedílnou součástí každého veletrhu. V roce 2005 se jako každoročně mohou zájemci o obor těšit na řadu přednášek a konferencí, které se budou věnovat aktuálním tématům z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Na tomto místě není prostor nabídnout všechny možnosti a nerada bych zdůraznila pouze některé téma. Domnívám se, že si všichni zájemci přijdou na své. Informovat se o doprovodném programu podrobněji je možné na stránkách veletrhu: www.amper.cz ). Nedílnou součástí jsou potom firemní prezentace, které budou pro posluchače také jistě zdrojem řady užitečných a zajímavých informací.
 

Redakce: Na začátku našeho rozhovoru jste uvedla stále narůstající počet vystavovatelů a údaje o zvětšující se rozloze výstavní plochy. Pokud bude veletrh AMPER pokračovat v růstu i v následujícím období, objeví se jistě problém s kapacitními možnostmi PVA Letňany. Jak plánujete řešit možný problém s nedostatkem prostoru?

Výstaviště PVA je koncipováno tak, aby bylo schopno poskytnout kvalitní zázemí i pro opravdu velké mezinárodní veletrhy. Případný razantní nárůst požadované plochy je pak možné řešit využitím dalších třech mobilních hal, které mohou být vystavovatelům k dispozici.
 

Redakce: Příprava veletrhu podobného rozsahu a velikosti, jakou zaujímá AMPER, je jistě plánována s velkým časovým odstupem. Máte již v tuto chvíli stanoveny cíle pro další ročníky? Jaké bude směřování veletrhu AMPER v následujícím období?

Máte pravdu, že termíny i celkovou koncepci veletrhu je potřeba rozvrhnout, plánovat a domýšlet i několik let dopředu. Našim hlavním cílem pro následující ročníky veletrhu AMPER je stále větší a vzájemně prospěšná spolupráce se zahraničím. To je snadno pochopitelné s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie a s obecnou potřebou vzájemného poskytování a vstřebávání potřebných informací a poznatků. Posláním veletrhu je představit pokud možno komplexní přehled firem pohybujících se v daném oboru, nabídnout možnost srovnání a kontaktu. Překračování hranic a vzájemné propojování zahraničních trhů s naším se předpokládá.

Děkujeme Vám zajímavý rozhovor a přejeme mnoho úspěchů při realizace Vašich plánů a samozřejmě mnoho spokojených vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu AMPER nejenom v roce 2005.

Stručně pro návštěvníky

  • Termín konání : 5.4. - 8.4. 2005
  • Místo konání : PVA Letňany Praha
  • Otevírací doba pro návštěvníky : 9,00 - 17,00 hod.
  • Základní vstupné: 150,- Kč
  • studentské vstupné: 100,- Kč *
  • Tištěný katalog: 100,- Kč
  • CD katalog: 50,- Kč

* Studentskou vstupenku lze získat pouze po zasláni potvrzeného seznamu studentů v termínu do 19.3.2005.

Vít Olmr
olmr@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: