Jste zde

METEX Control Software

Připojte si multimetr METEX k PC přes RS-232 nebo Ethernet a měřte pod Windows. Článek popisuje

program, který komunikuje se standardními multimetry METEX přes sériový port, nebo po Ethernetu pomocí Charonu.

Samozřejmě se to týká jen multimetrů, které jsou vybaveny rozhraním RS-232.

Aplikace METEX Control Software je software prod Windows, který sbírá data z multimetru a ukládá je do tabulky, vykresluje z nich grafy, nebo je pouze ukládá. Program navazuje na populární program Metex pro MS-DOS stejného autora.

Program samotný neumí přepínat měřící vstupy ani měnit měřící rozsahy, to však není ani nutné, protože to si multimetr většinou obstarává sám automaticky. Jediným úkolem METEX Control Software je získání, zobrazení a ukládání naměřených údajů získaných z multimetru po RS-232, nebo po Ethernetu z modulu Charon I.


Jednoduché grafické znázornění naměřených hodnot

 

V současné době je program k dispozici v několika verzích

 • Client (volně šiřitelný), přistupuje k měřáku po sériovém portu nebo přes Ethernet.
   
 • Server umí totéž, co Client, ale navíc umí zpřístupnit jeden multimetr připojený po RS-232 ostatním programům přes Ethernet.
   
 • Zdrojové kódy jsou k dispozici za rozumnou cenu, pokud si chcete program v Delphi rozšířit na jiný měřícíí přístroj nebo podobně.
   

 

Základní vlastnosti METEX Control Software

 • Zobrazení aktuální naměřené hodnoty číselně a grafickým sloupcem (bargraf);
 • zobrazení průběžných hodnot grafem;
 • podpora dvoudisplejových multimetrů;
 • uchování průběžně získaných hodnot s možností uložení na disk nebo kopírování tabulky do schránky Windows;
 • připojení přes TCP/IP nebo sériový port;
 • nastavitelná rychlost komunikace s multimetrem;
 • nastavitelný interval připojení;
 • zvukové varování při nezdařeném připojení k Charonu;
 • funkce SERVER pro vzdálený přístup k naměřeným hodnotám (viz dále - pouze verze server);
 • lze dodávat včetně zdrojových kódů (viz dále);
 • Plně funkční DEMO k dispozici na veřejné IP adrese (viz. odkazy)..

 

 


 

Konfigurace METEX Control Software

Po spuštění aplikace METEX Control Software je nejprve třeba navázat spojení s multimetrem přes Ethernet (pomocí modulu Charon) nebo přes vybraný sériový port. V případě TCP/IP připojení se jedná o zadání IP adresy modulu a komunikačního portu.

Parametry připojení

Z menu Configuration si vybereme záložku Connection. Metex Settings nastavují komunikační parametry multimetru, tedy rychlost RS-232 (Communication speed) a DMM Timeout a umožňují zapnout načítání dat z druhého displeje (je-li jím multimetr vybaven) - Dual display.

TCP/IP settings určuje parametry připojení přes ethernet/internet, tedy IP adresu, port, timeout a navíc lze zapnout a nastavit položku Force disconnect, která ukončí spojení s Charonem po přenesení naměřených dat.

Minimum Connection Interval pak určuje, jak často se budou data z multimetru odečítat. Force disconnect umožňuje poskytovat údaje z multimetru více uživatelům bez toho, aby došlo k zahlcení sítě požadavky na získání údajů.

Při použití METEX Control Software jako funkčního dema připojeného na náš multimetr připojený v redakci HW serveru stačí stisknout tlačítko HW Demo a aplikace si sama nastaví parametry TCP/IP připojení včetně IP adresy a portu.

Poznámka : V případě zadání IP adresy našeho dema bude automaticky aktivována položka Force disconnect, která nepovolí interval načítání kratší než 180s. (vzhledem k omezené kapacitě linky do načich kanceláří s omezení počtem přístupů na modul v jednom čase..)

Nastavení programu

Záložka Settings slouží k nastavení chodu aplikace. Naleznete zde zaškrtávací políčka určující chování aplikace v různých režimech její činnosti.

Save Data on exit - zajistí, abyste při ukončování programu byli vyzváni k uložení naměřených dat. V případě, kdy aplikaci používáte k průběžnému zjišťování naměřených hodnot, je zapnutí této položky velmi výhodné.

Minimize to systray - umožňuje uložení ikony programu do Systray Windows, tedy mezi ikony na liště Windows. V okamžiku, kdy minimalizujete okno aplikace, objeví se ikona programu vedle hodin ve Windows, a nikoliv mezi tlačítky spuštěných aplikací (otevřených oken). Tím lze zamezit náhodnému vypnutí aplikace. Obnovení původního okna pak lze provést prostým poklepáním na ikonu programu.

Sound on timeout je položka, která přehraje vybraný zvukový soubor (Wav) v případě, kdy dojde k překročení časového limitu připojení, čímž informuje o nezdařeném přečtení dat. Nechybí pochopitelně ani tlačítko pro přehrání vybraného souboru při konfiguraci, ani tlačítko pro snadné listování adresářovou strukturou při hledání požadovaného zvukového souboru. Pak zde ještě nalezneme položku Logger timeout, která nastavuje interval zápisu.
 

Nastavení barev

Záložka Colors umožňuje nastavit barevné prostředí programu.

Nastavované hodnoty

 • Pozadí displeje (Display background);
 • pozadí grafu (Chart background);
 • barva čar grafu (Chart Series);
 • neaktivní displej (Inactive display);
 • kladné a záporné hodnoty zobrazované bargrafem (Positive bargraf a Negative bargraf);
 • hlavička displeje (Title);
 • veličina (Magnitude);
 • hodnota (Value);
 • 3 stupně starších hodnot (History);
 • aktuálně přijatá data (Received text) – obsahuje informaci o měřené veličině, rozsahu a hodnotě.

 

 


Připojení multimetru po Ethernetu

O modulu Charon I, jsme toho již napsali mnoho (malý www server, konverze ethernet na RS-232 nebo 485, odesílat e-maily či ovládat binární vstupy/výstupy po ethernetu / internetu). Vše ale záleží na použitém firmware a případně obslužné aplikaci.

Vlastní komunikaci s multimetrem obstarává modul Charon I s příslušným firmware, který také zajišťuje jeho trvalý provoz a pravidelnými požadavky na naměřené údaje neumožňuje jeho automatické vypnutí (Auto OFF).
Bez této úpravy firmware by se mohlo stát, že při odpojení vstupní veličiny se za cca 5 minut multimetr vypne!

Multimetr tak lze připojit bez nutnosti zásahu do jeho konstrukce a stačí nahradit obvyklou baterii síťovým adaptérem, který umožní trvalé napájení.

Jako ukázková aplikace je k dispozici modul Charon I osazený na vývojové desce Charon I DK (Development Kit) s připojeným multimetrem METEX trvale měřícím hodnotu připojeného fotoodporu umístěný v redakci HW serveru. Charon se nachází na veřejné IP adrese 80.250.3.193 a lze se k němu připojit přes port 2000. Aplikaci jsou připojovací údaje známé a lze je nastavit jediným stiskem tlačítka "HW Demo" v konfiguračním menu.

 

METEX Control Software - SERVER verze

Jak již bylo zmíněno, lze METEX Control Software získat i ve verzi Server, která slouží ke vzdálenému přístupu k naměřeným datům. Pochopitelně i server je třeba nastavit a k tomu slouží záložka Server, obsahující zaškrtávací políčka Enable Server zapínající funkci serveru, Enable user/password based policy, sloužící k zabezpečení serveru, Enable receiving messages from client povolující příjem dat od jednotlivých klientů.

Enable server log povoluje zaznamenávat činnost serveru. S tím pak souvisí i možnost zapnutí a nastavení omezení délky logsouboru (Limit count of lines) a vyhledání logovacího souboru (Log to file) s možností jeho snadného vymazání tlačítkem.

 

 

 

 

Instalace a první spuštění

Aplikace METEX Control Software je dodávána jako instalační exe soubor. Po nainstalování a prvním spuštění program hledá multimetr na sériovém portu COM1. Po stisku tlačítka HW Demo v konfiguraci připojení je přes internet navázána komunikace s multimetrem umístěným v redakci HW serveru:

Pochopitelně lze zadat i jakoukoliv jinou adresu, na které se nachází modul Charon s připojeným multimetrem METEX. Při zadání chybných připojovacích parametrů budete na tuto skutečnost upozorněni varovným oknem. Podobně budete upozorněni v případě dlouhodobé ztráty spojení.

 

Popis prostředí aplikace

Zapnutím položky Enable log zapneme zaznamenávání naměřených hodnot, ze kterých můžeme později vytvořit graf zapnutím funkce View chart. Má-li již aplikace k dispozici alespoň jeden naměřený údaj, vykreslí graf, jak jej vidíte na obrázku na začátku článku.

Dále jsou k dispozici záložky Chart a Data a umožňuje-li to verze aplikace, i záložka Server.

 

Záložka Chart

Slouží ke grafickému zobrazení naměřených hodnot. Umožňuje pomocí tlačítek načítat a zobrazovat již starší údaje, ukládat údaje do souboru na disk, vytisknout graf, či vymazat naměřená data, a tedy i graf.
 


"Výtisk" grafu z prostředí METEX Control Software do PDF souboru

Pro práci s grafem jsou pak k dispozici tlačítka "1" (zapíná grafické zobrazení údajů z prvního displeje), "2" (grafické zobrazení údajů z druhého displeje), "3D" zapínající 3D podobu grafu a "tužka" zobrazující naměřenou hodnotu u každého naměřeného bodu.


3D graf

V případě dlouhodobého měření by se graf stal nepřehledným, a proto jsou k dispozici též tlačítka umožňijící snadné procházení naměřenými údaji v grafické podobě po stránkách.


3D graf se zapnutým zobrazováním naměřených hodnot

Záložka Data

Zobrazuje naměřené údaje v podobě tabulky. Naměřená data lze načítat a naopak ukládat do souboru, mazat či kopírovat do schránky Windows.
 


Tabulka naměřených hodnot, kterou lze snadno zkopírovat do jakékoliv aplikace

Záložka Server

K aplikaci nastavené jako server pak lze odkudkoliv přistupovat a snadno odečítat a zobrazovat i dlouhodobě měřená a ukládaná data. K dispozici je zabezpečení pomocí uživatelského jména a hesla (Users/password), možnost prohlížení logu (Server log), blokování klientů (Banned clients) a sledování připojených klientů (Manage connections).

 

Závěr

METEX Control Software je velice užitečná aplikace umožňující trvalé měření elektrických veličin multimetry METEX a vzdálené sledování naměřených hodnot přes ethernet/internet. Modul Charon, který komunikaci aplikace s multimetrem obstarává, je s příslušným firmware nejen schopen naměřené údaje z multimetru získávat a poskytovat po síti, ale také udržovat multimetr v aktivním stavu, což umožňuje jeho nepřetržitý dlouhodobý provoz. Aplikaci lze použít s jakýmkoliv multimetrem METEX vybaveným rozhraním RS-232 a lze jí měřit všechny veličiny, kterých je měřicí přístroj schopen.

Ačkoliv je METEX Control Software určen pro spolupráci s multimetry METEX, byla by možná úprava i pro měřidla jiných výrobců. Jedinou "překážkou" v tomto směru jsou různé komunikační protokoly, a bylo by tedy nutné upravit firmware modulu Charon I, nebo alespoň SW pro PC. Multimetr METEX byl zvolen jako nejrozšířenější značka multimetrů na našem trhu a vzhledem k časové, a tedy i ekonomické, náročnosti nepřipravujeme v současnosti rozšíření na další výrobce měřicích přístrojů, nicméně se nebráníme žádným návrhům ani spolupráci.

Naměřená data však lze z modulu Charon získat i jinými způsoby, například pomocí PHP.

 

Download METEX Control Software?

Program METEX Control Software je nabízen ve třech verzích:

 • METEX Control Software - Client - Nejjednodušší, volně šiřitelná .
  Download : metex_client.zip
   
 • METEX Control Software - Server - Cena je cca 25$
  Kontaktujte nás - www.HWgroup.cz
   
 • METEX Control Software - Zdrojové kódy aplikace - Cena je cca 250$
  Kontaktujte nás - www.HWgroup.cz

.

Další odkazy

 • METEX PHP Web Control - Vzdálené měření hodnot z veřejně přístupného multimetru pomocí PHP stránky, místo Windows aplikace..

Článek napsal : Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

Autor programu : Tomáš Dresler, dresler@ hw.cz

Hodnocení článku: 

Komentáře

Hezký soft. na Metex, ale bohužel si nějak neporadí s dekódováním měření teploty... škoda.