Jste zde

Hercules – TCP, UDP a sériový terminál pro Windows

Hercules Setup Utility je malý, volně šiřitelný prográmek disponující řadou zajímavých funkcí, jako

je terminál pro TCP/IP klienta, TCP/IP server, UDP/IP a terminál pro komunikaci po sériové lince. Se zařízeními od

HW Group navíc umožňuje i řadu dalších činností.

Svým prvotním zaměřením je Hercules určen pro konfiguraci modulů Charon I a Charon II a testování a ladění jejich aplikací. Postupně, jak pokračoval jejich vývoj, rostla i potřeba jednoduchého a uceleného programu, který by umožňoval jejich snadnou konfiguraci a který by současně umožnil ověření jejich činnosti bez potřeby spouštění různých specializovaných programů, které by znepřehledňovaly pracovní plochu monitoru.

Základní vlastnosti:

 • terminál pro sériový port s podporou práce s virtuálními porty (např. HW Virtual Serial Port);
 • terminál pro TCP/IP;
 • TCP/IP server;
 • UDP „terminál“;
 • bez nutnosti instalace;
 • možnost jednoduchých maker;
 • odesílání HEX příkazů;
 • zobrazení stavu modemových signálů;
 • odesílání souborů;
 • záznam přijatých dat do souboru;
 • režimy činnosti TCP/IP server, TCP/IP klient, UDP, Serial, UDP Setup, Test Mode;
 • podpora NVT;
 • podpora TEA;
 • rozšíření TELNET s NVT;
 • volně šiřitelný.

 


Popis programu

Samotná aplikace je velmi jednoduchá a přehledně rozdělená podle jednotlivých režimů činnosti, které Hercules poskytuje. Uživatel má snadný přehled o možnostech jednotlivých režimů, mezi kterými může snadno přepínat pomocí klasických záložek. Některé funkce jsou však určené k výhradní spolupráci s produkty HW group. V jednotlivých režimech činnosti jsou vedle standardních tlačítek umístěných na viditelných místech a plnících nezbytné funkce navíc k dispozici kontextová menu, přístupná stiskem pravého tlačítka myši, sloužící ke zvýšení komfortu obsluhy a zvyšující přehlednost aplikace.

Serial

Velmi jednoduchý sériový terminál pro obsluhu sériového portu RS-232. Pod velkým oknem zobrazujícím průběh odchozích i příchozích dat se nachází trojice řádků maker umožňující snadné a opakované odesílání požadovaných dat v ASCII či HEX formátu.

Kromě obvyklých parametrů jako označení cílového portu, přenosová rychlost, parita a handshaking je možné pomocí zaškrtávacích políček nastavovat logickou úroveň na signálech DTR a RTS, čehož lze s výhodou využít například pro napájení zařízení připojených k sériovému portu. Za zmínku stojí i čtveřice "LED" signalizujících logické úrovně signálů CTS, DSR, RI a CD sériové linky RS-232.

Pro práci se zařízeními od HW Group je zde dále přepínač „Mode“ určený pro jejich konfiguraci prostřednictvím sériového portu. Obsluhuje signál DTR používaný jako přepínač režimu jejich činnosti Setup/Data. Pro běžný provoz je nastavena hodnota Free.

V kontextovém menu jsou pak přístupné funkce jako odřádkování po ukončení vysílání či příjmu datové sekvence nebo záznam přijatých dat do LOG souboru. Samozřejmostí pak je i odesílání souborů přes komunikační port, přístupné rovněž přes kontextové menu.

V součinnosti například s Virtuálním sériovým portem lze použít tento režim činnosti například i pro práci se zařízeními komunikujícími po sériové lince RS-485 či RS-422.  

TCP server

TCP Server sleduje specifikovaný port a zobrazuje přijatá a odesílaná data.

Tento režim je ideálním prostředkem pro ladění ethernetových aplikací, neboť okna pro odesílaná a přijímaná data jsou pro zvýšení přehlednosti vzájemně oddělena a okénko Client connection Status zobrazuje stavové informace o existujícím spojení, čímž lze snadno ověřit, zda je spojení skutečně ustanoveno, či zda očekávaná data nepřicházejí nebo neodcházejí z důvodu chyby v laděné aplikaci.

Číslo portu, které má server monitorovat, se nastavuje v rámci Server Status, kde se tento režim dá rovněž aktivovat či deaktivovat a kde lze snadno zjistit počet právě připojených klientů. K dispozici je jednořádkové makro umožňující odesílání dat i v HEX formátu.

Tip: Na operačních systémech MS Windows není vhodné pro příjem používat porty nižší než 1024, které mohou způsobovat problémy při komunikaci po TCP/IP, neboť Windows je používají pro systémové účely.

Cursor decode zobrazuje hexadecimální a decimální hodnoty znaků před kurzorem v okně přijatých dat. Chcete-li znát hodnotu nějakého specifického znaku, zapište jej do okna Decoder Input.

TEA Authorization je zde ve verzi server. Tedy přijímá nebo odmítá spojení, jestliže klient používá stejný klíč TEA. Funkci si lze snadno vyzkoušet, jestliže se Hercules spustí dvakrát v jednou okamžiku. Jednou jako TCP Client a podruhé jako TCP Server.


TCP Client

Jednoduchý terminál pro TCP/IP. Lze použít pro vytvoření TCP/IP spojení se serverem a komunikaci s ním. Neobsahuje žádný terminál VT100 či podobné, ale jde opravdu jen o prosté spojení, které se vytvoří po zadání požadované cílové IP adresy a portu a stisku tlačítka Connect. Malou zvláštností je zde tlačítko PING umožňující rychlou kontrolu navázaného spojení. Výsledky jsou vypisovány v okně.

TEA autorizace

TEA (The Tiny Encryption Algorithm) je jednoduchý způsob jak ověřit komunikaci v zabezpečené cestě.
Je-li povolena TEA, klientské zařízení otevírá spojení a odesílá data jako náhodná čísla. Klienti musí pro generování klíče používat hesla (16 bytů). 12místný výsledek v base64 představuje náhodné číslo a klíč.

Pro otevření komunikace se zařízením zabezpečeným prostřednictvím TEA je nutné vyjmout 12 číslic a vložit je do políčka „Authorization code".

Poté je třeba kliknout na tlačítko s obrázkem visacího zámku. Jestliže je heslo správné, je uskutečněno spojení k nastavení sériového nebo TCP portu.


UDP

Prostřednictvím záložky UDP můžete komunikovat s použitím formátu RAW IP pomocí jednoduchého „terminálu“.

Pokud je třeba používat komunikaci po UDP, je poměrně velkým problémem najít nějakou utilitu pod Windows, kterou by bylo možné použít pro ladění.

I zde jsou okna pro přijímaná a odesílaná data vzájemně oddělena, avšak k dispozici jsou tři řádky pro opakované odesílání zvolených sekvencí (opět i s možností HEX formátu). Nastavuje se vzdálená IP adresa a číslo místního i vzdáleného portu.

Třířádkové makro umožňující snadné odesílání opakovaných příkazů ve formátu ASCII nebo HEX již jistě nikoho nepřekvapí, stejně jako podpora autorizace šifrou TEA.

Zejména pro práci se zařízeními HW group je zde rovněž k dispozici UDP Broadcast umožňující hromadné rozesílání souborů UDP kanálem.

 

 

 
 

 

Test Mode

Tento testovací režim je určený výhradně pro zkoušení všech funkcí zařízení vyvinutých v HW Group. Ve skutečnosti se však jedná jen o TCP klienta rozšířeného o některé specifické funkce.

Skupina zaškrtávacích políček " Data I/O pins " – používá NVT příkazy k ovládání I/O vývodů na modulech Charon nebo na I/O Controllerech.
Zaškrtnutí/odškrtnutí políček D0-D7 nastaví/shodí příslušný I/O bit. Políčko Inversed umožňuje invertovat funkci zaškrtávacích políček, zatímco Write together umožňuje hromadné nastavení/shození všech bitů najednou.

Tlačítko " Read " umožňuje načíst hodnotu vstupů a aktualizovat jednotlivé virtuální LED. Binární výstup zobrazuje aktuální bitový stav na binárních vstupech. Tyto vstupy jsou na obrazovce zastoupeny 8 LED nad tlačítkem READ. Přímo pro práci s tímto zobrazovacím polem je určena funkce LED polarity umožňující invertovat funkci "LED" tak, aby při stavu log. H na výstupním portu příslušná kontrolka svítila.
Zaškrtávací políčko Show I/O Commands – aktivuje zobrazování příkazů NVT pocházejících ze sekce Data I/O pins. Tak si lze snadno prohlédnout příkazy reagující na zapnutí/vypnutí specifikovaných výstupů prostřednictvím zaškrtávacích políček D0-D7.

Poznámka: Pole Data I/O pins fungují, jen pokud je aktivován režim NVT v nastavení zařízení - položka [V: NetworkVirtualTerminal On] .

TEA authorization poskytuje v klientské verzi stejné funkce jako v případě záložky TCP Client.
 

UDP Setup

Pod záložkou UDP Setup se skrývají funkce určené výhradně pro práci s produkty z produkce HW Group a sloužící pro jejich konfiguraci. Umožňují vyhledání jednotlivých HW Group zařízení prostřednictvím protokolu UDP podle jejich MAC adresy a následné přiřazení základních síťových parametrů pro jejich provozování v rámci ethernetu, jako je IP adresa zařízení, port, na kterém bude naslouchat, maska podsítě a výchozí ethernetová brána.

Rovněž je zde možnost nastavení povoleného rozsahu IP adres a masek podsítě, z nichž pocházející příkazy obsluhující zařízení mají být akceptovány. Prostřednictvím tohoto režimu lze také aktivovat NVT funkce, povolit nastavování přes TCP protokol a aktivovat a nastavit TEA autorizaci.

UDP Setup funguje jen v rámci lokální sítě a nelze jím měnit parametry ethernetových zařízení v internetu.

 

 

 

Kontextové menu

Kontextové menu je přístupné stiskem pravého tlačítka myši v kterémkoliv textovém okně Hercules Setup Utility a až na některé výjimky je jednotné v celé aplikaci.

NVT (Network Virtual Terminal) funkce

 • NVT enable – aktivuje funkce NVT pro příslušný režim činnosti aplikace.
 • CR/LF enable – zaškrtnout, jestliže si uživatel přeje přejít na novou řádku po každém dokončeném příkazu NVT, ať již vysílaným nebo přijímaným. Výsledný zobrazený záznam komunikace je potom čitelnější.
   
 • Local echo – aktivuje funkci vypisování skutečně vyslaných dat. Dostupné jen v záložkách Serial a TCP client.
 • Delete EOL – aktivuje funkci odmazávání konců řádek.
 • HEX enable - aktivuje funkci vypisování odesílaných a přijímaných dat v HEXadecimálním formátu.

Textové funkce

 • Special Chars – umožňuje nastavit formát zobrazení speciálních znaků v přijímaném řetězci. K dispozici jsou volby ASCII names, Dot, Hexadecimal a Decimal.
   
 • Transmit EOL – nastavuje formát zakončení přijímaných dat dle použitého operačního systému vzdáleného zařízení. K dispozici jsou volby CR/LF (Dos/Windows), LF (Unix) a CR (Mac).
   
 • Word-Wrap enable - aktivuje funkci automatického zalamování řádků v okně.

Funkce pro odesílání a příjem souborů

 • Log to file – aktivuje funkci záznamu komunikace do souboru. K dispozici jsou volby Log enable, Override log file a Log file. Pro aktivaci funkce je nejprve třeba vybrat cílový soubor.
   
 • Send file – umožňuje odesílání celých souborů prostřednictvím stávajícího spojení. K dispozici jsou volby Send file name ... , Abort a Double „FF“ enable. Dostupné jen v záložkách Serial a TCP client.
 • Xmodem - odesílání dat protokolem Xmodem. K dispozici jsou volbySend file name ... a Abort. Dostupné jen v záložce Serial.
   
 • Recieve data disabled - vypnutí funkce vypisování a záznamu přijímaných dat.

Ostatní

 • Clear Window - smazání obsahu okna.

Závěr

Různých volně šiřitelných terminálů jsou pochopitelně tisíce, ale Hercules je unikátní především svojí univerzálností, která vedle obvyklých funkcí sériového terminálu a TCP klienta zahrnuje rovněž funkce TCP Server a UDP "terminál" což jsou jinak problematicky sehnatelné utility.

Máte-li zájem o podrobnější informace o Hercules SETUP utility či o dalších produktech HW Group jako jsou moduly Charon I, Charon II, I/O Controler, IP Relé, IP WatchDog, Poseidon, PortBox či PortStore, navštivte stránku http://www.HWgroup.cz.

Oldřich Mrázek
Mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: