Jste zde

Laboratorní zdroj 0-30V/2mA-3A

Konstrukce jednoduchého laboratorního zdroje s citlivou proudovou pojistkou, aktivním chlazením a vyřešenou mechanickou konstrukcí.

Upozornění (6.3.2006): trimr R29 pro nastavení přesně 0V na výstupu má být zapojen mezi vývody 1 a 5 IO3 a ne mezi 1 a 8. V dokumentaci tento problém odstraním výhledově.


Jedná se o mírně upravené zapojení, pocházející ze serveru electronics-lab.com, jehož překlad byl uveřejněn před nedávnem i zde na HW serveru. Zapojení jsem mírně upravil, doplnil o měřicí přístroje, aktivní chlazení s teplotním spínačem a vtěsnal do krabičky. Vznikl tak poměrně kompaktní zdroj pro použití v domácí laboratoři. Zařízení je sestaveno na dvou deskách plošných spojů. Jedná se o vlastní desku zdroje a desku teplotního spínače ventilátoru se zdrojem napětí pro panelová měřidla. Zapojení na jednotlivých deskách budou pro přehlednost popsána odděleně.

Popis zapojení – deska zdroje

Napětí ze síťového transformátoru je usměrněno diodami D1 – D4 v můstkovém zapojení a filtrováno kondenzátorem C1 (případně C10, C11 – osazovací varianta, viz níže) a rezistorem R1. Obvod má určité vlastnosti díky kterým se liší od podobných zařízení svého druhu. Nepoužívá ke kontrole výstupního napětí uspořádání proměnné zpětné vazby, ale konstantní zesilovač, který zajištuje referenční napětí pro stabilní výstupní napětí. Výstup referenčního napětí je na výstupu IO1. Zenerova dioda D8 (5,6 V) zajišťuje teplotní stabilizaci, napětí na výstupu IO1 se postupně zvyšuje, dokud dioda D8 nesepne. Poté se obvod stabilizuje a referenční napětí zenerovy diody (5,6V) se objeví na odporu R5. Proud, který prochází přes neinvertující vstup operačního zesilovače je zanedbatelný, stejný proud prochází přes odpory R5 a R6. Napětí na výstupu operačního zesilovače (pin 6 na IO1) je 11,2V (2 x 5,6V). IO2 má nastaveno konstantní zesílení cca 3 (A = (R11 + R12)/R11), zvyšuje tedy referenční napětí z IO1 (11,2V) na cca 33V. Trimr R29 a rezistor R10 upravují limity výstupního napětí, které tak může být redukováno na 0V i vzhledem k tolerancím ostatních součástí.

Schema zapojení desky zdroje
Schema zapojení desky zdroje

Další důležitou vlastností obvodu je možnost nastavit hodnotu maximálního proudu na výstupu, čímž lze ze zdroje napětí v podstatě udělat zdroj konstantního proudu. Aby toto bylo možné, obvod detekuje úbytky napětí na paralelní kombinaci odporů R7, R8, které jsou sériově spojeny se zátěží. Invertující vstup IO1 je nastaven rezistorem R21 na 0V, pomocí potenciometrů P3+P4 může být na neinvertujícím vstupu nastaveno libovolné napětí.

Předpokládejme, že pro výstupní napětí několika voltů je P3 + P4 nastaven tak, aby mělo napětí na vstupu integrovaného obvodu hodnotu 1V. Pokud se vlivem zátěže zvýší úbytek na paralelní kombinaci R7, R8 nad nastavený 1V, zareaguje proudová pojistka a přes D9 se omezí výstupní napětí zdroje prostřednictvím IO3 (IO3 slouží ke kontrole napětí a IO1 je spojen s jeho vstupem, čímž může později efektivně potlačit jeho funkci. Napětí na odporu R7 je monitorováno a jeho velikost se nemůže zvyšovat nad stanovenou hodnotu - v našem případě nad 1 V). Toto je princip udržování konstantního proudu na výstupu. Obvod umožnuje přednastavit minimální proudové omezení okolo 2mA. Kondenzátor C8 zvyšuje stabilitu obvodu. T3 rozsvítí LED diodu v okamžiku, kdy je elektronický omezovač aktivován.

Plošný spoj ? deska zdroje
Plošný spoj – deska zdroje

Pomocí obvodu složeného z C2, C3, D5, D6 a R7 je vytvořeno záporné napájecí napětí pro operační zesilovače IO1 a IO3. Tranzistor T1 a okolní součástky zajišťují ochranu napájeného zařízení v případě, že by z nějakého důvodu zmizelo záporné napájecí napětí. Zároveń se tento obvod uplatní při zapnutí napájení celého zdroje, kdy potlačí napěťovou špičku na výstupu.

Osazovací plán ? deska zdroje
Osazovací plán – deska zdroje

Jako regulační prvek je použita paralelní kombinace tranzistorů T4, T5, které jsou řízeny prostřednictvím T2. Emitorové rezistory R26 a R27 eliminují rozdíly v parametrech T4 a T5, čímž je zajištěno stejnoměrné rozložení výkonu na obě součástky. Paralelní kombinace T4, T5 byla použita z důvodu efektivního chlazení. Při experimentech pouze s jedním tranzistorem nebylo možné tento uchladit (při velmi nepříznivých podmínkách - dlouho trvajícím zkratu na výstupu a proudu cca 3,8A) a vlivem vysoké teploty došlo k průrazu přechodu.

Zapojení síťové části
Zapojení síťové části


Pohled na osazenou desku zdroje
Pohled na osazenou desku zdroje

Popis zapojení – deska teplotního spínače ventilátoru a napájecího zdroje panelových měřicích přístrojů

Protože použité měřicí moduly nemohou mít společnou zem napájecí a měřicí, je třeba pro každý vytvořit galvanicky oddělené napájení. Použitý transformátor má proto dvě vinutí, střídavé napětí je usměrněno a standardně stabilizováno. Obvod teplotního spínače ventilátoru je tvořen operačním zesilovačem IO1, který je zapojen jako komparátor. Trimr R4 nastavuje spínací uroveň, hystereze je nastavena rezistorem R6. Ventilátor je spínan v závislosti na teplotě, teplotní čidlo (KTY-10) je přilepeno na chladič.

Schema zapojení spínače ventilátoru a zdroje pro měřicí moduly
Schema zapojení spínače ventilátoru a zdroje pro měřicí moduly

Plošný spoj ? deska spínače ventilátoru
Plošný spoj – deska spínače ventilátoru

Osazovací plán ? deska spínače ventilátoru
Osazovací plán – deska spínače ventilátoru

Mechanická konstrukce

Zařízení je navrženo do plastové krabice KP-14 ABS. V zadním čele je vyříznut otvor pro ventilátor, euro konektor a vyvrtán otvor pro pojistkové pouzdro. Chladič je umístěn nad deskou zdroje na distančních sloupcích délky 45mm + 10mm (na kovových 45mm sloupcích jsou našroubovány ještě 10mm plastové sloupky pro odizolování šroubů ve dně krabice od potenciálu chladiče). Celková mechanická konstrukce je patrná z fotografií. Větrací otvory ve dně a víku krabice umístíme na stranu čelního panelu. Těmito otvory bude vyfukován ohřátý vzduch. Ventilátor je třeba namontovat tak aby směr proudícího vzduchu byl dovnitř přístroje. Transformátor je upevněn pomocí s ním dodávaného šroubu a plechového držáku ke dnu skříňky. Do čelního panelu je třeba vyvrtat otvory pro potenciometry, LED diodu, svorky a případně zkratovací tlačítko. Nejpracnější je vyříznutí čtverhranných otvorů pro panelová měřidla a síťový vypínač. Před vyříznutím otvorů pro součástky u krajů čela skříňky dejte pozor, aby tyto součástky nepřekážely sloupkům uvnitř skříňky, které slouží ke sešroubování. Pro zlepšení vzhledu čelního panelu lze použít samolepící tapetu, jak je vidět u sestaveného prototypu.

Spodní strana skříňky
Spodní strana skříňky


Umístění transformátoru a mechanických součástí ve skříňce
Umístění transformátoru a mechanických součástí ve skříňce


Komponenty na zadní straně zdroje
Komponenty na zadní straně zdroje

Připojovací tabulky – celkové sestavení

Pájecí body pro připojení jednotlivých komponent čelního panelu a dalších součástí jsou očíslovány a označeny ve schematu i osazovacím plánu. Připojení jednotlivých prvků shrnují přehledně následující tabulky. Připojení komponent na čelním panelu je vyznačeno na výkresu (není v měřítku).

Deska zdroje

Přípojné místo
Význam
X1 (1,2)
AC z transformátoru
X2 (3,4)
DC výstup zdroje (X2-2 +, X2-1 -)
5
Potenciometry nastavení napětí P1+P2
6
Potenciometry nastavení proudu P3+P4
7
Kolektory T4, T5
8
Báze T4, T5
9
Emitory T4, T5 (přes R26, R27)
10
Potenciometr nastavení napětí
11
Potenciometr nastavení proudu
12
Potenciometr nastavení napětí
13
Potenciometr nastavení proudu
14
- digitální panelové měřidlo (proud) – základní rozsah 199,9 mV
15
+digitální panelové měřidlo 1 (proud) – základní rozsah 199,9 mV
-
Digitální panelové měřidlo 2 (napětí) – rozsah 199,9V, připojeno přímo k výstupním svorkám zdroje

Poznámka: přesné připojení potenciometrů je patrné z obrázku


Pozor, použitý transformátor ma sekundární vinutí spojena paralelně, ne seriově, jak by se někdo mohl domnívat. Je to z důvodu proudového posílení, tak aby zdroj byl bez problémů schopen dodat 3A. Pokud máte transformátor s jedním sekundárním vinutím 24V/3A neváhejte ho použít. Já takový neměl, proto jsem použil běžně dostupný typ ze seznamu součástek s tím, že jsem sekundární vinutí spojil paralelně. To je možné u transformátorů s dvěma oddělenými sekundárními vinutími, ne tam, kde je vyveden pouze střed.

Připojovací schema prvků čelního panelu
Připojovací schema prvků čelního panelu


Obsazení vývodů výkonových tranzistorů
Obsazení vývodů výkonových tranzistorů

Umístění výkonových tranzistorů na chladiči a připojení tepelného čidla (výkonové rezistory R26, R27 jsou pájeny zespodu přímo na vývody T4, T5)
Umístění výkonových tranzistorů na chladiči a připojení tepelného čidla (výkonové rezistory R26, R27 jsou pájeny zespodu přímo na vývody T4, T5)

Deska teplotního spínače

Přípojné místo
Význam
X1
AC 230 V (za vypínačem) (X1-1 L, X1-2 N)
X2
Napájení panelového měřidla 1 (9V - X2-2 +, X2-1 -)
X3
Napájení panelového měřidla 2 (9V - X3-2 +, X3-1 -)
X4
Připojení teplotního čidla KTY (nezávislé na polaritě)
X5
Připojení ventilátoru 12V ( X5-2 +, X2-1 -)

Oživení a nastavení

Každou desku vyzkoušíme samostatně. Před připojením napájecího napětí důkladně zkontrolujte osazení desek a odstraňte případné zkraty na plošném spoji.

Nastavení desky zdroje

Po připojení střídavého napětí na svorkovnici X1 změříme výstupní napětí a ověříme regulaci v rozsahu 0 – 30V. Na výstup zdroje připojíme výkonový rezistor např. 100Ω/10W v serii s ampermetrem na rozsahu alespoň 5A a ověříme regulaci proudu a funkci proudové pojistky. Pokud nemáte výkonový rezistor, je samozřejmě možné výstup zdroje přímo zkratovat, ale není to nejvhodnější řešení, jelikož zatím není jisté, že funguje obvod elektronické pojistky. Pomocí trimrů na měřicích modulech nastavíme zobrazované hodnoty podle přesného voltmetru / ampermetru. Trimrem R29 můžeme doregulovat nulové výstupní napětí.

Nastavení desky teplotního spínače ventilátoru

Na desce teplotního spínače a zdrojů pro panelová měřidla je třeba změřit výstupní napětí pro panelová měřidla (9V) a nastavit teplotu spínání ventilátoru kolem 50 - 60°C trimrem R4.

Nastavení panelových měřicích přístrojů

Použité měřicí přístroje mají základní rozsah 199,9mV. V případě tohoto zdroje je proud měřen tímto základním rozsahem (prostřednictvím děliče na plošném spoji R23, R24, R25), který pro běžné použití vyhovuje - nastavíme desetinnou tečku pro zobrazení 0,00 A. Trimr R25 slouží ke kalibraci proudového měřidla podle referenčního ampermetru.

Napětí musí být měřeno na rozsahu 199.9V. To bohužel vnáší poměrně velkou chybu do měření napětí (měříme napětí pouze 0 – 30V na rosahu 199,9V). Pokud budete mít k dispozici měřidlo s rozsahem 100V nebo dokonce 30V s výhodou ho můžete použít. Nastavení děličů a desetinné tečky pomocí rezistorů a propojek na deskách měřidel je popsáno v manuálu který je dodáván k měřidlům, případně je ke stažení v sekci downloads pod článkem.

Bezpečnostní upozornění

Oživení je třeba provádět za dodržení všech bezpečnostních zásad, pracujete na zařízení pod síťovým napětím!!!

Síťový vypínač musí být ve dvoupólovém provedení (musí přerušovat L i N), síťové vodiče vedoucí od konektoru v zadním panelu k vypínači na předním panelu by měly být uloženy ve zvláštní bužírce. Samozřejmostí je dodržení předepsaných barev vodičů a použití vodičů určených pro síťové napětí s dostatečným průřezem(1,0mm2).

Plastová skříňka musí být pro aplikace se síťovým napětím vyrobena z materiálu ABS, nestačí tedy obyčejná KP 14.

Poznámka: Fotografie osazené desky zdroje přesně neodpovídají zde zveřejněnému osazovacímu plánu, jde o fotografie prototypu. Zároveň se omlouvám za sníženou kvalitu fotografií.

Podklady pro výrobu

Obrazce plošných spojů, schemata a potřebné katalogové listy ve formátu pdf jsou v sekci download pod článkem.

Seznam součástek – deska zdroje

R1 2k2/2W
R2 82R
R3, R24 220R
R4 4k7
R5, R6, R13, R20, R21, R23 10k
R7, R8 1R2/5W RR W5-1R2
R9, R19 2k2
R10 270k
R11, R28 27k
R12, R18 56k
R14 1k5
R15, R16 1k0
R17 33R
R22 3k9
R25 5k (trimr ležatý např. CA9MVK005)
R26, R27 0.47/5W RR W5-0.47R
R29 100k (trimr ležatý např. CA9MVK100)
C1 4700uF/50V nebo C10, C11
C2, C3 47uF/50V
C4 100n
C5 220n CF1
C6, C9 100p
C7 10uF/50V
C8 330p
C10, C11 E2200M/50V (osazovaci varianta místo C1)
D1, D2, D3, D4 1N5408
D5, D6, D9, D10 1N4148
D7, D8 BZX83V005.6
D11 1N4007
D12 LED 5mm cervena 2mA
T1 BC548
T2 2N2219 nebo BC140-16
T3 BC557
T4, T5 2N3055
F1 F6,3A
IO1, IO2, IO3 TL081P
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 11ks pajecí špička RTM1
X1, X2 ARK 500/2
P1, P3 PC1621NK010
P2+P4 PC1621NK001
Pojistkové pouzdro K21SW WITH COVER

Seznam součástek – deska spínače ventilátoru a napájení panelových měřicích přístrojů

R1, R2 10k
R3 1k
R4 10k (trimr ležatý např. CA9MVK010)
R5 4k7
R6 1M5
D1, D2 B250C1000DIL
D3 1N4007
C1, C2 470uF/25V
C3, C4, C5, C6 100n
F1 50mA (MST2-00,050)
IO1 LM358N
IO2, IO3 7809
T1 BC338, BC337
X1, X2, X3, X4, X5 ARK500/2
TR1 2x 12V 120mA (TRHEI030-2X12V)
Teplotní čidlo KTY10
Patice pojistky KS-SH166

Mechanické díly a ostatní součástky

Tr1 -toroidní transformátor 120VA 2x22V 95x47mm, (WLT120-22-2)
Chladič pro T4, T5 V7144
Chladič malý vějířovitý pro T2
Distanční sloupky 45mm mosazné DA5M3X45 4ks
Distanční sloupky 6mm nylon KDA6M3X06W 4ks
Distanční sloupky 10mm nylon KDA6M3X06W 4ks
Modul panelového měřidla HD-3129 2ks
Ventilátor 50x50x10mm, 12V KDE1205PFV1
Euro konektor (vidlice na panel)
GSD3
Knoflíky na potenciometry P-S4824A 2ks, P-S4818A 2ks
Vypínač kolébkový dvoupólový s podsvětlením 230V např.: P-H8553VB01-R
Pojistkové pouzdro na panel PTF 70
Mřížka k ventilátoru LFTG1206
Krabička KP14 ABS

Značení součástek bylo převzato z katalogu GM electronic.

Jan Půhoný
puhony@ hw.cz

Použitá literatura

Downloads & Odkazy

  • Archiv s podklady pro výrobu a katalogovými listy použitých součástí - zdroj.zip
Hodnocení článku: 

Komentáře

Chci se zeptat na kolik by me vysel tento zdroj financne

Uvolněte prosím pro nás líné konstruktéry alespoň DPS v eaglu :-) Předem velmi děkuji :-)

Dobrý den já bych měl zájem o soubory do programu Eagle.Prosím o zaslání na email martinzakozak@seznam.cz.Předem děkuji

Dobrý deň,

Prosím vás, mohli by ste mi zaslať súbory vo formáte EAGLE ak by to bolo možné. Ak hej tak vám ďakujem.

i whould like to receive the eagle files please :) 

 

Best Regards,

Pedro

Dobrý den, mohl bych poprosit o schéma a board v eaglu na email kalas.d@seznam.cz ? Díky ! 

Dobrý den

Tiež by som rád dostal dokumentáciu v EAGLE.
Zašlite mi ju prosím na ado366@gmail.com.

Predom dakujem

Cca 3000,- Kč, je na zvážení, zda není lepší koupit hotové zařízení.

To je sice pravda, v této cenové kategorii se dá koupit zdroj s přbližně stejnými parametry, ale cosi člověk postaví sám, tak ztoho má jaksi větší radost. :-)

dobry den.
chcem sa opytat ci by bolo mozne upravit zdroj tak, ze by jedno panelove meradlo bolo pouzivane na meranie U aj I. zobrazovanie by sa realizovalo prepinacom, ktory by pripajal meradlo bud na bocnik (doplneny do povodnej schemy) alebo na vystupne svorky napetia. tym padom by stacil obycajny Tr 1x12V. taktiez by som sa chcel opytat ci je potrebne pouzivat ventilator na chladenie.

Ano, samozrejme by sa dalo to merať jedným meradlom .Prvou podmienkou by bolo prepínať oba póly , teda + aj - . Znamená to použiť dvojpólový prepínač . Následne treba doriešiť aj prepínanie citlivosti meradla, či ným spôsobom to korektne ošetriť .
Potreba chladenia ventilátorom je daná mierou potreby vyžiarenia strátového výkonu. Teda ak budeme potrebovať napr 2V a maximálny prúd , stačí si zrátať , aký výkon ostane na chladiči...Jeden fakt : Správne navrhnuté aktívne chladenie umožňuje zmenšiť chladič až 7 krát . Ale ak to nepotrebujeme , nikde nieje písané : musí to tam byť!

Dobrý den chtěl bych se zetpat jestli můžu na to vaše schéma dát transformátor, který má jedno sekundární vinutí o hodnotě 24V/5A ?

dobrý deň potreboval by som poradit ....pri regulaci napätia naprazdno mi vsetko funguje ale ked ho zatazim len jednym amperom tak my na vystupe poklesne napätie o 4Volty netusim cim to moze byt trafo ma vykon 125W a IO TL061cn dakujem

Dobrý den. Nemůžu z návodu pochopit nastavení propojek u panelových měřidel. Pro ampermetr jsem posunul pouze desetinou čárku-rozsah se bude používat továrně nastavených 200mV nepletu-li se. Problém mám s nastavením voltmetru. V návodu je napsáno pro rozsah 200V: "Rozpojte RA RA= 9,99MΩ RB= 10 kΩ" a to je to co nechápu. Vypájel jsem SMD RA, ale co dál? Nahradit RB rezistorem 10K, nebo snad přidat pouze paralelně k RB rezistor 10K? Děkuji.

Robim tento zdroj ako rocnikovu pracu a s meradlom som sa natrapil... Treba odpajkovat obidva SMD odpory a napajkovat namiesto nich odpory 10k a 10M myslim aspon... Ale tieto odpory musia byt PRESNE, ak nebudu, nebude sa dat ani pomocou trimra nastavit presna hodnota. Rozmyslal som aj nad moznostou pouzit ako napatovy delic trimer, ale radsej som kupil tie presne odpory... A aby som nezabudol, odpry treba vymenit, cize v navode je napisane, ze Ra ma byt 10M, ale ten ma byt na Rb a 10k ma byt na Ra...

takze ak som spravne pochopil, tak tieto odpory robia napatove delice??? netreba pridavat ziadne ine predradniky/bocniky aby mi to meralo U alebo I?

dobrý den chci se zeptat.mám starší toroidní trafo s více odbočkami jestli ho mohu použít i joko hlavní a pro napájení panelových mněřidel najednou. nebude se to hádat.

Dobrý den, v textu se zmiňujete, že napájecí transformátor 2x22V je lépe nahradit za transformátor 24V. Tak mám dotaz, jestli by nešel použít transformátor na napětí 29V. Jestli to není už moc velké napětí na jeho vstup. Je však dostatečně dimenzován na proud. Děkuji za odpověď.
Ondra

Ano, ale je treba stabilizovat napajeci napeti pro operacaky pomoci 7818 se zenerkou 9V na minusu stabilizatoru. Jinak operacaky odpalite.

Dobrý den, v textu se zmiňujete, že napájecí transformátor 2x22V je lépe nahradit za transformátor 24V. Tak mám dotaz, jestli by nešel použít transformátor na napětí 29V. Jestli to není už moc velké napětí na jeho vstup. Je však dostatečně dimenzován na proud. Děkuji za odpověď.
Ondra

Dobrý den, v textu se zmiňujete, že napájecí transformátor 2x22V je lépe nahradit za transformátor 24V. Tak mám dotaz, jestli by nešel použít transformátor na napětí 29V. Jestli to není už moc velké napětí na jeho vstup. Je však dostatečně dimenzován na proud. Děkuji za odpověď.
Ondra

Dobrý den.
Musel by jste si spočítat jakou hodnotu bude mít napětí po usměrnění a vyfiltrování.Ve Vašem případě by to bylo asi 41V. Musel by jste se podívat do katalogu jestli tím neohrozíte IO.Jestli nemají napájecí napětí jen do 35V.

Dobrý den. Zapojil jsem zdroj, odzkoušel-všechno fungovalo ok, pak jsem ale svojí chybou opřel měřidlo proudu o chladič výkonových tranzistoru a došlo ke zkratu. V podstatě jsem propojil pájecí body 7 a 14 na DPS. Po tomto zkratu lze regulovat napětí pouze do výše 21V(předtím 28V) a zhruba v půlce dráhy potenciometru pro regulaci proudu se rozsvítí limitační dioda a to bez jakékoliv zátěže. Velmi se zahřívá IO3. Na měřidle proudu se ukazují nesmyslné záporné hodnoty. Výkonové tranzistory jsou ok, IO1-IO3 jsem vyměnil(i po výměně IO3 stále hřeje), tranzistory T1-T3 jsem zkontroloval, měřidlo proudu je taky ok. Dokázala by nějaká hlava pomazaná z tohoto popisu určit kde je chyba? Zkoušel jsem podle schématu hádat co asi se mohlo mým zásahem zničit ale nejsem až tak zdatný v elektronice abych si to dokázal všeschno vydedukovat. Děkuji

Možnou chybu bych viděl v napájecích diodách. Napájecí trabsformátor dodává jmenovitě 3A, krátkodobě při zkratu, což se Vám bohužel povedlo může dodávat i vice. To mohlo způsobit poškození napájecích diod D1 - D4, které teď mohou mít omezené vlastnosti v dodávání proudu, a tak když nastavíte napětí na 21V jak píšete, můžou se přetížit již vlastním obvodem a při velkém pokesu výkonu na výstupu se rozsvítí dioda. Na Vašem místě bch hledal závadu zde a vyměníl bych je. Další možností by mohly být součástky kolem posledního integrovaného zesilovače tj. R9, R11, R28 a C4.

Dobrý den, mám takový dotaz, z té dokumentace mi není jasné kam přesně připojím tlačítko elektronické pojistky.

Vyměnil jsem odpory R20 R21 10k omylem za 1K a hřál se mi IO 3 a stále svítila led D12. Na výstupu mě to nic neukázalo.Odpory sem nahradil správnou hodnotu 10k ale závada stále trvá.IO 1 - 3 sem nahradil novými .IO3 se už nehřeje ale LED D12 stále svítí. Nemůžu najít co mám ještě vyměnit aby zdroj jel.Může mi někdo poradit.Můj mejl je petrbajer@atlas.cz.

Pozdravujem chcel by som sa opytat ktore suciastky by bolo potrebne zamenit pre zvysenie prudu na 5A. Trefo mam toroid 24V 150VA. Dik

dobrý den , poprosil by som Vás ak ma niekto to spravené či by mi neposlal podrobné fotografie, a ešte by som chcel vedieť veľkosti DPS lebo sa mi zdajú byť príliš veľké

Zdravím, v článku jsem se nedočet o rozměrech DPS.Díky za opověď.

Nevadí, že bude R1 5W místo 2W ?

Dobrý den.Vadit to nebude.Myslím si,že jen bude předimenzovaný,ale nemá to vůbec žádný vliv na funkci. Rezistor R1 slouží myslím, jako vybíječ filtračních kondenzátorů po vypnutí zdroje.

Dobrý den,
použil jsem trafo z nějaké staré tiskárny s výstupním napětím 32,8 V. Po usměrnění je napětí cca 42,5 V. Zařízení mi nefunguje, domnívám se, že je napětí asi příliš vysoké. Deska zdroje pro zobrazovače je v pohodě, ale deska regulovaného zdroje mi zatím nefunguje. Dle mého názoru jsem asi odpálil operační zesilovače. Poraďte prosím, jak toto řešit. Nejsem bohužel tak zdatný bastlíř a tak prosím o Vaše rady.
Děkuji

někde jsem četl že pro napájení OZ lze použít jiné napětí , a to velký napětí použít jen pro silovou část . Ale nevím jak . Zatím hledám a bádám

Zdravím,
k čemu je to tlačítko uprostřed čelního panelu? Z obrázků to není moc poznat - připadá mi, že je připojené k R7 a R8.

To bz mne taky zajímalo k čemu slouží, domnívám se, že snad k nějaké elektronické pojistce?

V článku je zmíňka o zkratovacím tlačítku. Pravděpodobně to bude ono.
To může sloužit k zapnutí, či vypnutí výstupu na svorkách. Přikládním se k zapnutí.
Teď by mě zajímalo kam doopravdy se to tlačítko připojí, aby mělo tuhle funkci.

Dobrý den, ano zdroj funguje na první zapojení, bez problémů. Provedl jsem změnu usměrňovacích diod na výkonnější P1000, které je treba zvednou nad DPS, pěkně se hřejí a ke kombinaci odporů R7 A R8 jsem přidal ještě jeden 1R5 a dosahuji na výstupu přesně 5A. Samozřejmě je nutný lepší chladič, kvalitnější chlazení, které přímo chladí koncové tranzistory a proudící vzduch ochlazuje i diody. A navíc kovová krabička přidá na kvalitě. Protože takto sestavený zdroj, dle pana Půhonýho bych se bál nechat dlouhodobě ve skratu, bez poškození teplem a deformace plastové krabice. Jo a pokud budete dělat DPS je nutno počítat s většímy ploškami mědi ,které je rozumné nechat okolo vývodů usměrňovacíh diod, částečně odvádí teplo do okolí. Jo a doporučuji pocínovat vedení od zdroje k tranzistorům a k výstupu. Jinak jsem postavil dva naprosto stejné typy, jak součástkově, tak konstrukčně a fungují skvěle.

Zdravím, potřeboval bych radu ohledně tohoto zdroje. Cele zapojeni a konstrukci dělám jako maturitní práci, desku pro napájení měřidel a ventilátoru mám a funkgue super.

Již mám osazenou desku zdroje, jen nevím, jestli se může kolektor z těch 2 tranzistorů 2n3005 dotýkat chladiče......další věc co nemůžu pochopit je svorka, která je na schématu hnedka vedle usměrnovacích diod....není u ní žádný popis že by zem?
Díky za rady Standa

Ahoj, jistě že nemusíš používat izolační podložky pod tranzistory, ale pak pocítej, že na chladiči budeš mít pořád +35V (maximální napětí), což v kovové krabici rozhodně nedoporučuju. Pokud použiješ plastovou, tak je to jedno...A k druhé otázce...tou svorkou myslíš pojistkové pouzdro?

Zdravím, chtěl bych se zeptat na použité trafo. Pro výstup 5A jsem použil doporučené 24V/3A nebo silnější? Já plánuji použít 24V/3,33A nebo 24V/4,16A. Budou tyhle trafa pro dosažení 5A stačit?
Děkuji

Dobrý den, jelikož se jedná o lineární zdroj,pokud použijete zmiňované transformátory, můžete počítat s proudem maximálné 3,20A v prvním případě a 4A+- v druhém případě. Pokud byste chtěl zdroj pro dodávání trvalého proudu 5A musíte zvolit výkonější transformátor, který dodá více jak 5A.

Ahojte, ak by som tam dal usmerňovacie diody povedzme s If 20A + chladenie, R7 a R8 by som dal povedzme 12 ks / alebo menej ks a nie 5W ale 10W alebo viac.. a výkonový tranzistor tiež výkonnejší napr. BUV20 Ic=50A + samozrejme vhodne dimenzované trafo, mal by som regulovatelný zdroj 0-30V a 0-20A ???

Dobrý den, podle zadaného schematu jsem si postavil zdroj na nepájivém poli. Zdroj bez problému reguluje napětí ale stále svítí ochranná dioda. Pokud však zareaguje proudová pojistka, dioda se rozsvítí o trochu více. Nevíte s čím by mohl být problém? Osobně bych ho viděl v použitém předřadném rezistoru 3K9.

Dobry den. Vas laboratorny zdroj ma velmi zaujal, a chcel by som si ho teda skusit aj vyrobit. Na kolko nie som velky odbornik na elektronicke suciastky tak by som poprosil o nejaku tu radu a to nap. ze ake LCD panely boli pouzite a hlavne ako a kam ich treba zapojit a taktiez ci ich treba nejako programovat, alebo to su uz s cipom (na obrazku tak vyzeraju), takze staci zapojit?
Za odpoved vopred dakujem.

PS: ak by ste mal ktokolvek podrobnejsie fotky z vyroby a chceli by ste sa podelit o ne tak by som vas poprosil o zaslanie na mail - strbik.j@gmail.com, mne by to velmi pomohlo. Dakujem

Doufám že jsem zapojení z větší části pochopil, jestli ne tak se omlouvám za spam :) díky pane Půhony, zkusím ho také sestavit! Chci si s tím vyhrát a něco nového se taky naučit :) Právě vytvářím vlastní dps v Eaglu a dávám dohromady součástky. Narazil jsem na pár problémů, které snad zvládnu vyřešit svépomocí ale jen ty IO Op-Amp.... Skutečně je nutné použít TL081P (nevím jestli firmy NS nebo texas in., to je asi jedno) jak jsem zjistil z kat. listů, jako jediný pracuje při +-35V. TL081 TL081A,C,M,CP,atp... jsou do +-18V a LF356, LM741 +-22V. Nevím zda mi něco uniklo, ale nemůžu je na webu najít... Takže hledám vhodnou variantu, přepracovat celé schema na dané napětí je asi nesmysl, ani bych to nesvedl... Nebo jste to neřešili a šoupli tam TL081? Píšou že je foolproof ale nevím zda to platí i na Vcc :D Nakonec tedy prosím kdyby někdo věděl kde je koupiti, nebo v jakém zařízení by se mohly nacházet? Díky a mnoho zdaru! RostaJ@seznam.cz

Pardon za spam :D už chápu...

Mám taký problém ze mi nejde vôbec regulovat prúd . vedel by mi niekto povedat v com moze byt problem ked som uz vsetky suciastky premeral a su funkcne ??? podakoval by som sa mu :D

Dobrý deň som zo slovenska veľmi ma tento zdroj zaujal robím ho na domáce použitie a nastal jeden problém že nedá sa mi regulovať prúd a napätie a ešte naviac mi stále svieti LED dioda prosím o múdru radu vopred Ďakujem.

Čauko.... Nuž aj ja som si robil tento zdroj, aj ked sice ešte nie je celkom hotový, ale už je odskúšaný a všetko mi fungovalo na prvé zapojenie. DPS-ky som si navrhoval v programe EXPESS PCB, a narozdiel od originálu ja mám všetko na jednej DPS-ke, použil som LCD moduly a aj mechanická konštrukcia je trochu odlišná. Takže aj ja len ako amatér vám možem poradit len aby ste poriadne prekontrolovali správne zapojenie DPS-ky, či tam dajaký spoj nechýba alebo je tam navyše, porípade či sa tam nevlúdil dajaký kraťas alebo tzv "studený spoj", a keď nič tak potom parametre súčiastok, alebo či nie sú opačne zapojené....veľa úspechov PS-keby mal dakto záujem, pošlem fotečky, poprípade poradím....

Dobrý Ďeň ! Idem tento zdroj robiť a chcel by som sa spýtať, či je v schéme DPS už správne zapojený ten trimer R29, alebo musím robiť novú schému ??

a ešte by som sa chcel spýtať, ako ste to vyriešili s týmy IO 1,2,3, lebo nikde som nevedel nájsť IO TL081P, našiel som len TL081... bude dobrý aj ten ?

bude ;)

Mohli byste mi prosím poradit co mám udělat s přehříváním výkonových odporů R7/R8? Uchladí se to tak do zátěže 40W na výstupu a jednou se mi z nich začalo kouřit při zátěži 3.5A už po pár minutách. Trafo je 20V/7A, T2 jsem po experintování dal darlington a proudový poťák bude asi 100K aby to regulovalo v celém rozsahu. Díky za rady co se týče těch odporů :(

Tak to ti nezbyde nic jinyho než tam dát odpor s větším pvoleným ztrátovým výkonem, nebo můžeš dát víc odporů paralelně.... Nebo jestli si dal větší hodnoty R než ve schematu, tak mas na nich vetsi ztatovej vykon.....

Zdravim, chtel bych pozadat o radu, protoze uz jsem vycerpal moznosti a opravdu nevim kde muze byt chyba.
Problem je nasledujici - na vystup si nastavim libovolne napeti, to tam vydrzi celkem stabilne(+/- 5mV) do prvniho zatizeni. Jakmile pripojim zatez (staci i na kratickou chvili), nezavisle jak velkou - chova se stejne pro 10mA i 6A, tak prvni cca 3-4 minuty napeti na vystupu pomalu roste (az o +3V), pote se vse obrati a napeti zacne klesat az k hodnote 0,4V, ktere to dosahne za cca 30 minut. Proudova pojistka neni aktivni. Nikde se nic neprehriva, na potenciometry nikdo nesaha. Napeti na vstupech a vystupech IO se zdaji byt stabilni. Desku uz jsem zkontroloval snad 100x proti studenakum, zkratum a pod.

Stejnou desku jsem pouzil jiz pro dva dalsi zdroje a u nich vse funguje spravne. Problem je pouze u teto.

Pokud by nekoho napadlo cim to muze byt, budu opravdu vdecny za kazdou radu.

Pokud by jste se setkali s necim podobnym, muzou za to vykonove tranzistory, ktere nejsou schopny pracovat jako par ani s rozumnym vyvazenim pres emitorove odpory. Po vymene tranzistoru za jine je jiz vse v poradku.

Zdravim, mam problem ze nemuzu dostat na vystupu pozadovane napeti 30V, misto nej mam maximalne 26V. Soucastky jsem nekolikrat kontroloval, na colectoru tranzistoru T4 a T5 mam pres 31V. Trafo jsem pouzil stejne jako je zde uvedeno (paralelne spojene 2x22V 120VA)
Tudiz si myslim ze problem bude v ovladaci casti, ne v te silove.
Mel nekdo ten stejny problem? Poradte pls

No podle mého to bude špatným 1k potenciometrem na regulaci napětí. Určitě bych ho přeměřil.Regulace proudu funguje?Já jsem ze zdroje dostal na první zapojení 31V a 3,95A. Poté jsem omylem zkratoval ten potenciometr a napeti zlobilo. na zdroji ještě pracuju, kdyžtak rád poradím :)

Regulace proudu i napeti funguje dobre.
Potenciometry jsem menil uz jednou vsechny, ale porad to stejne.
Co kdyz tam ten 1K potak nedam? to by melo fungovat taky teoreticky do 30 voltu na vystupu, ne?
A nebo dat potenciometr o jinaci hodnote?

Proste tocim potenciometrem a rucicka analogoveho voltmetru se zastavi na 26voltech a nejde vice.
Uz ten zdroj stavim 4 roky a rad bych jej dodelal konecne tak jak ma :D

Potenciometr je funkcni, regulace taky funguje.
Kdyz zvysuji tosim potenciometrem tak se mi napeti zvysuje, ale zastavi se na 26V ikdyz jde tocit jeste kus dal.
Myslíte někdo že by pomohla výměna za jinačí hodnotu potenciomteru nebo vymenit tranzistory výkonové?
Potenciometry jsem uz jednou menil za ty stejne hodnoty, ale zkusim jeste 100K potak na regulaci napeti.
Popr. co ho tam treba ani nedávat ten 1K potenciomter? Bude to mít teoreticky celý rozsah?

Dobrý den.

Zdroj se mi velice líbí. Chci si jej postavit. Mám prosbu, zda by jste mi mohl zaslat dokumetaci v Eagle. Děkuji. mikycz1

zdravím, kdyby náhodou někdo chtěl tak prodám součástky k tomuto zdroji. Případně se ozvěte na email Corlon@seznam.cz

Mám poměrně stejný zdroj, schéma je skoro stejné,ale nevím jak mám zapojit ampérmetr?,schěma mohu zaslat na mail..

 

 

Skrze Ampermetr ti musí jít výstup... nejlepší je  jej dát mezi zdroj a zdířku pro výstup na panelu :)

Pouštím se do stavby a tak bych taky rád poprosil, jestli někdo má, bude té dobroty a pošle mi soubory v EAGLE. Díky
.trixe@seznam.cz

Ahoj.  chtěl bych se vás optat  s problémem... zdroj jsem sestavil a po zapojení mam ten problém, že výstupní napětí po zapojení napjení nejdříve poskakuje mezi 0-30V  a pak (cca minuta) se usadí na -0,50 V  

 

Věděl by prosím nekdo kde by mohl být problém?  děkuji

Poprosil by  som o DPS pre Eagle.

Ďakujem

Chcel by som sa opytat ake su tam pouzite displeje, ci je to nejaky kupeny alebo normalne je k tomu aj DPS ako ste to stavali tí co to mate(s akymi displejmi)?

Zdravím, rad bych si desku navrhnul sám dle potřeby, ale všiml jsem si jedné věci. Na originalních stránkach je jinak zapojený U1 - jsou prohozene vstupy 2 a 3. I když se zdá že to všem funguje, tak bych rád poprosil autora jak to ma vlastně být?

Děkuji

Dobrý den, všiml jsem si že oprotí originálu jsou jinak zapojený vývody 2 a 3 u IO U1. Jelikož to ale všem funguje, tak by mě zajimalo jak to teda má být? DPS si chci navrhnout sám.

Děkuji Radim

Pouštím se do stavby a tak bych taky rád poprosil, jestli někdo má, bude té dobroty a pošle mi soubory v EAGLE. Díky Email: Feeli12@seznam.cz

Dobrý den

Chtěl bych si zdroj postavit, ale nemám trafo na 3A. Co všechno bych tedy musel upravit, abych mohl mít zdroj na 1,5 A?

Děkuji

Postavil jsem tento zdroj, všechno funguje do doby připojení zátěže. Po připojení záteže se neudrží nastavané napětí, které klesá v závislosti na proudu např. při proudu 0,5A až o 4V ze 12V nastavených. Může se jednat o problém s T2?

Děkuji za případnou radu nebo návod/nástin jak postupovat.

 

Dobrý den,
stavěl jsem tento zdroj a už při  zatížení mi při 2,3A střelila pojistka dlouho jsem nevěděl čím to je až pro mě závěr byl překvapující. Všem co zdroj budou stavět doporučuji nepoužívat 2N3055. Spousta lidí mi z vlastí zkušenosti řeklo že je to čínský zmetek. Proto doporučuji KD503!

Zdravím, má někdo toto schéma v programu orcad? Kdyžtak prosím o zaslání honysek666@seznam.cz, děkuji mnohokrát.