Jste zde

Střídač 12V/230V bez feritového transformátoru

Popisovaný střídač vyrábí střídavé napětí 230 V / 50 Hz ze stejnosměrného napětí 12 V. V obytných přívěsech či chatách umožňuje napájet z dvanáctivoltové baterie běžné síťové spotřebiče s celkovým příkonem až do 300 VA.

Technické údaje

Vstupní napětí : stejnosměrné 10V ~ 13,8V (baterie 12V)

Vstupní proud :

- naprázdno cca 0,3 A
- při zátěži 300 VA cca 29 A
Jištění vstupu : tavná pojistka 30A
Výstupní výkon : dle transformátoru, max. 300VA
Výstupní napětí : střídavé 230V / 50Hz
Účinnost : min. 85%
Typ regulace : PWM

Chybové stavy :

- podpětí na vstupu (zabraňuje úplnému vybití baterie)
- podpětí na vstupu (zabraňuje nekontrolovanému nárůstu napětí na výstupu)
- přehřátí střídače

Popis zapojení a funkce

Obvodově lze střídač rozdělit na několik funkčních bloků: Výkonová část, šířkový modulátor a pomocné komparátory. Ve výkonové části je použito běžné zapojení dvojčinného měniče. Spínací tranzistory jsou mnohonásobně předimenzovány a to ze dvou důvodů - paralelním spojením se snižuje odpor v sepnutém stavu a tím i spínací ztráty a dále je nutno mít značnou rezervu pro nárazové proudy např. při rozběhu připojeného motoru či rozsvěcení žárovky. V zapojení není použité žádné omezení maximálního zatěžovacího proudu - opravdu kvalitní limitace není úplně jednoduchá věc a rovněž není všemocná... Použitá tavná automobilová pojistka 30A pouze jistí proti požáru při destrukci spínacích tranzistorů. RC člen R43/C18 paralelně k primárnímu vinutí omezuje překmity a spolu s paralelními transily napěťové namáhání MOS spínačů T1 až T6. Použitý driver SG3525 je v katalogovém zapojení, je pouze donucen pracovat na velmi nízkých kmitočtech. Proti běžnému zapojení pouze přibyl kondenzátor C10 který tlumí překmity vnitřního klopného obvodu flip-flop. Za zmínku stojí pouze způsob regulace výstupního napětí. Není možné použít běžný způsob regulace pomocí usměrnění výstupního napětí a jeho komparace s referencí. Takto by došlo pouze k vytvoření usměrněného napětí o vrcholové velikosti dané napájecím napětím zvýšeném o transformační poměr. Čili vrcholovou hodnotu nelze regulovat.

Velikost "napětí" je řízena pouze šířkou budicích impulsů a to tak, že odpovídá fyzikální definici efektivní hodnoty harmonického průběhu (integrování). Dojde-li k snížení vrcholové hodnoty výstupního napětí - ať už zvýšením zatížení nebo poklesem napětí baterie - dojde k prodloužení doby sepnutí výkonových spínačů. Po dlouhém laborování s všemožnými tvarovači, optočleny a usměrňovači jsem zvolil velmi primitivní metodu, jenž dává výborné výsledky:

optická vazba pomocí žárovky a fotoodporu. Reakční doby nejsou úplně dokonalé, projevuje se zde doba dohasínání žárovičky, odezva na pokles "napětí" je trochu delší, odezva na nárůst je podstatně příznivější. Použitá žárovička má mít dobu života asi 6000 hodin při jmenovitém napětí (12V). Vzhledem k tomu, že svítí na napětí asi 6V, bude její životnost podstatně delší. Výroba optočlenu a součástky jsou popsány dále. Použijete-li jiné než popsané díly, bude patrně nutné změnit opory R7, R8 v regulační smyčce.

Obr.1 - Schéma zapojení střídače
Obr.1 - Schéma zapojení střídače

Dále je střídač vybaven třemi komparátory, jenž zajišťují jeho bezpečný provoz. Podpěťový komparátor (IC2/C) překlápí při poklesu napětí baterie pod cca 10V, tím zabrání jejímu úplnému vybití a zničení a zároveň zabrání "podpětí" na výstupu. Přepěťový komparátor (IC2/A) zabraňuje činnosti měniče při příliš vysokém napětí baterie např. při provozu ve vozidle se špatně seřízeným dobíjením. Sice by ještě nedošlo k poškození součástí střídače, ale vrcholová hodnota výstupního napětí by již přesáhla 340V, což je maximum, jenž může být v síti 230V ( 230V + 5% = 241,5V x 1,41 = 340,5V). Napájené spotřebiče se spínanými zdroji (TV, počítače, notebooky ...) využívají právě usměrněné vrcholové hodnoty síťového napětí a mají filtrační kondenzátory na max. 350V. Vybavovací napětí komparátoru je 13,8V. Oba komparátory mají hysterezi asi 0,3V. Třetí komparátor (IC2/D) vyhodnocuje teplotu chladiče spínacích tranzistorů.

Vybavovací teplota je cca 80°C (odpor čidla 3 kOhm). Jako čidlo je použit polovodičový prvek KTY81-220 (2 kOhm / 25°C), jeho montáž na chladič je popsána dále. Výstupy komparátorů jsou logicky sečteny a svedeny do čtvrtého komparátoru (IC2/B) s časovým zpožděním asi 5 sec. Toto zpoždění zabraňuje vypnutí měniče při krátkém poklesu vstupního napětí způsobeném např. prudkým zatížením. Tento komparátor má zavedenu zpětnou vazbu díky níž dojde k nevratnému překlopení. Bez této vazby by vypnutí na podpětí při zatížení způsobilo následný vzrůst napětí baterie a opětovné spuštění měniče čili k rozhoupání. Nový start je tak možný až po vypnutí a novém zapnutí.

Obr. 2 - Osazení desky plošných spojů střídače
Obr. 2 - Osazení desky plošných spojů střídače

Výroba

Většina součástek střídače je umístěna na jedné jednostranné desce plošných spojů podle obr. 2. Při osazování by se neměly vyskytnout žádné problémy. K desce je pomocí samořezných šroubů připevněn i chladič HS1. Vrtací výkres chladiče je na obr. 3. V rohových otvorech spojové desky jsou přišroubovány čtyři distanční sloupky délky 15 mm - za tyto sloupky se pak celý blok elektroniky připevní na dno pouzdra střídače - viz obr. 4. Tranzistory T1 až T6 musí být na chladič montovány izolovaně podle obr. 5. Teplotní čidlo R14 je vhodné přitisknout k chladiči třmínkem vyrobeným např. z pájecího očka - viz obr. 6. Styčné plochy chladiče, izolačních podložek, tranzistorů a teplotního čidla jsou před montáží potřeny silikonovou vazelínou.

Obr.3 - Vrtací výkres chladiče
Obr.3 - Vrtací výkres chladiče

Obr4 - Montáž chladiče a distančních sloupků
Obr4 - Montáž chladiče a distančních sloupků
 
Obr.5 - Montáž tranzistorů
Obr.5 - Montáž tranzistorů

Obr. 6 - Připevnění teplotního čidla
Obr. 6 - Připevnění teplotního čidla

Lineární optočlen VD1 je třeba vyrobit z fotoodporu a žárovky. Nejjednodušší je vložit je proti sobě do teplem smršťovatelné bužírky o průměru cca 6 mm a zahřát ji - viz obr. 7. Vhodné typy žárovky a fotoodporu jsou uvedeny v seznamu součástek.

Mimo spojovou desku jsou umístěny vypínač SW1 a indikační LED D9 a D10. Tyto součástky se po namontování na panel (LED např. pomocí objímek) připojí ke konektoru X1a.

Obr. 7 - Výroba optočlenu
Obr. 7 - Výroba optočlenu

V prototypu byl namontován voltmetr výstupního napětí. Jeho použití není nutné, protože výstupní napětí střídače je v podstatě stabilizováno a voltmetr tedy stejně ukazuje stále stejnou hodnotu.

Důležitou součástí střídače je transformátor TR1. V prototypu byl transformátor vyroben s jádrem EE o výkonu 200VA, výhodnější je ale použit toroidní transformátor. Návrh a výpočet transformátoru se v podstatě řídí obecnými vztahy a pravidly. Při výpočtu ovšem postupujeme (oproti běžným zvyklostem) pozpátku:

Nejprve zvolíme vhodné jádro pro požadovaný přenášený výkon (maximálně však 300 VA).

Napětí (minimální, provozní) na vstupu po odečtení všech úbytků je 9,8V tj. budoucí vrcholová hodnota čili 6,95Vef

Transformační poměr: Při max. napětí baterie 13,5V musí být max. vrcholová hodnota na výstupu 330V (235 Vef), tj. transformační poměr je 24,5.

Počet závitů na 1V lze zjistit obecným výpočtem nebo z tabulek (např. Sláva Nečásek: Radiotechnika do kapsy, nebo učebnice elektrotechniky pro průmyslovky…). Použijeme max. sycení 0,8T, u nových kvalitních plechů a toroidů až 1T. Je nutné snížené sycení z důvodu přenosu obdélníkového průběhu. Odměnou bude menší odběr naprázdno diky snížení magnetizačních ztrát. Potřebné počty závitů jsou pak jsou dány vzorcem

N = U . 10000 / 4,44 . f . B . S
kde
N = počet závitů vinutí
U = napětí na vinutí [V]
f = kmitočet [Hz] = 50
B = sycení [T] = 0,8 až 1
S = čistý průřez železa jádra transformátoru [cm2]

Regulační odbočka je na sekundárním napětí 6V (tj. napětí mezi vývody č. 5 a č. 6 transformátoru TR1).
Proudovou hustotu vinutími je třeba volit max. 3 A / mm2. Potřebný průřez vodičů pak je:

Sekundár: I = 300 VA / 230V = 1,3A --> d = 0,75mm
Primár pro účinnost 85%: P = 300VA . 1,15 = 345VA, I = 345 / 7= 49,3A. Oba primáry běží paralelně, takže proud jedním vinutím je 49,3A / 2 = 24,6A --> d = 2,2mm. Primární vinutí jsou navíjena bifilárně.

Z vypočtených hodnot je patrné, že bude nutné použít jádro s dostatečným prostorem pro vinutí, v případě EI plechů tedy raději podčtvercový průřez jádra.
Pokud si někde chcete nechat transformátor zakázkové vyrobit, je třeba zadat tyto údaje :

  • výkon 300 VA
  • primární vinutí 245V, odbočka na 6V
  • sekundární vinutí 2x 10V naprázdno, vinuto bifilárně

Mechanická konstrukce střídače je přizpůsobena pro vestavbu do standardní plechové krabičky typu KK-09-16251. Rozmístění jednotlivých součástí v krabičce je dobře vidět na obr. 8.

Obr. 8 - Umíštění komponent v krabici střídače
Obr. 8 - Umíštění komponent v krabici střídače

Oživení a nastavení

Po osazení je třeba desku plošných spojů pečlivě zkontrolovat, zda někde nevznikly můstky mezi spoji nebo naopak nejsou některé spoje přerušeny. Oživování a nastavování je nejlépe provádět při napájení z nějakého regulovatelného laboratorního zdroje, stačí do 15V a 1A. Dále je potřebný osciloskop (nejlépe dvoukanálový), střídavý voltmetr a vhodný je i čítač. Při oživování výkonové části je třeba postupovat velmi opatrně, pracuje se zde se životu nebezpečným napětím !

Odpojíme jeden odporu R12 (od pinu 7 IC2) a střed transformátoru (faston W2). Na přívodní fastony (W4, W5) připojíme regulovatelný zdroj a zapneme vypínač SW1. Osciloskopem zkontrolujeme signály na výstupech OUT-A a OUT-B IC1 (piny 11 a 14) proti zemi. Měly by být vidět obdélníkové budicí impulsy. Máme-li k dispozici dvoukanálový přístroj, můžeme zkontrolovat současně průběhy obou budicích větví včetně jejich fázového posunu (180°) a mrtvé doby ("dead time", DT) - viz obr 9. Po vypnutí (vypínačem SW1) a opětovném zapnutí by mělo být zřetelné, že se impulsy na výstupech IC1 postupně rozšiřují od minima do maxima (po dobu cca 1,5 až 2 sec). Dočasně odpojený konec odporu R12 zkusíme připojit na napájecí napětí (např. pin 4 IC2) - musí dojít k okamžitému zastavení měniče, po odpojení odporu R12 od napájecího napětí impulsy opět postupně najedou od minima do maxima.


Obr. 9 - Průběh signálů

Nyní pomocí osciloskopu (nebo výhodněji čítače) nastavíme kmitočet impulsů na výstupech OUT-A resp. OUT-B IC1 co nejpřesněji na 50 Hz - to se provede nastavením odporového trimru R6.
Dále můžeme vyzkoušet činnost komparátorů IC2. Podpěťový (IC2/C) i přepěťový (IC2/A) komparátor vyzkoušíme tak, že postupně měníme napájecí napětí okolo jejich komparační hodnoty (cca 10V resp. cca 13,8V) a osciloskopem nebo multimetrem sledujeme stav na jejich výstupu. Stav výstupů komparátorů lze kontrolovat také pomocí přípravku vyrobeného z 2mA LED a sériového odporu 4k7, katoda LED je připojena na zem, anoda pak přes sériový odpor k výstupu testovaného komparátoru. Pro test komparátoru teploty (IC2/D) je třeba nahradit čidlo R14 proměnným odporem 5 kOhm - při změnách odporu se musí komparátor překlápět. Hodnota proměnného odporu v okamžiku překlápění komparátoru by měla být 3 kOhmy, což odpovídá odporu teplotního čidla při teplotě 80°C.

Pak zkontrolujeme zpožďovací obvod komparátorů (IC2/B). Po překlopení kteréhokoliv z komparátorů vyčkáme asi 5 sec a poté musí se rozsvítit LED D9 ("Chyba") a musí již zůstat trvale svítit i po zpětném překlopení komparátoru (tj. i po odeznění poruchového stavu).

Nyní vrátíme vývod odporu R12 na své místo (k pinu 7 IC2) a připojíme i střed transformátoru (faston W2). Pokud je použitý napájecí zdroj schopen poskytnout proud alespoň 2 až 3A, pokračujeme v oživování s ním, jinak musíme použít pro napájení střídače např. autobaterii. Osciloskop připojíme na odbočku na transformátoru (jeho vývody č. 5 a 6) a výstup střídače zatížíme žárovkou na 230V s příkonem cca 15 až 25W. Po zapnutí střídače (vypínačem SW1) musí být na osciloskopu vidět výstupní složený obdélníkový průběh. Při otáčení odporovým trimrem R8 se musí měnit šířka impulsů a jas žárovky, frekvence výstupního signálu však zůstává konstantní.

Požadovanou velikost "napětí" 230V (tj. šířku výstupních obdélníků) nastavíme trimrem R8 pomocí střídavého voltmetru připojeného paralelně k zatěžovací žárovce.

Použitý voltmetr musí mít magnetoelektrický nebo termoelektrický měřicí systém. Kupodivu vyhovuje i obyčejný starý Avomet či DU-10 a podobné ručkové přístroje (umí s tím ale dnes ještě někdo měřit ?). Digitální přístroje jsou v tomto případě absolutně nepoužitelné, ukazuji různě velké nesmysly podle způsobu A/D převodu. V nouzi lze velmi zhruba nastavit "výstupní napětí" například porovnáním jasu dvou totožných žárovek (jedna připojená ke střídači, druhá k síťovému napětí) a papíru s mastnou skvrnou mezi žárovkami - viz optika pro střední školy.

Tímto lze považovat střídač za oživený a seřízený. Můžeme ještě vyzkoušet provoz na baterii s maximální povolenou zátěží.

Součástky bloku elektroniky

Označení Množství Název Hodnota / typ Pozn.
R2 1 ks odpor 0,5W 10R  
R1 1 ks odpor 0,5W 33R  
R31, R33, R35, R37, R39, R41 6 ks odpor 0,5W 47R  
R7 1 ks odpor 0,5W 560R  
R32, R34, R36, R38, R40, R42 6 ks odpor 0,5W 1k  
R29 1 ks odpor 0,5W 1k2  
R30 1 ks odpor 0,5W 1k5  
R16, R17, R18 3 ks odpor 0,5W 3k0  
R9 1 ks odpor 0,5W 4k7  
R20 1 ks odpor 0,5W 8k2  
R3, R4, R12, R13, R21, R22, R27, R28 8 ks odpor 0,5W 10k  
R25 1 ks odpor 0,5W 11k  
R10 1 ks odpor 0,5W 12k  
R24 1 ks odpor 0,5W 18k  
R11, R26 1 ks odpor 0,5W 100k  
R15, R19, R23 1 ks odpor 0,5W 220k  
R5 1 ks odpor 0,5W 300k  
R43 1 ks odpor 2W 10R  
R8 1 ks odporový trimr PT10V 1k  
R6 1 ks odporový trimr PT10V 100k  
R14 1 ks teplotní čidlo KTY81-220  
C10 1 ks keramický kondenzátor 1n  
C12, C13 2 ks keramický kondenzátor 10n  
C1, C5, C7, C9, C11 5 ks keramický kondenzátor 100n  
C6, C8 2 ks elektrolyt. kondenzátor 10µ / 16V  
C17 1 ks elektrolyt. kondenzátor 33u / 16V  
C16 1 ks elektrolyt. kondenzátor 47u / 16V  
C4 1 ks elektrolyt. kondenzátor 330u / 16V  
C2, C3 2 ks elektrolyt. kondenzátor 3300u / 16V  
C15 1 ks svitkový kondenzátor CF1 47n / 40V  
C14 1 ks svitkový kondenzátor CF1 470n / 40V  
C18 1 ks svitkový kondenzátor CF3 1000n / 63V  
L1 1 ks tlumivka axiální 470u  
(součást VD1) 1 ks žárovka 12V/50mA ZG1  
(součást VD1) 1 ks fotoodpor 2kOhm ~ 20kOhm LDR04 dodavatel PS electronic
(součást VD1)   cca 30 mm smršťovací bužírka prům. 6 mm    
D1 1 ks dioda BY550  
D3, D4, D5, D6 4 ks dioda 1N4148  
D2 1 ks dioda schotky 1N5819  
D7 1 ks dioda zenerova BZX83V006.2  
D8, D9 2 ks transil P6KE43  
T1, T2, T3, T4, T5, T6 6 ks tranzistor N-MOSFET IRLZ34N (IRFZ44) ID 30A, VDS 55V
(pro montáž T1 až T6) 6 ks izolační podložka pod TO200    
(pro montáž T1 až T6) 6 ks plast. podl. - hříbek pro TO220    
IC1 1 ks spínaný regulátor SG3525  
IC2 1 ks 4x oper. zesilovač LM324  
X1 1 ks konektor se zámkem PSH02-08  
W1, W2, W3, W4, W5 5 ks vidlice faston 6,3 mm do DPS CC342 dodavatel Enika
W6, W7 (držák FU1) 2 ks zásuvka faston 6,3 mm do DPS PZ1011 dodavatel Enika
FU1 1 ks auto-pojistka 30 A  
HS1 1 ks chladič CHL20 dl. 60 mm dodavatel EZK
- 1 ks deska plošných spojů dle dokumentace  
- 4 ks dist. sloupek Ms 15 mm DI5M3x15  
(pro montáž HS1) 4 ks samořezný šroub prům. 2,6 x 6  
(pro montáž R14, T1 až T6 a distančních sloupků) 11 ks   šroub M3 x 6  

Součástky mimo spojovou desku

Označení Množství Název Hodnota / typ Pozn.
TR1 1 ks transformátor dle dokumentace  
C18 1 ks svitkový kondenzátor CFAC 100n / 275 VAC  
SW1 1 ks páčkový vypínač např. KNX-1  
D9 1 ks LED 5 mm červená libovolná, 10mA  
D10 1 ks LED 5 mm zelená libovolná, 10mA  
(pro montáž D9, D10) 2 ks objímka na LED prům. 5 mm např. LD500  
X1a 1 ks zásuvka se zámkem PFH02-08P  
X2, X3 2 ks klešťová svorka K266B  
X4 1 ks síťová zásuvka panelová dle požadavku  
- 1 ks kabelová průchodka dle přívod. vodičů  
- 1 ks pouzdro - kovová krabička KK-09-16251 dodavatel PS electronic
- dle potřeby kabelové zásuvky faston 6,3 mm    
- dle potřeby propojovací vodiče    
- dle potřeby spojovací mat.    
Daniel Chlouba
chlouba@ chd-el.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

Zdravím, mám problem s proudy u toroidního trafa. Přemotaný na bifilár. Náběh až do haleluja, Ale nenasytí se výstup. Zdroj mě to ometí nebot 5A je moc.......... kde muze být problm?