Jste zde

Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových systémů

Nároky na elektrickou energii neustále rostou. Roste a vyvíjí se zejména počet spotřebičů, které odebírají nesinusový proud. Jedná se nejen o velká a klasická zařízení (obloukové pece, velké pohony), ale též o zařízení velmi malých výkonů.
Vlivem masivního nárůstu používaných elektronických zařízení, který je umožněný na jedné straně kvalitní součástkovou základnou a na straně druhé jejich cenou, roste i podíl spotřebičů se zkresleným odběrem proudu. Přestože normy u malých spotřebičů předepisují určité meze nelinearity, jsou celkové hodnoty odebíraných nelineárních proudů veliké. To vede ke zkreslení napětí, vzniku deformačních výkonů, přetěžování vedení a dalším nepříznivým důsledkům.
 
V průmyslových podnicích se pak neustále zvyšují počty používaných polovodičových měničů. I když jsou často výkony jednotlivých měničů malé, je jejich množství a výkon takové, že v závodních sítích jejich provozem dochází k nepříznivým jevům. Současné spolupůsobení v různých částech rozvodů pak vede nejen k deformaci napájecí křivky, ale i ke vzniku rezonančních jevů. Naopak, vlivem poruch v napájecí soustavě pak mohou mít citlivá elektronická zařízení problémy nebo dokonce může být jejich činnost zastavena, i když napájecí soustava následně pracuje normálně.
 
Nově vyvíjené typy měničů jsou neustále sofistikovanější. Jejich konstrukce a programové vybavení není provedeno pouze s ohledem na splnění požadavků spotřebitele (pohonu), ale současně je brán zřetel i na interakci s napájecí soustavou. Za posledních 20 let došlo k doslova raketovému nárůstu měničů. Vlivem nových polovodičových prvků a s rozvojem řídící elektroniky jsou splňovány i takové požadavky, které byly před několika lety nemožné. Vznikají rovněž nové struktury měničů. To však opět vede ke vzniku požadavků na řešení problematiky negativních vlivů měničů na síť a k návrhu opravných prostředků.
 

 

Kompatibilně s novou knihou

 

Stručný obsah:

 • Úvod
 • Základní vztahy a definice
 • Zdroje rušení a kvalita elektrické energie
 • Impedance sítě
 • Vlivy polovodičových zařízení na napájecí soustavu
 • Minimalizace harmonických, filtračně kompenzační zařízení
 • Vlivy změn napětí na činnost měničů
 • EMC výkonových systémů ve vysokofrekvenční oblasti
 • EMC napájecích zdrojů
 • Normy a předpisy v oblasti EMC
 • Měření EMC výkonových systémů
 • Značky
Světlo do celé problematiky aktuálně vnáší nová kniha autorů Václav Kůs, Jiří Skála a Jiří Hammerbauer s názvem Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémů z nakladatelství odborné literatury BEN – technická literatura, vydaná na sklonku minulého roku.
 
Základem se staly nízkofrekvenční projevy interakcí mezi polovodičovým měničem a napájecí soustavou. Problematice nízkofrekvenčního rušení dominují v knize čtyři základní okruhy: harmonické proudy (vyšších řádů), produkované nelineárními spotřebiči, impedance sítě, změny napětí v síti a zařízení pro minimalizaci harmonických proudů a kompenzaci účiníku. Jedna pasáž knihy je věnována i opačným účinkům – vlivům poruch v síti na činnost měničů a možnostem, jak těmto projevům zabránit. Nezbytnou kapitolou v této knize je popis doprovodných jevů v EMC výkonových měničů. Jedná se o vysokofrekvenční rušení. Jsou zde uvedeny zásady návrhu výkonových a řídících obvodů polovodičových měničů z hlediska EMC.
 
V mnohých kapitolách je uveden nejenom postup pro exaktní výpočty harmonických proudů, ale též zjednodušené návody na určení harmonických proudů s přesností, která je v praxi dostačující. Většina kapitol je doplněna ukázkami časových průběhů proudů a výsledky jejich následné harmonické analýzy. Měření byla prováděna jak v laboratorních podmínkách, tak v praxi.
 

 

Hodnocení článku: