Jste zde

ApBuilder - pomůcka pro programátory

Pokud občas píšete programy na procesory Intel řady 51 a nemáte fenomenální paměť na nastavení

periferií, speciálních registrů, instrukční sady a podobně, pak možná uvítáte program ApBuilder.

Popis programu

1. Úvod

Program ApBuilder firmy INTELje určený ako pomôcka pre vývojarov s procesorovými systémami rodín MCS 51, MCS 96, MCS 151, MCS 251, Intel 386, 186, USB radiče (8x930). Program umožňuje názorne zobraziť architektúru vybraného procesora, alebo jeho časti (časovače, porty,...), s jej popisom. Užívateľ má možnosť interaktívne nastavovať parametre procesoru (frekvenciu hodín, módy periférií a pod.), pričom program vie vygenerovať inicializačne sekvencie v assembleri alebo jazyku C. Program poskytuje  tiež prehľad a význam registrov, inštrukcií procesoru.

Program je určený pre prostredie Wxx/ NT.

2. Grafické rozhranie

Po sputení programu sa zobrazí graficke rozhranie na obr.:1


Obr.:1 Celkové grafické rozhranie programu ApBuilder
(klikni pro detail)

Rozhranie pozostáva z hlavného menu, nástrojovej lišty a zobrazenia architektúry procesoru, ktorá závisí od zvoleného typu. 

 V hlavnom menu majú voľby nasledujúci význam:

File
 umožňuje zapísať, načítať konfiguráciu procesoru (taktovacia frekvencia, módy jednotlivých častí a pod.
Select device
vykonáva sa nastavenie typu procesoru.
Tools
umožňuje prístup k ďaľším voľbám, ktoré sú tiež v nástrojovej lište.
Options
vykonáva sa nastavenie konfigurácie programu: nastavenie fontov, ext.editoru, umiestnenie príručiek pre jednotlivé procesory...
Help
pomoc k programu.

Nástrojová lišta umožňuje: 

Manual 
zobrazí príručku celkovú, alebo k časti, ktorá je vybratá v zobrazení architektúry procesoru.
Facts 
prehľad vyrábaných druhov a klonov u firmy INTEL.
Q&A 
najčastejšie otazky a odpovede okolo vybraného procesoru alebo časti, ktorá je predtým vybratá v architektúre (zobrazenej štruktúre procesoru ) pomocou myši.
HiLites 
architektúra vybranej časti.
Peripheral 
editor vybranej časti (obr. 2)– je možné nastaviť jej mód (napr. časovač) a program vygeneruje inicializačný kód v asembleri alebo jazyku C.
Obr.:2 Nastavenie sériového portu vo voľbe Peripheral
(klikni pro detail)
Register 
editor registrov – obr. 3. Popis špecálnych funkčných registrov vybraného procesoru(PSW,IP,IE,SCON,TCON,...), s možnosťou ich nastavenia po bitoch a vygenerovaním príslušného kódu.
Obr.:3 Register editor po voľbe Register
(klikni pro detail)
Instruction 
podrobný popis inštrukcií, so zobrazením dĺžky trvania v strojových cykloch a jej doba v závislosti na taktovacej frekvencii procesoru.
Help 
pomoc.

3. Používanie programu, skúsenosti

Program je určený začiatočníkom a vývojárom, ktorí nemajú štruktúru procesoru a nastavovanie režimov jeho častí „v malíčku“ (písanie inicializačných sekcií napr. pre sériový prenos pre určitú prenosovú rýchlosť) a pri vývoji sú odkázaní na literatúru (toto je môj prípad, lebo tieto obvody programujem nie často a v hlave mám „iné veci“).  Pokiaľ pre písanie programov používate editor preW9x/NT, vygenerované kódy sa dajú bez problémov preniesť z ApBuildera do vášho programu prostredníctvom schránky (v orig. clipboard). 

Nastavené parametre v programe ApBuilder pre vašu konkrétnu aplikáciu sa dajú zapísať (cez voľbu FILE hlavného menu) a v prípade potreby sa ku ním vrátiť načítaním.

Program vyhovie nielen pre jednočípové procesory ekvivalentné 51, 52 ale aj odvodeninám – napr.: ATMEL 89C2051, samozrejme treba zohľadniť zredukovanú štruktúru (spomínaný typ má o dva porty menej). 

4. Download programu, licencia

Program je možné si stiahnúť na stránkach firmy INTEL http://developer.intel.com/design/builder/apbldr/  a mal by byť Free.

Pozn. red.:
Program obsahuje nejen řadu procesorů 51 (251) ale i procesory 386. Pro sklerotiky jako já je navíc k dispozici kompletní instrukční sada procesorů včetně doby vykonávání.
 

Hodnocení článku: