Jste zde

HEX convertor 1.1

Program HEXCONV slouží ke konverzi mezi intel hex formátem a binárními daty. Konverze dat je obousměrná. Pokud binární data pocházejí přímo z paměti, jejich délka je obvykle větší než délka užitečného kódu. V tomto případě program umí data zkrátit, přičemž používá hodnoty prázdné instrukce (NOP). Typické použití programu je při převodu výstupu z assembleru 51 na binární formát pro programátor, nebo naopak z programátoru pro disassembler, nebo emulátor. Automatické rozpoznávání vstupního formátu dat je podle prvního znaku souboru, čímž tereticky může dojít k chybnému rozpoznání, potom je nutné vstupní formát určit explicitně.

Program se ovládá z příkazové řádky. Všechny parametry jsou uvozeny znakem "-", na jejich pořadí nezáleží. Některé však mají přednost před ostatními.
 

Možné parametry jsou:

d -- výpis ladících informací (přepínač) [0]
Program při čtení/zápisu hex formátu vypisuje informace o právě čteném/zapisovaném řádku a podobně.

n -- hodnota bytu smazané paměti, prázdná instrukce (celočíselná hodnota) [0]
Tato hodnota je použita pro inicializaci paměti, ořezávání a prodlužování souboru dat.

m -- maximální délka (celočíselná hodnota) [65535]
Toto je délka paměti určené pro ukládání dat při konverzi. Proprocesory řady MCS 51 nemá příliš význam ji měnit.

l -- délka výstupního souboru (celočíselná hodnota) [0]
Tento parametr je možné využít pokud např. programátor strikně vyžaduje pevnou délku binárních dat. Soubor je na tuto délku prodloužen nebo zkrácen.

t -- ořezávání (nesmí být použito společně s 'l') (celočíselná hodnota) [0]
    0 - žádné
    1 - prázdné instrukce odzadu
    2 - prázdné instrukce zepředu (kdo to použije samostatně)
    3 - prázdné instrukce z obou stran

i -- typ vstupního souboru (celočíselná hodnota) [0]

o -- typ výstupního souboru (celočíselná hodnota) [1]
    0 - automatická volba (pouze vstupní)
    1 - binární
    2 - Intel hex
 

Následující dva parametry mají přednost před ostatními

v -- vypíše informace o verzi a zkončí (přepínač) [0]

h -- vypíše nápovědu a zkončí (přepínač) [0]

V hranatých závorkách jsou uvedeny přednastavené hodnoty. Slova přepínač znamenají, že stačí uvedení parametru na příkazové řádce jej nastaví do stavu ano. Celočíselnou hodnotu je možné uvést za parametrem bez mezery i s mezerou, a to jako v desítkové soustavě, nebo v hexadecimální (0xFF = 255).
 

Příklad příkazové řádky:

Převedení hexadecimálních dat na binární:
  hexconv data.hex data.bin

To samé se zarovnáním na 4kB
  hexconv data.hex data.bin -l4096

Převedení binárních dat na hexadecimální:
  hexconv data.bin data.hex -o2

To samé s odříznutím nepotřebných dat:
  hexconv data.bin data.hex -o2 -t1

Převod dlouhého souboru dat (délka např. 128kB)
  hexconv data.bin data.hex -m131072 -o2

Program pracuje na porocesorech 386 a vyšších.
 
 

DOWNLOAD PROGRAMU : hexconv.zip
 


1.9.1998  Tomáš Kouba updatoval svůj program pro práci s .HEX a .BIN soubory. Nyní je doplněna i podpora .OBJ formátu. 
Hodnocení článku: