Jste zde

Maticová klávesnica

Prakticky každé zapojenie s mikroprocesorom potrebuje meniť určité premenné. S výhodou sa k tomu

používajú maticové klávesnice. Väčšina však rieši problém zákmitov časovým oneskorením riešeným do slučky, čiže

procesor nič nerobí. Ďalší problém nastáva pri stlačení troch tlačítok do pravouhlého trojuholníka. Vtedy každý

software detekuje aj štvrtú avšak nestlačenú klávesu. Riešenie ostáva na programátorovi.

Program je napísaný tak aby čo najmenej zamestnával procesor. Pri jednom volaní scanuje jeden riadok, takže pre 4-riadkovú klávesnicu ho treba volať 4krát. Na konci scanovania riadku nastaví port na scanovanie ďalšieho riadku a ukončí podprogram.

Scan kód stlačenej klávesy uloží podprogram na vrchol posuvného registra. Po kompletnom zoscanovaní vloží počet stlačených kláves do registra "PocTlac". Jednoduchou kontrolou tohto registra môžeme vylúčiť chybné stlačenie na klávesnici.

Program počíta s pripojením klávesnice k portu P2 (P2.0-P2.3 riadky, P2.4-P2.7 stĺpce). Pripojenie portu je možné meniť v konštantách "keybPort" a usporiadanie riadky - stĺpce v časti "keyScan". Scan kódy jednotlivých tlačítok je možné meniť v časti "keyCode" a veľkosť posuvného registra v "fifiLenght".

$    TITLE(Key/8xc51/1.0)
;***********************************************************************
;*   Telo programu na odskusanie
;*
stack  segment idata
rseg  stack
ds   10h
cseg  at 00
org   0
using  0
mov   sp,#Stack
call  keyb
jmp   00
;***********************************************************************
;*   Copyright (c) 2002 Garaj
;*   Author: Dalibor Garaj
;***********************************************************************
;*Tento program sluzi na zosnimanie stlacenej klavesy na maticovej
;*klavesnici.
;*
;*   Pouzitie programu:
;*---------------------------
;*Podprogram detekuje stlacenu klavesu a jej ScanKod vlozi do FIFO
;*registra a incrementuje register poctu stlacenych tlacitok. Nakoniec
;*nastavi port klavesnice na zoskenovanie dalsieho riadku. Podprogram
;*pri jednom volani zoskenuje jeden riadok, takze na kompletne
;*zoskenovanie je nutne ho volat pre 4 riadky 4krat.
;*
;***********************************************************************
;*   Konstanty
;*---------------------------
keybPort    equ   p2
;*
;***********************************************************************
;*   Registre
;*---------------------------
KeybData    segment data
rseg  KeybData
pocTlac:    ds   1        ;pocet stlacenych tlacitok
pocTlacPrac:  ds   1        ;pracovny register
riadok:     ds   1        ;cislo aktivneho riadku
;*
;***********************************************************************
;* Nazov:    Keyb
;* Popis:    Obsluha maticovej klavesnice
;* Funkcia:   Nastavuje, cita port a dekoduje stlacenu klavesu
;* Podprogramy: FIFO
;* Vstupy:   Port klavesnice
;* Vystupy:   FIFO Data
;* Registre:  Acc,b,R1,DPTR
;*---------------------------
KeybCode    segment code
rseg  keybCode
keyb:
mov   a,keybPort   ;nacitaj port klavesnice
cpl   a        ;neguj
anl   a,#0f0h     ;vymaskuj
jz   keybInit    ;dalsi riadok
keyb1:
mov   r1,#4
mov   a,keybPort   ;nacitaj port klavenice
cpl   a
anl   a,#0fh     ;vymaskuj data
keybLoop:
rrc   a        ;rotuj
jc   KeybDekod    ;ak je stlacena dekoduj
keybLoop1:
djnz  r1,keybLoop   ;test dalsieho tlacitka v riadku
;bolo posledne
inc   riadok     ;nastav dalsi riadok
mov   a,riadok
cjne  a,#4,keybAll  ;je posledny?
keybInit:
mov   riadok,#0    ;na stav prvy riadok
mov   pocTlac,pocTlacPrac
mov   pocTlacPrac,#0 ;vynuluj pracovny register
keybAll:
mov   a,riadok    ;nastav port pre dalsie citanie
mov   dptr,#keyScan
movc  a,@a+dptr
mov   keybPort,a
keybEnd:
ret
keyScan:
db   11101111b    ;
db   11011111b
db   10111111b
db   01111111b
keybDekod:
push  acc       ;zalohuj aktualny stav riadku
mov   dptr,#keyCode  ;nastav zaciatok dekodovacej tabulky
mov   a,Riadok    ;nacitaj cislo riadku
mov   b,#4
mul   ab       ;uprav pre dekodovanie
add   a,r1      ;pripocitaj aktualne tlacitko
movc  a,@a+dptr    ;vycitaj z tabulky
call  Fifo      ;uloz do Fifo registra
inc   pocTlacPrac   ;pripocitaj pocet stlacenych tlacitiek
pop   Acc       ;do acc aktulany stav riadku
jmp   keybLoop1
keyCode:
db     0
db     00h,00h,00h,00h   ;kody tlacitiek
db     33h,36h,39h,42h
db     31h,34h,37h,41h
db     32h,35h,38h,30h
;*
;***********************************************************************
;* Nazov:    FIFO
;* Popis:    Posuvny register
;* Funkcia:   Nove data ulozi na prvu adresu a ostatne posunie
;* Podprogramy: Ziadne
;* Vstupy:   Acc - Nove data
;* Vystupy:   Acc - Najstarsie data
;* Registre:  R0,b,acc
;*---------------------------
;*
fifoLenght   equ   5    ;dlzka Fifo registra
;*
FifoData    segment data
rseg  FifoData
ds   fifoLenght   ;
;*
FifoCode    Segment Code
rseg  FifoCode
FIFO:
mov   r0,#fifoData  ;do r0 adresa FIFO
mov   b,#fifoLenght  ;do b dlzka FIFO
FifoLoop:
xch   a,@r0      ;vymen data medzi Acc a
inc   r0       ;dalej
djnz  b,FifoLoop   ;koniec?
ret           ;ano
;*
;***********************************************************************
;*
end
Dalibor Garaj

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: