Jste zde

Jak to je nebo spíš bylo s voláním zadarmo ?

Častý námět rozhovorů nejen v pubertálním věku mladých "Edisonů". Ano, byly a určitě i jsou cesty, JAK na to. Tento článek popisuje jednu z cest, jak se to dříve opravdu dělat dalo.

Neustále kladená otázka. Časté dotazy na AmaPro: „Je možné telefonovat zadarmo ?" Vzhledem k určitým okolnostem jsem se rozhodl zveřejnit jeden z principů, který šel aplikovat na starých ústřednách, jenž jsem funkčně otestoval. Dnešní digitální ústředny pracují na bázi softwaru, článek se vztáhuje k analogovým ústřednám. V době 70,80  a počátku 90 let existovala možnost vytvořit zařízení pro telefonování zadarmo. Sám jsem si zařízení sestrojil. Myslím si, že šikovný český spojař mi dá ohledně funkce tohoto principu za pravdu.
 

Obr.1: Principiální zapojení T-T spoje na P51

Na obr.1 je zařízení, které bylo vyvinuto pro analogovou státní ústřednu P51. Jedná se o první generaci telefonních ústředen, které se začaly objevovat již v 50 letech. Jedná se o principy spojování telefonních hovorů pomocí elektromagnetických krokových voličů. Ačkoliv tato plně mechanická ústředna vykazovala střední poruchovost v hodinách, její životnost se dožila i mých ranních poznatků v oblasti telekomunikační techniky někdy po roce 1993. 

Telefonní přístroj je připojen přes HR (hlavní rozvod) k 1T (první třidič) dvoudrátově. Co telefonní účastník, to jeden 1T, to jedno telefonní číslo. Například padesát 1T tvořilo jednu třidičovou skupinu. Každý 1T měl 10 východů, které byly paralelně propojeny u všech 50 třidičů. Po uzavření obvodové smyčky telefonu se spustil krokovací proces příslušného 1T, který hledal volný východ z uvedených 10 možných. Krokování probíhalo od 1 východu k 10 východu. Nebyl-li nalezen volný východ, zastavil se proces na 11 kroku, kde byl připojen generátor obsazovacího tónu. Pro určení volného východu byl za potřebí připojit k účastnickým a,b drátům pomocný c-drát. Každý c-drát, který vznikal za 1T je připojen na 1S (první skupinář). 1S dává po c-drátu informaci třidičovému krokování o stavu právě testovaného 1S. Pokud 1S byl volný, uzavřel obvod c-drátu a tím zastavil krokování 1T. Pro dalších 49 1T je tento 1S již obsazený.

Poznámka: Zde se dostáváme k prvnímu pojmu z telekomunikační techniky. Jedná se o tzv. vnitřní blokádu. V padesátkové 1T skupině se může obsadit pouze 10 odchodů. Ostatní pokusy vyhledávání by skončily na 11 kroku, tedy generování obsazovacího tónu. Vzniká nám tak komprese 50/10, která umožňuje telefonovat pouze 10 lidem z uvedené padesátkové řady. Nevýhoda této ústředny, ostatní musí prostě počkat, neexistuje tzv. přeliv do jiné skupiny.
 
 

Obr.2: Detailní pohled na skupinář

Po obsazení 1S, který je po celou dobu držen obvodem c-drátu, jsou účastnické a,b dráty propojeny do 1S. 1S po dobu prvního přerušení smyčky generuje k telefonnímu aparátu oznamovací tón, kterým naznačuje uživateli možnost započít volbu. Přicházející sled přerušování smyčky (impulsní volba) je přenášená na zdvihový elektromagnet, který krokuje. 

Například vytočením „7" se docílí výškového kroku 7. Jedná se o první registraci vytáčeného čísla. Po ukončení sledu 7 impulsů je nucená časová mezera (asi 400ms), která je určená pro výběr volného otočného kroku (východu). Tak jako u 1T se první skupinář snaží pomocí c-drátu najít další volný stupeň. 1S se zpravidla obrací na 2S. 2S je opět držen pomocí c-drátu k 1S. 1S pomocí ramínek propojí účastnické a,b dráty k 2S. 2S má obdobnou mechanickou strukturu jako 2S, ale již negeneruje oznamovací tón. Výškový magnet 2S čeká na druhý sled impulsů od účastníka. Jednoduše točí druhé číslo. Bude-li mít další sled impulsů počet „3", nakrokuje výškový magnet ramínka do 3 výškového kroku. Následuje povinná mezivytáčecí mezera (400ms) a proces výškového čítání se přepne na otočný proces vyhledávání volného východu na 3S. Opět pomocí c-drátu. Přirozeně počet dalších skupinářů je ovlivněn velikosti vytáčeného čísla. V našem případě budeme uvažovat, že vytáčené číslo je „7345". Již jsme vytočili „7" a „3". Ukončení řady skupinářového spojování je provedeni LV (linkovým voličem). Na linkovém voliči se točí vždy poslední dvě čísla. V našem případě „45". LV má opět podobnou mechanickou strukturu jako všechny ostatní voliče. Výškový a otočný krok. U skupinářů byl výškový krok řízen účastníkem dle jeho volby a otočný krok byl řízen obvodem c-drátu ústředny. U LV je výškový i otočný krok řízen volbou účastníka. V našem případě by sled dalších impulsů byl „4", který by nakrokoval a,b ramínka do 4 výškového kroku. Po uplynutí povinné (400ms) mezery pro platnost další číslice by se krokování přepnulo do otočného řízeného krokovaní a čekalo na poslední sled impulsů o velikosti 5. Zde by se proces krokování zastavit a to na pozici 45. 

První směrování bylo na 73 tzv. stovku LV. Na stojanu zpravidla 15 LV mají všichni účastnici v rozsahu čísel HTS 7300 až 7399 vyvedeny své a,b dráty. Právě ony řízené ramínka LV nakrokoval účastník na pozici „45" respektive „7345". Je-li účastník 7345 zavěšený, začne LV na ony „45" a,b dráty generovat 70V střídavých, nebo-li vyzvánení. LV se také postará o to, že zablokuje 1T u HTS 7345, aby po vyzvednutí telefonu nedošlo k nežádoucímu krokování 1T a hledání volného 1S. Jedná se pro HTS 7345 o příchozí hovor. Je-li HTS 7345 již obsazen (má již nakrokován 1T), je do a,b drátů volajícího účastníka generován (přes 2S, 1S, 1T) obsazovací tón.

Tímto způsobem tedy mechanicky kanálové voliče vždy po 10 krocích nakrokují k volanému číslu a zabezpečí spojení..
 

Počítací impulsy

Pro zamýšlené volání zdarma, budou nejdůležitější obvody pro počítací impulsy. Počítací impulsy na analogových místních ústřednách chodí jako -b (mínus na b-drátě), které jsou přeneseny k 1T určitého čísla HTS. Dočasné -b uzavře proudový okruh přes počítací relé PO na zem.

Poznámka: V telekomunikační technice je zem považována jako kladný pól.

V našem případě je podstatné to, že první číslo se točí na 1S a to také převádí počítací impuls všech systémů počítání (místní, meziměstský) na -b. Vytočíte-li „0" na meziměsto, počítací impuls obstarává nadřazený systém. Princip počítání není vůbec podstatný, neboť 1S převede impulsy pro počítadlo na -b.

Poznámka: Někdy se stávalo, že když HTS vytočila např. USA a začalo přicházet 1 vteřinové počítání, proudové nárazy na počítací relé vytavily pojistku. Příslušná HTS měla poruchu, kterou musel odstranit mechanik.
Princip odstraňování -b od účastníka není předmětem tohoto článku ani této ústředny. (Snad na některém CD AmaPro) Při místním počítání (v rámci místní ústředny) je opět počítací impuls vytvářen na d-drátu a 1S ho opět převede na -b.

Na 1S existuje ale i režim bez vytváření -b. Jedná se o tzv. netarifované (tísňové) volání. Při vytáčení čísel začínajících 1xx se účastník dostává na služební skupináře, kde nejsou tarifní impulsy generovány. Toto je základní myšlenka pro vytvoření zařízení T-T.
 

Primární spoj T-T (lokální)

Jako lokální primární spoj berme v úvahu propojení účastnického vedení z 1T přes 1S (krok „1" netarifováno) na 2Sl,3Sl a opětovného propojení na 1S (už ale jiného) v rámci přípojných čísel jedné místní ústředny.
Vyzvednutím telefonu uzavřeme smyčku a,b drátu a sdělíme 1T, že má hledat nějaký volný 1S. 1S je obsazen a generuje nám oznamovací tón. Vytočením čísla „1" se dostaneme na nějaký volný východ na 2Sl, kde vytočíme např. „5". Naše číslo má teď hodnotu „15x". Dotočením „8" se dostaneme přes 3Sl na policii, „0" na požárníky a pod. Vytočíme-li např. „7" (157, což neexistuje), bude se snažit otočný proces pomocí c-drátu v odchodech 3Sl najít nějaký východ. Protože 3Sl nenalezne žádný volný východ v 7 výškovém kroku, projede jeho otočný proces na 11 polohu, kde se zastaví a začne generovat obsazovací tón.
Bude-li ovšem existovat na 7 výškovém kroku obvod pro uzavření c-drátu, otočný proces se zastaví. Zde je ona geniální myšlenka zařízení T-T. Jedná se o přemostění 3Sl zpět na 1S.
 

Sekundární spoj T-T

Ústředna zajistí propojení našich a,b drátů přes 1T-1S-2Sl-3Sl- na jiný 1S´ Na 1S´ dostaneme nový oznamovací tón a především možnost provádět jakoukoliv volbu dále. Finta spočívá v tom, že nové počítací impulsy našeho hovoru se nebudou uzavírat na počítacím relé, nýbrž na zatěžovacím odporu Rz.
Budeme-li již přes T-T spoj točit mezinárodní hovor, tarifní impulsy budou normálně chodit, ale budou se ztrácet jako impulsní proud v Rz. Náš primární hovor je po celou dobu registrován jako 1xx netarifovaný hovor. Po zavěšení HTS se zruší primární spoj (1T-1S-2Sl-3Sl) uvolňuje se i c-drát, který držel 1S´ a celý spoj se navždy rozpadá. Protože na tísňová čísla 1xx se musíte dovolat z jakéhokoliv telefonu, je vytvoření primárního spoje možné odkudkoliv.
 

Primární spoj T-T (externí)

Byl-li požadavek na zařízení T-T volat po celém světě zadarmo, byl splněn. Další požadavek je volat pomocí T-T spoje z celého světa. I to je možné. A to díky architektuře ústředen (MTO, US, TTÚ, MnTÚ). Uvažujme, že zařízení T-T je aktivní na ústředně v UTO 0444/xxxxxx. Technologie vstupu do tohoto UTO je pomocí DV (dálkových voleb). Technologie DV ani počítání není podstatná. DV je příchozí a odchozí. Odchozí nás zajímá v případě budování sekundárního telefonního spoje. Na DV odchozí se dostaneme při vytočení „0". DV příchozí je pro zařazení dalšího budování telefonního spoje již v ústředně 0444/x. DV příchozí musí mít přirozeně přístup na všechny přípojná čísla dané ústředny. DV příchozí je připojena na 1Sp (skupinář příchozí), který je funkčně obdobný jako 1S, ale nemá některé obvody jako generování oznamovacího tónu a pod. 1Sp nám zajistí přístup na jakékoliv číslo, i na 1Sl. Jak je patrné, lze pak pokračovat na 2Sl, 3Sl a primární T-T spoj je opět vytvořen. Ozve se nám nový oznamovací tón a my můžeme započít sekundární volbu T-T s počítacími impulsy končící v Rz.

Poznámka: Pokud budeme v zahraničí a započneme volbu tónovou volbu, bude naše DV příchozí vždy převádět tónovou volbu na půlsní. P51 tónovou neumí.


Příklady :


Příklad budování T-T spoje lokálního:

Jsem na návštěvě u známých na telefonním čísle 7522 a potřebuji volat kamarádovy na číslo 7105.
Točím: "157 7105"
 

Příklad budování T-T spoje externího meziměsto - meziměsto:

Jsem na návštěvě u známých v jiném městě na telefonním čísle 068/256451 a potřebuji volat kamarádovy na číslo 0487/5417105. Točím: "0444 157 0487 5417105"


Příklad budování T-T spoje externího mezinárodní - mezinárodní:

Jsem na návštěvě u známých v jiném státu na a potřebuji volat kamarádovy na číslo 0046875/123456.
Točím: "00420 444 157 0046875 123456"
 


Problémy, které se vyskytly při testování T-T.

  • Některé příchozí DV v některých UTO mají zakázaný přístup na 1Sl. To bylo z důvodu, aby děti nemohly obtěžovat 158 v jiných městech. Řešení by bylo modifikace T-T čísla z 157 na xyyyyy, kde x musí být v 2 až 9.
  • Některé novější automaty vás nepustí na 2 až 0, bez vložení minimálního vkladu. Mince ale po ukončení T-T spoje vypadne.
  • Některé systémy DV po určité době bez průchodu tarifních impulsů se přepínají do poruchových stavů. Spoj T-T se rozpadne.
  • Při extrémních přechodu různých technologií (v T-T spoje externího mezinárodní - mezinárodní) je nutno akceptovat časové mezery v jednotlivých krocích.
  • Při vytvoření místního telefonního spojení pomocí T-T spoje externího meziměsto - meziměsto (jakoby být v 0444/xxxx a točit i s předčíslím 0444/yyyyy) se může telefonní spojení rozpískat (kladná zpětná vozba).

Závěrem:

Tento článek je odpovědí na stále diskutovanou otázku „Je možné telefonovat zadarmo ?". Celé zařízení T-T bylo v provozu několik let na jedné nejmenované telefonní ústředně. Její činnost byla již ukončena a já jen nostalgicky vzpomínám na rachot jejich voličů a relátek. Tato ústředna mi dala základy pro vznik AmaPro, myšlenku něco vyvinout, sestavit, oživit, testovat a zdokumentovat. Proto jsem se rozhodl tajný spoj T-T zveřejnit, i když na zmíněné telefonní ústředně již nefunguje. Je to odpověď na to, že telefonovat zadarmo „Ano". Uveďme, že existence mé telefonní ústředny byla asi 40 let. 

Poznámka: Vstupní kód do JTS 0444/157 byl použit pouze pro tento článek.
 

David Bazala -


Poznámky HW serveru

 

 

 

Dnes se otevírá jiná cesta. Většina ústředen je schopna přijmout registrem účastnickou volbu v DTMF a většina ústředen po sestavení spojení odpojuje registr, coz skýtá široké pole pro experimenty. Bohužel se tímto způsobem  dostáváme na účastnickou stranu ústředny a Telekomu (nebo Datelu atd ...) to musí někdo zaplatit, i když o tom třeba neví... Podobné experimenty jsou úzce svázány s typem ústředny kde chceme zařízení používat atd.. 

Neberte prosím tento článek jako podnět k náhodnému generování DTMF do vašeho telefonu, tudy cesta rozhodně nevede. Článek berte spíš jako ukázku toho, že ještě před 8 lety byla v telekomunikacách běžně používána technologie morálně z let padesátých.. 
 

 

Popsaný způsob je dnes nepoužitelný, protože prakticky všude jsou již instalovány moderní digitální ústředny. 
Dnes se změnila nejen technologie, ale především tzv.  signalizace, tedy formát zpráv, kterým si ústředny předávají informace o postupu volaní. Dřiv to bývaly opravdu jen tři dráty, stejnosměrný proud a pulsní volba.
Dneska už by se takovéhle "volátko" řešilo daleko složitěji a daleko více by hrozilo jeho odhalení (např. výpisem volaných čísel na první ústředně, kde se nutně zaznamenává vše, tedy i číslo skryté příčky.


Hodnocení článku: