Jste zde

Konstrukční a zadávací podmínky Printed s.r.o.

Technické podmínky výroby desek plošných spojů firmy PRINTED s.r.o. obsahují základní informace o výrobě a technických parametrech, kontrole, způsobu zadávání výroby DPS a obchodních podmínkách. Udávají souhrn požadavků pro konstrukci plošného spoje z hlediska výrobních možností a praktických zkušeností z výrobního postupu.

Definice pojmů

 • Deska plošného spoje DPS - finální výrobek zhotovený podle dodaných podkladů v kvalitě a tolerancích stanovenými těmito TPV, nebo předepsanými zadavatelem
 • Fotogalvanický proces - postup při kterém se pomocí filmové předlohy a galvanického zpracování tvoří motiv DPS
 • Izolační mezera - nejmenší vzdálenost dvou vodičů nebo pájecích oček motivu DPS
 • Galvanické pokovení - nanášení kovových vrstev na DPS v galvanické lázni
 • Leptání - vytváření motivů v základním plátovaní DPS pomocí leptacích . roztoků
 • Nepájivá maska - ochranná povrchová úprava DPS
 • Podleptání - odleptání boku vodiče v leptací lázni (zúžení spoje)
 • Rezist - ochranný povlak povlak umožňující selektivní zpracování povrchu DPS během výrobního postupu
 • Sítotisk - tisková technika; tisk se tvoří protlačováním barvy sítem
 • Vrtaný průměr - průměr vrtacího nástroje
 • Výsledný průměr - průměr otvoru po vrtání a pokovovacích procesech
 • Základní materiál - výchozí materiál pro výrobu DPS, na němž je naneseno základní . plátovaní Cu
 • Základní plátování - základní vrstva Cu na podložce
 • Zesílení Cu - galvanické zesílení Cu vrstvy během zpracování DPS pokovením Cu, Sn, Ni a Au
 • Žárové cínování HAL - nanášení cínové pájky 63%SnPb na DPS; ochrana DPS před oxidací . pájecích ploch

Konstrukční a zadávací podmínky

Konstrukční a zadávací podmínky představují soubor výrobních podkladů, kterými se rozumí výkresová, filmová a datová dokumentace nutná pro zadání DPS do výroby a požadavky na provedení. Zadání DPS musí mimo obchodních podmínek obsahovat úplné technické informace, podle kterých je možno DPS vyrobit. Nejvhodnější je zadání souborem dat na disketě, nebo e-mail: printed@printed.cz, které umožňuje technickému pracovišti snadnou a rychlou kontrolu dat a dává možnost vykreslení filmových matric podle požadavku použité technologie. Tato data lze předat i pomocí modemu. Úplnou výrobní dokumentaci pro případ opakování výroby uschováváme v archívu. Zákazníkovi je vrácena na vyžádání.

Údaje pro objednávku

Pro zadání výroby DPS je nutné specifikovat rozměr desky, použitý základní materiál, požadované doplňkové technologie, jako jsou potisk a nepájivá maska, zlacení a tvarové frézování, počet kusů a požadovaný termín dodání. Jiné technologie než doporučené mají vliv na cenu DPS. Objednání se provádí objednávkou, k níž je přiložena disketa formátu MS-DOS, obsahující všechna potřebná data GERBER pro vykreslení filmových předloh, soubor vrtacích dat EXCELLON, nebo data zaslaná e-mailem a kontrolní výtisky motivů pro kontrolu filmů. Disketa nesmí obsahovat spustitelné soubory *.exe a *.com.

Zadaný rozměr vyjadřuje rozměr hotové DPS nebo jejich soulepu a musí být souhlasný s rozměrem DPS mezi rohovými značkami nebo vrtáním:

Pokud má být DPS formátovaná jinak, musí být toto uvedeno na objednávce. Standardně se DPS na požadovaný rozměr formátují na strojních optických nůžkách. V případě, že nevyhovují povolené odchylky rozměrů, je třeba tolerance dojednat.

Zhotovení nepravidelného obvodu DPS nebo vnitřních otvorů se provádí frézováním. Všechny rozšiřující technologie je nutno konzultovat při zadání.


Vyznačení frézovaného obvodu v nepájivé masce

Pro výrobu oboustranných DPS se přednostně používá materiál FR4 tloušťky 1,5 mm s plátováním 18 µm Cu. Pro jednostranné DPS materiál FR4 s plátování 35 µm Cu. Pro jednostranné DPS též doporučujeme použití materiálu FR3.

Nepájivá maska slouží k ochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním a lze ji aplikovat na všechny základní materiály z obou stran. Základním typem je aplikace fotomasky. Dvousložkovou epoxydovou masku, nanášenou sítotiskovou metodou, doporučujeme použít na levnější výrobky.

Potiskem lze vyznačit polohu součástek na DPS, označení přívodů, nápisů apod. Z obou stran se provádí metodou sítotisku v barvě bílé, černé a žluté. Touto metodou se provádějí i potisky snadno odnímatelných nepájitelných rezistů.

DPS klasifikujeme do 2 obchodních skupin podle náročnosti provedení s návazností na tvorbu cen. Základní provedení vychází z šíře vodiče a mezery 0,30 mm a nejmenšího použitého vrtáku 0,6 mm. Při použití vrtáků menšího průměru (od 0.4mm) se značně prodlužuje strojní čas vrtání a toto má vliv na cenu výrobku.

Při objednávce doporučujeme dodržovat tyto TPV a příslušné normy, ze kterých vycházejí.

Data předávaná na disketě nebo e-mailem

Zadaná data musí být na disketách MS-DOS 3,5" bez přítomnosti spustitelných souborů *.exe a *.com. Dodaná data se zpracovávají v software CAM 350.5 Musíme mít možnost posoudit z dodaných materiálů složitost a vyrobitelnost DPS. Zadání v datové formě umožňuje provést kontrolu vstupních dat na technickém pracovišti. Při práci s daty je možno realizovat potřebné úpravy bez nákladů kreslení filmových matric, nebo vrátit zakázku zadavateli k potřebným úpravám. Technické pracoviště též rozhoduje o způsobu kreslení matric z hlediska následné výroby. Zadání hotových filmových předloh tuto činnost značně omezuje a ve svém důsledku vede ke zdražení výroby. Zadání v datové formě umožňuje snadnou archivaci a provedení následných úprav dokumentace. Součástí dokumentu musí být i kontrolní výtisky motivů vhodné k porovnání vykreslených předloh se zadáním. Toto porovnání nahrazuje přímou kontrolu zadavatele správnosti motivů. V případě, že kontrolní výtisk není dodán, je vytvořen na technickém pracovišti. Ověření správnosti motivu je pak provedeno s těmito výtisky, nikoliv s představami zákazníka. Zákazník si však může dojednat zaslání kontrolních výtisků faxem. Aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých vrstev na stranách DPS, je nutné, aby alespoň film jedné vrstvy obsahoval v motivu čitelný, nezáměnný alfanumerický znak jednoznačně identifikující polohu vrstvy na plošném spoji.

Zadání dat musí obsahovat tyto soubory:

 • Textovou část *.txt obsahující základní informace o dalších souborech, jako jsou použité formáty dat, měrné jednotky, výsledné průměry a počty otvorů u jednotlivých nástrojů, výsledný rozměr DPS, povolené tolerance apod. Pokud není tolerance udána nebo uvedena 0, jsou rozměry považovány za netolerované. Dále je nutno zde uvést vysvětlení zkratek názvů dalších použitých souborů k jednotlivým vrstvám, vysvětlivky k symbolům D-CODE, pokud to nejsou názvy programu GERBER. Datové soubory nesmí již obsahovat žádné textové informace před a za identifikátorem.
 • Datovou část formátu GERBER, ve které jsou uvedena GERBER data pro každou vrstvu zvlášť a soubor clonek D-CODE.
 • Datovou část vrtání formátu EXCELLON s daty pro vrtání DPS. Podrobný popis zadání vrtacích dat je uveden v části 5.3.1.

Formát dat Gerber

Zadání dat ve formátu GERBER musí být v datech formátu textového souboru. Data se pro potřeby výroby zpracovávají v software CAM 350.5, který data z většiny rozšířených návrhových systémů natahuje automaticky. Pokud máte možnost nastavit na svém návrhovém software výstup GERBER RS-274-X, zvolte jej. Není pak potřeba generovat soubory clonek, protože v tomto formátu jsou clonky již zahrnuty. Zadání můžeme přijmout mimo GERBER dat i ve formátu FIRE a BACRO.

Běžné zadání musí obsahovat:

 • Soubor nebo soubory clonek D-CODE, které mohou být společné pro všechny vrstvy nebo pro každou vrstvu samostatně.
 • Pokud má každá vrstva samostatný soubor D-CODE, je nutné, aby názvy souboru clonek a vrstvy byly adresné a snadno identifikovatelné.
 • Pokud zadavatel používá stále stejný soubor clonek D-CODE, je možno tento soubor zadat jako kompletní zadavatelský soubor, který je pod jménem zadavatele archivován a používán při vykreslování jeho filmů. Není jej pak nutno zadávat znovu.
 • Při jednotlivém zadání je nevhodné zadávat kompletní soubory clonek D-CODE, používaný zadavatelem. Při převodu do zpracovatelského software mohou nastat zbytečné chyby. Je vhodné zadat pouze soubor použitých clonek.
 • Názvy clonek D-CODE musí být tvarově jednoznačně názvem definované, a to buď názvy programu GERBER, anebo musí být v textové části uveden překlad uvedených pojmů. Nejrozšířenější názvy jsou znázorněny v tabulce. Pozor u clonek výškově orientovaných (oblong a rectangle) na správné zvolení rozměrů. Přehozením A a B se spojují v čáru.

Používané názvy clonek

Předávání dat e-mailem

Předávání dat je možno uskutečnit přenosem na e-mailové adresy printed@printed.cz a printed@seznam.cz. K elektronické poště jsme připojeni 24 hodin denně. Soubory předávejte komprimované *.ARJ nebo *.ZIP

Archivování dokumentace

Vykreslené filmové matrice jsou majetkem zákazníka a jejich zhotovení je fakturováno podle ceníku. Pokud není dojednáno jinak, je dokumentace po dobu dvou let od posledního obchodního případu archivována v našem archívu. Pokud je možno po této době se zadavatelem navázat spojení, je mu dokumentace navrácena, jinak je z archívu vyřazena. Data v elektronické podobě se archivují po dobu 5 let. Archivace přináší zákazníku tyto výhody:

 • Pohotové objednání faxem bez zaslání dalších podkladů;
 • Filmové matrice neopustí prostor naší firmy, proto není potřeba provádět a účtovat novou kontrolu vstupních dat při dalším zadání. Neodpovídáme za změny dokumentace nastalé mimo naší firmu;
 • Archív je obměňován podle nejnovějších verzí dané DPS. Starší provedení jsou zákazníkovi vrácena nebo skartována;
 • Zaručujeme, že uložená dokumentace nebude použita jinými osobami než vlastníkem dokumentace.

Vrtací data

Úplné zadání vrtacích dat obsahuje:

 • Textový soubor *.TXT se zadáním průměrů otvorů a počtu děr jednotlivého nástroje a údaje o formátu dat;
 • Zadání průměru nástroje;
 • U jednostranných DPS odpovídá zadaný průměr otvoru průměru použitého nástroje;
 • U oboustranných DPS s prokovenými otvory velikosti výsledného otvoru. Maximální počet nástrojů není omezen;
 • Vrtací soubor pro vrtačku v metrickém formátu EXCELLON s plnou výstavbou. Data zadaná i v jiném formátu jsme schopni upravit pro potřeby naší výroby;
 • Výkres nepravidelných otvorů - může být zadán samostatnou vrstvou dat, nebo kótovaným výkresem od 0 bodu.

Otvory, které nemají být prokoveny, musí být zadány samostatným vrtacím souborem. Pokud zadavatel nemá k dispozici vrtací soubor, lze vrtací data zadat i nestandardním způsobem.

Vrtací data lze nasnímat přímo vrtacím zařízením LENZ. Pro toto zadání je nutný výkres vrtání v motivu ze strany spojů, nejlépe zvětšený 2 : 1 s vyznačenými použitými nástroji přímo na výkresu.

Při zadání je nutno dbát na nezáměnnost filmových předloh motivu rozlišením nezáměnným alfanumerickým znakem v motivu DPS.

Nasnímání dat je účtováno podle ceníku. Nasnímaná data jsou ve strojovém formátu vrtacího zařízení a pro jiné vrtačky jsou nepřenosná, lze je převést v software CAM 350.5 na data EXCELLON.

Filmové předlohy

Filmové předlohy motivu a potisku slouží pro výrobu pracovních kopií pro vlastní výrobu DPS. Způsob jejich provedení záleží na použité technologii následné výroby.

Všeobecně pro filmové předlohy platí:

 • Musí být zhotoveny na rozměrově stálé, čiré podložce, řádně vykreslené a nepoškozené, se správně umístěnou stranou emulze. Filmové předlohy zhotovujeme na vlastním fotoplotru firmy BARCO – CRESCENT/40.
 • Elektrický motiv by měl být tvořen vodiči síly alespoň 0,30 mm, pro texty v motivu 0,25 mm, popiska 0,20 mm. Při návrhu je nutno vzít do úvahy podleptání plošného spoje v závislosti na použité síle plátování.
 • Izolační mezera, pokud zatížení motivu nepředepisuje jinak, měla by být alespoň 0,30 mm.
 • Tenké vodiče by neměly být z hlediska el. namáhání vedeny pouze na izolační vzdálenost od velkých ploch mědi.
 • Pájecí plošky by měly být o 0,90 mm větší, než je průměr vývodu součástky (obrázek).
 • Motiv by neměl být méně než 1,00 mm od okraje DPS.
 • Drážkovaná hrana by neměla protínat ani okrajem měděnou plochu.
 • DPS určené k dělení frézováním by neměly mít vyznačený okraj, čili rámeček po celém obvodu DPS, ale pouze zlomové značky v obvodu formátu.
 • Přídavek na průměru pájecích oček u nepájivé masky zhotovené fotocestou by měl být nejméně 0,20 mm, u sítotiskem nanesené NM 0,40 mm u prokovených otvorů, 0,20 mm u neprokovených.
 • Je možné odmaskovat libovolně tvarovanou oblast DPS, určené vodiče nebo zvětšit přídavek okolo pájecích plošek více, než stanovuje technologické minimum. Menší přídavky, než je doporučeno, případně menší než samotné pájecí plošky, je nutno při zadání konzultovat.
 • Šíře nejslabších čar v motivu, jako jsou nápisy, rámečky a podobně, musí být nejméně pětinásobkem tloušťky základního plátování Cu. Při odleptání dochází k uvolnění těchto vodičů a možnosti zkratování motivu pod NM. Odchylky od těchto zásad vedou ke zvýšení technologické náročnosti, a tedy ke zvýšení ceny. Základní odchylky jsou uvedeny v tabulce č.1 a jsou popsány ve stati 4. - Klasifikace DPS do obchodních skupin s návazností na cenu dle ceníku. Při zadání DPS hotovými filmovými předlohami musí být filmy provedeny dle potřeby výroby - viz následující stať. Případně vynucenou úpravu zadaných dat hradí zadavatel. Předlohy motivů je možno zadat vykreslenými motivy určenými k přefotografování, a nebo jiným nestandardním způsobem. DPS je možno zadat včetně návrhu plošného spoje nebo digitalizace dat.
 

Motiv, potisk, nepájivá maska

Pokud nejsou podklady pro vykreslení filmových matric zadány v datech a zákazník zadává hotové filmové předlohy, platí pro dodané filmy tyto zásady:

 • O umístění světlocitlivé vrstvy na podložce rozhoduje, zda jsou vytvářeny archivní filmové matrice určené pro zhotovení pracovních filmových kopií ( série DPS nad 20 kusů), nebo se zhotovené filmy použijí přímo ve výrobě ( série pod 20 kusů).
 • U tvorby filmových matric platí, že filmová vrstva je umístěna vzhledem k motivu vždy čitelně. Při pohledu na film ze strany emulze jsou alfanumerické znaky čitelné.
 • U tvorby pracovních filmů platí, že filmová vrstva je umístěna vzhledem k motivu vždy nečitelně. Při pohledu na film ze strany emulze jsou alfanumerické znaky nečitelné.
 • Pro zhotovení motivu DPS fotogalvanickým postupem a sítotiskem je podkladem pozitivní film, tzn., že vodivé cesty jsou vykresleny černě.
 • Pro zhotovení motivu přímým odleptáním je podkladem negativní film, tzn., že vodivé cesty jsou průhledné, plochy k odleptání černé.
 • Pro zhotovení popisky sítotiskovou metodou je podkladem pozitivní film. Nejmenší šířka čar je 0,20 mm. Pro malé a kusové série je popiska zhotovována fotoprocesem, podkladem je pozitivní film a nejmenší šířka čar je 0,2 mm.
 • Alespoň v jedné vrstvě motivu musí být provedena identifikace polohy strany nezáměnným alfanumerickým znakem, který bezpečně určí pozici vrstvy na DPS.

Podklady musí odpovídat potřebám technologie. Pokud zadaná dokumentace této podmínce nevyhovuje, nelze ji pro výrobu použít. Pokud je to možné, je po dohodě se zadavatelem na jeho náklady upravena nebo vrácena zadavateli k přepracování. Pro zadavatele je výhodnější nechat vykreslit filmové předlohy technickému oddělení výrobce, který pak přebírá veškerou odpovědnost ze jejich správnost. DPS malých rozměrů jsou technickým oddělením sdružovány do formátů vhodných pro výrobu. Jednotlivě, filmovou předlohou zadaná DPS, která je menší jak 1dm2 je účtovaná jako 1dm2, v soulepu je účtováno pouze dělení formátu.

Předlohy pro přefotografování

Zadaní motivu DPS je možné i ručně vykreslenou předlohou, nebo tiskárnou na podložce v poměru 1 : 1, nebo zvětšené 10 : 1 až do formátu A2. Zhotovení filmové matrice z této předlohy zajišťujeme dodavatelsky u odborných firem. Vykreslená předloha musí mít černé plochy s rovnoměrným krytím bez přerušení. Podložka nesmí být zvlněna nebo pomačkána, aby se tyto vady nepřenesly do zhotovovaného motivu. Předloha musí být doplněna zřetelnými značkami a udáním kontrolní míry zhotovené filmové matrice. Tato metoda je dnes již zastaralá a umožňuje získat předlohy ze starších podkladů. Lze ji použít pro výrobu jednovrstvých DPS. Z předlohy kreslené přesnými tiskárnami až do formátu A3 lze zpracováním na skeneru získat poměrně kvalitní filmové matrice a výstupy pro zpracování na osvitovém zařízení včetně elektronického zvětšení nebo zmenšení výsledné matrice. Jemnost kresby je však omezena. Tyto metody neumožňují získat vrtací data jako datový soubor. Vrtací data se musí sejmout přímo ve vrtacím zařízení. Pokud je třeba získat přesná data k opakovatelné výrobě, jako např. vrtací data a podklady pro nepájivou masku ze starších předloh, je výhodnější provést digitalizaci dat. Tato digitalizace může být i levnější než metoda přefotografování předlohy.

Nestandardní zadání

U všech nestandardních zadání je nutno zvážit případnou ekonomickou úsporu proti odbornému zpracování dat digitalizací, nebo novým návrhem DPS.

 • Jednou z možných forem je prosvícení vzorku jednostranné DPS zhotovené na průsvitné podložce, jako např. FR4, přímo na filmový materiál. Získaná kopie je poměrně kvalitní.
 • Ze sytě vykreslených předloh kvalitní tiskárnou na průsvitné podložce lze získat přímo pracovní filmové předlohy dazofilmu, které však nemají ostrou kresbu spojů.
 • Z kreslených podkladů lze získat filmové předlohy SKENEREM. Toto zpracování je cenově přístupné a umožňuje další počítačové zpracování dat a to především úpravu rozměrů i v jiném poměru stran.
 • Pro vznik pracovních filmů lze použít i ručně provedené lepené předlohy z neprůsvitných materiálů na filmové podložce, jako např. PROPISOT apod.
 • Motiv pro nepájivou masku lze vygenerovat z gerber dat, nebo vrtacích podkladů.
 • Předlohy z časopisů nelze většinou použít pro nestandardní zadáni, neboť tyto předlohy jsou většinou málo ostré i pro zpracování SKENEREM.
 • Ve všech shora uvedených případech je nutno sejmout vrtací data na vrtacím zařízení. Nestandardní zadání jsou vhodná pro kusovou, nebo malosériovou výrobu a to pouze z ekonomických důvodů. Za výslednou kvalitu nebereme jako výrobce záruku. Zákazníkovi můžeme pouze doporučit digitalizaci dat, nebo nový návrh DPS

 

Návrhy DPS, digitalizace

Firma PRINTED nemá specializované pracoviště pro tuto činnost. Spolupracuje však s několika odbornými firmami, jež se zabývají návrhem DPS a mají k tomu dostatečnou praxi i potřebný software. Zakázku můžeme samostatně přijmout nebo zprostředkovat setkání s konstruktérem DPS, a to podle složitosti zadání. K zakázkám zadaným prostřednictvím naší firmy připojujeme k vyhotovené dokumentaci v rámci ceny jeden kus DPS k ověřovacím zkouškám.

Zadání návrhu plošného spoje musí obsahovat:

 • Vykreslené obvodové schéma zapojení na disketě v programu ORCAD. Zákazník si může u naší firmy vyhotovení tohoto schématu objednat.
 • Výkres základního zadání rozměru DPS s uvedením všech omezení pro rozmístění součástek, jako je umístění ovládacích prvků, napájecích zdrojů, upevňovacích otvorů DPS, vstupu a výstupu signálů, signalizačních prvků, umístění součástek s ohledem na montáž apod.
 • Velikost napájecího a provozního napětí a prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno, tedy požadavky na izolační stav zařízení.
 • Omezení návrhu na jednostrannou, dvoustrannou nebo případně vícevrstvou DPS.
 • Požadavek na základní materiál DPS.
 • Seznam použitých součástek. Pokud jsou použity součástky, které nejsou běžně obsažené v knihovnách návrhových programů (nestandardní rozteče vývodů, zákaznické součástky apod.), je nutno zadat i rozměrový výkres těchto součástek nebo tyto součástky zapůjčit návrhovému pracovišti.
 • Další případná omezení, na které musí vzít konstruktér zřetel. Po zpracování obdrží zadavatel potřebná data na disketě pro tvorbu filmových předloh a vrtací soubor, kontrolní tisky všech vrstev DPS, osazovací plán a rozpis součástek a jeden kus DPS k osazovacím zkouškám. Lze objednat i osazení a oživení zkušebního vzorku.
 • Lze objednat i osazení a oživení zkušebního vzorku, popřípadě celé série výrobků i kompletní montáž zařízení.

Zadání digitalizace plošného spoje musí obsahovat:

 • Předlohu plošného spoje, nejlépe v měřítku 2:1, vykreslenou na papíře s rastrovým podkladem (rastr není podmínkou).
 • Seznam použitých součástek, nebo zadání rastru vývodů, popřípadě zakótované otvory mimo rastr.
 • Na předloze je nutno označit středy vrtaných otvorů, které nejsou z předlohy zřetelné.
 • Požadavky na velikost vrtaných otvorů.
 • Zadání výsledného rozměru DPS a materiálu DPS.
 • Požadavky na úpravu plošného spoje po provedené digitalizaci jako změnu šíře vodiče, izolační mezery nebo posunutí vodičů apod. Vhodnou předlohou je i vyrobená DPS, ke které je potřeba obnovit dokumentaci. Po zpracování obdrží zadavatel data na disketě, tzn. data k výrobě filmových předloh, vrtací data a data pro nepájivou masku.

Balení a doprava

Desky plošných spojů jsou baleny podle objemu zakázky kusově nebo po 25 kusech v balíčku zavařeném v samosmršťujícím polyetylénovém obalu. Zakázka je expedována v papírových krabicích poštou, volný prostor v obalech musí být vytěsněn vhodným materiálem. Nejvhodnější je však odběr osobně zákazníkem v naší provozovně. Lze dojednat i jiný způsob dopravy. Součástí dodávky je dodací list s uvedením druhů a množství dodávaných DPS. Pokud je zásilka zasílána, je k balení též připojena faktura. Je-li ujednáno vrácení dokumentace, je zasílána samostatně, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.

Skladování

Výrobce i odběratel jsou povinni skladovat DPS tak, aby nebyla ohrožena jejich jakost. Desky musí být uloženy ve vodorovné poloze a v originálním obalu v suchém, dobře větratelném skladu s teplotou 0°C až 35°C, bez prudkých tepelných změn, s max. rel. vlhkostí 75%. Sklad musí být bez chemických vlivů. Před zpracováním musí být DPS vyjmuty z obalů a uloženy minimálně 24 hod v místnosti při teplotě 18 - 25°C.

Jednovrstvé DPS

Standardní provedení jednostranných DPS:

 • Materiál FR-4 tl. 1.55mm plátování 35 mikronů;
 • vrtaná dle vrtacích dat EXCELLON;
 • pocínovaný motiv DPS 63%SnPb pájkou;
 • maximální rozměr DPS je 400 x 500 mm;

Standardní výrobní podklady:

 • Disketa, e-mail: printed@printed.cz, formát dat GERBER s kontrolními tisky;
 • negativní filmová předloha motivu s čitelně umístěnou emulzí;
 • pozitivní filmová předloha potisku a nepájivé masky vrtací data formátu EXCELLON;
 • zadání rozměru DPS, drážkování, popřípadě výkres frézování.

Jiná provedení a zadání jsou předmětem dojednání při objednání DPS. Jednostrannou DPS lze zhotovit s prokovenými otvory.

Dvouvrstvé DPS

Standardní provedení dvouvrstvých desek plošných spojů:

 • Materiál FR-4 tl. 1.55mm plátování 35/35 µm;
 • vrtaná dle vrtacích dat a s prokovenými otvory;
 • nepájivá maska zhotovená fotoprocesem;
 • stripovaný galvanický cín, pocínovaná 63% SnPb pájkou;
 • pozitivní filmové předlohy motivů, nepájivé masky a potisku;
 • vrtací data formátu EXCELLON;
 • zadání rozměru DPS, drážkování, popřípadě výkres frézování.

Maximální rozměr:

 • 380 x 500mm v galvanickém cínu;
 • 300 x 400mm nepájivá maska HAL;
 • 250 x 300mm GERBER s kontrolními tisky.

Jiná provedení a zadání, zvláště pak požadavek na některé neprokovené otvory, jsou předmětem dojednání při objednávce DPS.

Třívrstvé DPS

Standardní provedení třívrstvých DPS odolných proti elektromagnetickému rušení:

 • Materiál FR4 tl. 1.55mm plátování 35/35 mikronů;
 • vrtaná dle vrtacích dat EXCELLON;
 • nanesená nepájivá maska;
 • galvanicky zesílená stínící vrstva na 10 mikronů Cu;
 • pocínovaný motiv DPS 63%SnPb pájkou;
 • maximální rozměr DPS je 200 x 300 mm.

Standardní výrobní podklady:

 • Disketa, e-mail: printed@printed.cz, formát dat filmová předloha motivu s čitelně umístěnou emulzí;
 • pozitivní filmová předloha potisku stínící vrstvy;
 • pozitivní filmová předloha potisku a nepájivé masky;
 • vrtací data formátu EXCELLON;
 • zadání rozměru DPS, drážkování, popřípadě výkres frézování;

Jiná provedení a zadání, zvláště pak požadavek na některé neprokovené otvory, jsou předmětem dojednání při objednání DPS.

Čtyřvrstvé DPS

Tyto desky vyrábíme pouze v omezené míře do jednoho týdne od zadání v sériích do 10 kusů. Tato výroba slouží pro ověření vývojových prací zadavatelů nebo pro kusovou potřebu. Po vyzkoušení ověřovací série doporučujeme zákazníkům obrátit se na některou specializovanou firmu na vícevrstvé plošné spoje, například BCB Benešov, pan Kaisler 0602 278667, e-mail: pcb.benesov@czn.cz.

Standardní provedení čtyřvrstvých desek plošných spojů:

 • EXCELLON;
 • s prokovenými otvory;
 • nepájivá maska zhotovená fotoprocesem;
 • stripovaný galvanický cín, pocínovaná 63% SnPb pájkou.

Maximální rozměr:

 • 250 x 300mm nepájivá maska HAL;
 • 250 x 300mm chemicky zlacená.

Standardní výrobní podklady:

 • Disketa, e-mail: printed@printed.cz, formát dat GERBER s kontrolními tisky;
 • pozitivní filmové předlohy motivů, nepájivé masky a potisku;
 • vrtací data formátu EXCELLON;
 • zadání rozměru DPS, drážkování, popřípadě výkres frézování.

Jiná provedení a zadání, zejména požadavek na některé neprokovené otvory, jsou předmětem dojednání při objednávce DPS. Bližší informace a stávající kontrukční podmínky, získáte u firmy Printed s.r.o.

 

Zpracoval: Oldřich Mrázek

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: