Jste zde

UNI-TELWAY

V tomto článku vám chceme představit sběrnici Uni-telway. Není však podstatné, o jakou sběrnici se

konkrétně jedná, podstatný je zde obecný popis komunikace cyklické master-slave sběrnice. Tato konkrétní sběrnice

Uni-telway představuje základní kámen komunikační architektury XWAY.

  Úvod :
  Hlavní oblast použití je u aplikací řídících systémů TSX (Telemecanique). Protože se jedná o jeden ze světových standardů, je možné se s ním setkat také u produktů jiných výrobců. Svou otevřeností umožňuje napojení různorodých přístrojů a automatů průmyslové automatizace na společnou sériovou sběrnici. Rovněž mnohé SW produkty (například systémy pro vizualizaci SCADA) mají implementován driver pro tento standard. Aniž bych chtěl dělat reklamu nějaké konkrétní firmě, tak z tuzemských produktů mohu uvést jako příklad Control Panel. 

  Dále je možné při součastné dostupnosti výkonných a levných mikroprocesorů (např. Atmel) s malými náklady navrhnout různé tzv. inteligentní snímače neelektrických veličin (teplota,tlak atd.) nebo akční členy připojitelné na společnou směrnici s využitím tohoto principu. Komunikace je asynchronní, takže lze při  implementaci s výhodou využít zabudovaný UART mikroprocesoru. 

  Uni-Telway komunikace je vhodná pro použití v těch aplikacích,kde se nevyžaduje vysoká rychlost odezvy (je možné uvažovat řadově desetiny až jednotky  sekund, v závisloti od počtu připojených účastníků a od nastavené přenosové rychlosti) a kde se naopak očekává jednoznačně definovaná doba odezvy a vysoký stupeň zabezpečení dat.

  Popis sběrnice 
  Linková úroveň řídí přístupový princip přístrojů připojených do sítě formou master-slave.Slave je identifikován adresou (definovanou hardwarově nebo softwarově). Master postupně přiřazuje sběrnici adresu spojení.
  Sběrnice je fyzicky tvořena galvanicky odděleným vedením dle standartu RS485. Připojení stanic může být provedeno přímo (stanice D) nebo odbočkou typu ‘T’ (stanice B,C).
   
   

   

  Přístup ke sběrnici
  Master  se cyklicky dotazuje na každou slave stanici.Maximální číslo adresy je zadáno v rámci konfigurace mastru.Ve smyslu stoupající řady je dotazována každá adresa.Master vysílá tedy cyklický dotaz (polling).

  Masterem vysílaný cyklický dotaz se skládá ze tří znaků:

  DLE-ENQ-znak adresy cílové stanice

  Dotazovaná stanice slave může odpovědět na tento dotaz dvěma způsoby.

  • Znakem EOT  - je sice správně připojená,ale nemá připravenou pro master žádnou zprávu.
  • Zprávou - ta může být odpovědí na dotaz nebo požadavek dotazu, podle toho,zda stanice plní funkci serveru nebo klienta.
  Pokud stanice  neodpoví (ani znakem EOT ani zprávou) během určité časové prodlevy T0,znamená to,že není na sběrnici přítomna a master ji dočasně vyřadí ze své tabulky stanic.V zájmu urychlení komunikace dotazuje master pouze ty stanice,které se nacházejí v jeho tabulce.Tuto tabulku si master aktualizuje občasným dotazem všech adres.
  Pokud se v průběhu činnosti připojí nová stanice, bude do určitého času začleněna do tabulky mastru a potom pravidelně dotazována.Adresa nové stanice však musí být nižší než je maximální počet dotazovaných stanic definovaných konfigurací masteru.
   
  Znázornění cyklů dotazů pro stanice, které nemají připravenou žádnou odpověď 

  Vysílání zprávy ve směru master-slave

  Kromě dotazů, může master vysílat pro stanice slave zprávu představující příkazy (požadavky) nebo odpověď na příkaz nebo tzv. nevyžadaná data.

  Jeden příkaz se skládá z následujících znaků:

  • dva znaky DLE-STX oznamující začátek zprávy
  • jeden znak spojovací adresy cílové stanice
  • jeden znak,vyjadřující délku zprávy
  • vlastní zprávu obsahující:
  •  - decentrální adresu 
  •  - kód příkazu následovaný vlastními daty (1 - 128 znaků)
  •  - znakem kontrolní sumy BCC.
  Právě dotazovaná stanice slave může potvrdit tuto zprávu dvěma způsoby. Buď znakem ACK, oznamující, že zpráva byla přijatá a že obsahuje definovaný příkaz nebo znakem NACK v případě, že zpráva sice byla správně přijata, ale obsahuje nedefinovaný příkaz, který nemůže být zpracován.
  Pokud potvrzení  nepřijde v rámci časové prodlevy T0, potom to znamená, že stanice nepříjala zprávu v pořádku nebo není na sběrnici přítomna.
   
  Znázornění vyslání zprávy  pro stanici slave 2.

  Při tomto způsobu zaslání zprávy je adresa cílové stanice jednoznačně určená spojovací adresou cílové stanice a to jedním znakem.Oproti tomu adresa zdrojové stanice je vyjádřena pěti byty s následujícím významem:

  - <číslo sítě >,< číslo stanice>,<číslo brány>,<číslo modulu>, <číslo kanálu>

  Tato složená adresa je nutná z toho důvodu,že zpráva nemusí být inicializována pouze masterem, nýbrž také jinou stanicí připojenou k síti v rozsahu základní architektury XWAY.
   

  Vysílání zprávy ve směru slave-master.
  Obdobně jako v předcházejícím případě master,může rovněž slave vysílat pro stanici master  zprávu představující příkazy (požadavky) nebo odpověď na příkaz nebo tzv. navyžadaná data.

  Jeden příkaz se skládá z následujících znaků:

  - dva znaky DLE-STX oznamující začátek zprávy
  - jeden znak spojovací adresy zdrojové stanice
  - jeden znak,vyjadřující délku zprávy
  - vlastní zprávu obsahující:
      - decentrální adresu 
      - kód příkazu následovaný vlastními daty (1 - 128 znaků)
      - znakem kontrolní sumy BCC.

  Master může potvrdit tuto zprávu dvěma způsoby pomocí znaků ACK nebo NACK se stejným významem jako předcházejícím případě.Pokud potvrzení  nepřijde v rámci časové prodlevy T0, potom to pouze znamená, že master nepřijal zprávu v pořádku.
   

  Vyslání zprávy  pro master ze stanice slave 2.

  Při tomto způsobu zaslání zprávy je adresa zdrojová stanice jednoznačně určená spojovací adresou zdrojové stanice a to jedním znakem.Oproti tomu adresa cílové stanice je vyjádřena pěti byty s následujícím významem:

  - <číslo sítě >,< číslo stanice>,<číslo brány>,<číslo modulu>, <číslo kanálu>

  Obdobně jako předešlém způsobu je tato složená adresa  nutná z toho důvodu,že zpráva nemusí být adresována pouze pro master, nýbrž také pro jinou cílovou stanici připojenou k síti v rozsahu základní architektury XWAY.

  Vysílání zprávy ve směru slave-slave
  Tento způsob vyslání zprávy vychází z kombinace obou předchozích způsobů. 
   
   

  Vyslání zprávy ze stanice slave 2 pro stanici slave 3

  Ze znázornění je patrné, že při výměně zpráv mezi stanicemi slave je vždy  proveden tok této zprávy přes master. Na základě rozboru decentrální adresy je to master,který určí zda přijatá zpráva bude zaslána zpět
  na tutéž sběrnici nebo zda bude přesměrována na jinou síť.  To platí rovněž pro případ,kdy kód příkazu definuje operaci, vyžadující odpověď  cílové stanice formou zprávy (např. čtení dat z této stanice).Protože master mění adresu cyklicky vzestupným způsobem, bude kompletní výměna provedena ve dvou nebo i více obězích adresování. 
   
   
   

  Vyslání zprávy ze stanice slave 2 pro stanici slave 3
  Stanice 3 odpovídá zprávou pro stanici 2

  Shrnutí vlastností komunikace
  Na základě těchto skutečností  je zřejmé, že komunikace UNI-TELWAY je výhodná tam, kde je třeba transparentní vlastnost komunikační  architektury. Nevýhodou je přenos nadbytečné informace v případě, když komunikace probíhá jen na jedné sběrnici a kdy síť není využita. To spolu s nutností výměny dat přes master při komunikaci slave-slave prodlužuje dobu odezvy sítě na podněty.
  Určitou možnost pro urychlení odezvy skýtá použítí více adres pro určitou konkrétní stanici slave.Vyplývá to z principu potvrzení zprávy.Například při čtení obsahu slova interní paměti dotazované stanice slave, obdrží master po vyslání zprávy nejprve potvrzení o přijetí (ACK) a teprve po dalším plném oběhu adres obdrží dotazem zprávu s informací o obsahu slova. Pokud zajistíme, že stanice bude mít možnost přijmout zprávu na dané adrese a  odpověď odeslat na adrese následující, může se tato výměna provést v jediném oběhu adres. 

  Autor textu: Tomáš Navrátil
Hodnocení článku: