Jste zde

LC-metr s 89C2051- popis programu

Originální článek o konstrukci : LC-metru
s 89C2051

Formát datového typu REAL (číslo s pohyblivou desetinnou čárkou)

Číslo s pohyblivou desetinnou čárkou, respektive dvojkovou čárkou, je uloženo ve čtyřech bytech. Je vyjádřeno jako

číslo = (-1) ^ S * 1 + m* 2 ^ (e – 127).

S je znaménko 1 bit,
e je exponent 8 bit,
m je mantisa 23 bit.

Následující tabulka ukazuje rozmístění jednotlivých bitů v 32 bitovém slově.

Číslo bitu
Hodnota
Znaménko S
31 
 
Exponent e
30 
2 ^ 7 
... 
... 
... 
Exponent e
24 
2 ^ 1 
Exponent e
23 
2 ^ 0 
Mantisa m
22 
2 ^ –1 
... 
... 
... 
Mantisa m
1
2 ^ –22 
Mantisa m
2 ^ –23 

Exponent může nabývat hodnot 1 až 254, ofset exponentu je 127. Ofset je použitý pro záporný exponent. S ofsetem může tedy exponent nabývat hodnot –126 až 127.

Znaménko má pro záporné číslo hodnotu 1, pro kladné číslo hodnotu 0.

Rozsah hodnot:

Nejmenší číslo = 1.0 * 2 ^ (-126) = 1.175495 E-38 a
Největší číslo = 2 – 2 ^ (-23) * 2 ^ 127 = 3.402823 E+38
Číslo nula je vyjádřeno jako e = m = 0,
Nekonečno je vyjádřeno jako e = 255 a m = 0.

Příklady:

10.0

Hexadecimální tvar čísla real je 41200000H, to je binárně 01000001 00100000 00000000 00000000, to je S=0, e=130, m=2^(-2), takže 1+0.25 * 2^(130-127)= 1.25*8=10

4p2=39.47841760436

Hexadecimální tvar čísla real je 421DE9E6H, to je binárně 01000010 00011101 11101001 11100110, to je S=0, e=132, m= 1960422*2^(-23), takže 1+ 0,2337005138397 * 2^(132-127)= 1.2337005138397*32= 39.47841644287

 

PROGRAM PRO uP


 
;Stazeno z www.HW.cz 
;        Autorem tohoto SW je Jiri Recek -  j_recek@del.cz
      $MOD2051
      ; Program pro LC meter
      kurzof	equ	0Ch		; Prikaz pro displej
      CAL		bit	P1.4
      CX		bit	P1.3
      OSCOUT	bit	P3.5
      LCD_E		bit	P3.4
      LCD_RS	bit	P1.2
      D4_R1		bit	P3.3
      D5_R2		bit	P3.2
      D6_R3		bit	P3.1
      D7_R4		bit	P3.0
      citca		data	14	; dělení kmitočtu pro časovače
      citc1s	data	15	; deleni pro 1Hz
      MeziVysledek1	data	18	; 6 bytů
      ; 19..23
      MeziVysledek2	data	24	; 6 bytů
      ; 25..29
      ; Bitová oblast
      Sign			bit	3	; Znamínko
      zmereno		bit	6	; frekvence přečtena
      zkalibrovano	bit	7
      RozCas	data	39	; rozšířšní časovače
      frekvb	data	40	; 3byty změřená frekvence
      M1real	data	44	; mezivýsledek pro výpočty
      M2real	data	48	; mezivýsledek pro výpočty
      M3real	data	52	; mezivýsledek pro výpočty
      F2real	data	56	; frekvence po změření
      ; Kalibrační konstanty:
      F1real	data	60	; frekvence naprázdno
      C2real	data	68	; kapacita kalibračního kondenzátoru
      C1real	data	72	; kapacita kondenzátoru C1
      L1real	data	76	; Indukčnost cívky L1
      ; *********** začátek programu
      ; Reset
      org	0h
      AJMP	start
      ; Přerušení od časovače 0
      org	0Bh
      ajmp	intt0
      ; Přerušení od časovače 1
      org	1Bh
      inc	RozCas
      reti
      org	30h
      start:
      CLR	EA
      MOV	SP,#88
      acall	init		; inicializace po zapnutí
      ; ***** Začátek cyklu
      ; program běží stále dokola.
      cykl:
      ; zapamatovat frekvenci kalibrační,
      ; pokud je stisknuto tlačítko S2
      mov	c,CAL		; tlačítko S2
      cpl	c
      anl	c,/zkalibrovano	; Pouze jednou v okamžiku sepnutí
      jnc	cykl03
      mov	r0,#F2real		; Zkopírovat hodnotu
      mov	r1,#F1real
      acall	movreal
      cykl03:
      mov	c,CAL
      cpl	c
      orl	c,zkalibrovano
      mov	zkalibrovano,c	; zapamatovat stav tlačítka
      ; Bitík je nahozen v programu přerušení
      ; po změření frekvence.
      jnb	zmereno,cykl01
      acall	frekvence	; převod frekvence do F2real
      jb	CAL,cykl02
      acall	kalibrace	; Výpočet kalibračních hodnot
      cykl02:			; při zmačknutém tlačítku S2
      mov	c,CAL
      cpl	c
      mov	zkalibrovano,c
      acall	mereni	; Výpočet změřené hodnoty
      clr	zmereno	; příznak vynulovat.
      cykl01:
      acall	Zobraz	; Zobrazování na displeji
      AJMP	cykl
      ; *********************************** Konec cyklu
      ; ***********************************
      kalibrace:	; Výpočet kapacity kondenzátoru C1
      ; a indukčnosti L1
      ; L1=1
      mov	L1real,#0
      mov	L1real+1,#0
      mov	L1real+2,#80h
      mov	L1real+3,#3Fh
      ; M2=1
      mov	M2real,#0
      mov	M2real+1,#0
      mov	M2real+2,#80h
      mov	M2real+3,#3Fh
      ; L1=L1/F1
      mov	r0,#L1real
      mov	r1,#F1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#L1real	; výsledek uložit do L1
      acall	movreal
      ; M1=F1/L1
      mov	r0,#F1real
      mov	r1,#L1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; M2=M2/F2
      mov	r0,#M2real
      mov	r1,#F2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M2real
      acall	movreal
      ; M2=F2/M2
      mov	r0,#F2real
      mov	r1,#M2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M2real
      acall	movreal
      ; C1=M2
      mov	r0,#M2real
      mov	r1,#C1real
      acall	movreal
      ; M2=-M2
      xrl	M2real+3,#80h
      ; M1=M1+M2
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#M2real
      acall	addreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; C1=C1/M1
      mov	r0,#C1real
      mov	r1,#M1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#C1real
      acall	movreal
      ; M1=1
      mov	M1real,#0
      mov	M1real+1,#0
      mov	M1real+2,#80h
      mov	M1real+3,#3Fh
      ; M1=M1/C2
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#C2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; C1=C1/M1
      mov	r0,#C1real
      mov	r1,#M1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#C1real
      acall	movreal
      ; L1=L1/F1
      mov	r0,#L1real
      mov	r1,#F1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#L1real
      acall	movreal
      ; M1=4PI^2
      mov	M1real,#0E6h
      mov	M1real+1,#0E9h
      mov	M1real+2,#1Dh
      mov	M1real+3,#42h
      ; L1=L1/M1
      mov	r0,#L1real
      mov	r1,#M1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#L1real
      acall	movreal
      ; L1=L1/C1
      mov	r0,#L1real
      mov	r1,#C1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#L1real
      acall	movreal
      ret
      ; ***********************************
      mereni:	; Výpočet změřené hodnoty
      ; M1real=1
      mov	M1real,#0
      mov	M1real+1,#0
      mov	M1real+2,#80h
      mov	M1real+3,#3Fh
      ; M2real=1
      mov	M2real,#0
      mov	M2real+1,#0
      mov	M2real+2,#80h
      mov	M2real+3,#3Fh
      ; M1real=1/F1
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#F1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; výsledek
      mov	r1,#M1real	; do M1real
      acall	movreal
      ; M1real=F1real/M1real
      mov	r0,#F1real
      mov	r1,#M1real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; M1real=M1real/F2real
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#F2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; M1real=M1real/F2real
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#F2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; M2real=M2real/C1real
      mov	r0,#M2real
      mov	r1,#C1real		; Pokud je měření kapacity
      jnb	CX,mereni01
      mov	r1,#L1real		; Pokud je měření indukčnosti
      mereni01:
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M2real
      acall	movreal
      ; M1real=M1real/M2real
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#M2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ; M1real=M1real-C1real
      xrl	C1real+3,#80h	; znaménko minus
      xrl	L1real+3,#80h	; znaménko minus
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#C1real		; Pokud je měření kapacity
      jnb	CX,mereni02
      mov	r1,#L1real		; Pokud je měření indukčnosti
      mereni02:
      acall	addreal
      xrl	C1real+3,#80h
      xrl	L1real+3,#80h
      mov	r0,#4		; adresa výsledku
      mov	r1,#M1real
      acall	movreal
      ret
      ; ***********************************
      movreal:	; kopie čtyř bytů
      ; @r0 - odkud
      ; @r1 - kam
      mov	r2,#4
      push	acc
      movreal01:
      mov	a,@r0
      mov	@r1,a
      inc	r0
      inc	r1
      djnz	r2,movreal01
      mov	r2,#4
      movreal02:
      dec	r0
      dec	r1
      djnz	r2,movreal02
      pop	acc
      ret
      ; ***********************************
      frekvence:	; převod frekvence do real
      mov	r0,#2
      frekvence1:
      clr	c
      mov	a,F2real
      rlc	a
      mov	F2real,a
      mov	frekvb,a
      mov	a,F2real+1
      rlc	a
      mov	F2real+1,a
      mov	frekvb+1,a
      mov	a,F2real+2
      rlc	a
      mov	F2real+2,a
      mov	frekvb+2,a
      djnz	r0,frekvence1
      mov	r0,#F2real
      clr	a
      mov	F2real+3,a
      acall	dtr		; double word to real
      ; Korekce kmitočtu krystalu
      mov	M2real+3,#03Fh	; 0.999831331
      mov	M2real+2,#07Fh
      mov	M2real+1,#0F4h
      mov	M2real,#0F2h
      mov	r0,#F2real
      mov	r1,#M2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4
      mov	r1,#F2real
      acall	movreal
      ret
      ; ***********************************
      dtr:		; převod double word to real
      ; @r0 - adresa čísla
      mov	r1,#31+127	; exponent
      clr	a
      mov	r2,#4
      dtr00:
      orl	a,@r0
      inc	r0
      djnz	r2,dtr00
      jnz	dtr02
      ; Hodnota je nulová
      mov	r2,#4
      dtr01:
      dec	r0
      mov	@r0,a
      djnz	r2,dtr01
      ajmp	dtr03		; konec
      dtr02:
      dtr04:	; posunutí
      dec	r0
      mov	a,@r0
      jb	acc.7,dtr05
      dec	r1		; snížit exponent
      mov	r2,#4
      clr	c
      dec	r0
      dec	r0
      dec	r0
      dtr06:
      mov	a,@r0
      rlc	a
      mov	@r0,a
      inc	r0
      djnz	r2,dtr06
      ajmp	dtr04
      dtr05:
      mov	a,r1		; exponent
      clr	c		; SIGN - kladný
      rrc	a
      xch	a,@r0
      dec	r0
      mov	acc.7,c	; nejnižší bit exponentu
      xch	a,@r0
      dec	r0
      xch	a,@r0
      dec	r0
      mov	@r0,a		; hotovo - real 32 bit
      dtr03:
      ret
      ; ***********************************
      divreal:	; Dělení reálných čísel
      ; @r0 - dělenec
      ; @r1 - dělitel
      ; výsledek je v r4 až r7
      ; přesun dělence do mezivýsledku
      mov	MeziVysledek1,#0
      mov	MeziVysledek1+1,#0
      mov	MeziVysledek1+2,#0
      mov	MeziVysledek1+3,@r0
      inc	r0
      mov	MeziVysledek1+4,@r0
      inc	r0
      mov	MeziVysledek1+5,@r0
      orl	MeziVysledek1+5,#80H	; nastavit jedničku
      ; přesun dělitele do druhého mezivýsledku
      mov	MeziVysledek2,#0
      mov	MeziVysledek2+1,#0
      mov	MeziVysledek2+2,#0
      mov	MeziVysledek2+3,@r1
      inc	r1
      mov	MeziVysledek2+4,@r1
      inc	r1
      mov	MeziVysledek2+5,@r1
      orl	MeziVysledek2+5,#80H	; nastavit jedničku
      ; úschova adres
      mov	a,r0
      push	acc
      mov	a,r1
      push	acc
      mov	r3,#24
      divreal00:
      ; Odečtení
      mov	r0,#Mezivysledek1
      mov	r1,#Mezivysledek2
      mov	r2,#6			; 6 bytů
      clr	c
      divreal01:
      mov	a,@r0
      subb	a,@r1
      mov	@r0,a
      inc	r0
      inc	r1
      djnz	r2,divreal01
      ; schovat výsledek
      mov	f0,c
      cpl	c
      mov	a,r4
      rlc	a
      mov	r4,a
      mov	a,r5
      rlc	a
      mov	r5,a
      mov	a,r6
      rlc	a
      mov	r6,a
      jnb	f0,divreal05
      ; Přičtení
      mov	r0,#Mezivysledek1
      mov	r1,#Mezivysledek2
      mov	r2,#6			; 6 bytů
      clr	c
      divreal03:
      mov	a,@r0
      addc	a,@r1
      mov	@r0,a
      inc	r0
      inc	r1
      djnz	r2,divreal03
      divreal05:
      ; Posunutí dělitele
      mov	r1,#Mezivysledek2+5
      mov	r2,#6			; 6 bytů
      clr	c
      divreal06:
      mov	a,@r1
      rrc	a
      mov	@r1,a
      dec	r1
      djnz	r2,divreal06
      djnz	r3,divreal00
      ; obnova adres
      pop	acc
      mov	r1,a
      pop	acc
      mov	r0,a
      ; Výpočet exponentu
      mov	a,@r1
      inc	r1
      rlc	a
      mov	a,@r1
      rlc	a
      mov	b,a
      mov	a,@r0
      inc	r0
      rlc	a
      mov	a,@r0
      rlc	a
      clr	c
      subb	a,b
      add	a,#127
      mov	r7,a
      mov	a,r6
      jb	acc.7,divreal07
      clr	c
      mov	a,r4
      rlc	a
      mov	r4,a
      mov	a,r5
      rlc	a
      mov	r5,a
      mov	a,r6
      rlc	a
      mov	r6,a
      dec	r7
      divreal07:
      clr	c		; Posunutí exponentu
      mov	a,r7
      rrc	a
      mov	r7,a
      mov	a,r6
      mov	acc.7,c
      mov	r6,a
      ; znaménko
      mov	a,@r0
      xrl	a,@r1
      anl	a,#80H
      orl	a,r7
      mov	r7,a
      ret
      ; ***********************************
      AddReal:	; Sečítání reálných čísel
      ; @r0 a @r1
      ; výsledek je v r4 až r7
      ; Kontrola znaménka
      inc	r0
      inc	r1
      inc	r0
      inc	r1
      inc	r0
      inc	r1
      mov	a,@r0
      xrl	a,@r1
      rlc	a
      mov	f0,c		; f0=1 - bude se odečítat
      mov	a,@r0
      jnb	acc.7,addreal00a
      ; Přehodit čísla
      xch	a,r0		; r0 <-> r1
      xch	a,r1
      xch	a,r0
      addreal00a:
      ; přesun 1. čísla do mezivýsledku
      mov	MeziVysledek1+5,@r0	; pro znaménko
      dec	r0
      mov	a,@r0
      rlc	a
      inc	r0
      mov	a,@r0
      rlc	a
      mov	MeziVysledek1+4,a		; pro exponent
      dec	r0
      mov	MeziVysledek1+3,@r0
      jz	addreal00b
      orl	MeziVysledek1+3,#80H	; nastavit jedničku
      addreal00b:
      dec	r0
      mov	MeziVysledek1+2,@r0
      dec	r0
      mov	MeziVysledek1+1,@r0
      mov	MeziVysledek1,#0
      ; přesun 2. čísla do mezivýsledku
      mov	MeziVysledek2+5,@r1	; pro znaménko
      dec	r1
      mov	a,@r1
      rlc	a
      inc	r1
      mov	a,@r1
      rlc	a
      mov	MeziVysledek2+4,a		; pro exponent
      dec	r1
      mov	MeziVysledek2+3,@r1
      jz	addreal00c
      orl	MeziVysledek2+3,#80H	; nastavit jedničku
      addreal00c:
      dec	r1
      mov	MeziVysledek2+2,@r1
      dec	r1
      mov	MeziVysledek2+1,@r1
      mov	MeziVysledek2,#0
      addreal00:
      ; Srovnat řádově podle exponentu
      mov	r0,#MeziVysledek1+4
      mov	r1,#MeziVysledek2+4
      clr	c
      mov	a,@r1
      jz	addreal02
      mov	a,@r0
      jz	addreal02
      subb	a,@r1
      jz	addreal02
      jnc	addreal01
      ; Přehodit čísla
      xch	a,r0		; r0 <-> r1
      xch	a,r1
      xch	a,r0
      addreal01:
      inc	@r1		; exponent zvýšit
      mov	r2,#4
      clr	c
      addreal03:
      dec	r1
      mov	a,@r1
      rrc	a
      mov	@r1,a
      djnz	r2,addreal03	; čtyři byty
      ajmp	addreal00
      addreal02:
      ; Kontrola, jestli je první číslo nulové
      mov	a,@r0
      jnz	addreal04
      mov	a,@r1
      mov	@r0,a
      addreal04:
      ; Operace
      mov	r0,#MeziVysledek1
      mov	r1,#MeziVysledek2
      mov	r2,#4		; Čtyři byty
      clr	c
      jb	f0,addreal05	; Pokud je 1, bude se odčítat
      addreal07:
      ; Přičtení
      mov	a,@r0
      addc	a,@r1
      mov	@r0,a
      inc	r0
      inc	r1
      djnz	r2,addreal07
      jnc	addreal06
      inc	@r0
      mov	a,@r0
      mov	r2,#4
      addreal08:
      dec	r0
      mov	a,@r0
      rrc	a
      mov	@r0,a
      djnz	r2,addreal08
      ajmp	addreal06
      addreal05:
      ; Odečtení
      mov	a,@r0
      subb	a,@r1
      mov	@r0,a
      inc	r0
      inc	r1
      djnz	r2,addreal05
      jnc	addreal09
      ; Vyšlo záporné číslo
      mov	r2,#4
      mov	a,r0
      add	a,#256-4
      mov	r0,a
      addreal10:	; dvojkový komplement
      mov	a,@r0
      cpl	a
      addc	a,#0
      mov	@r0,a
      inc	r0
      djnz	r2,addreal10
      xrl	MeziVysledek1+5,#80H	; změnit znaménko
      addreal09:	; kontrola nulovosti
      mov	r2,#4
      clr	a
      addreal11:
      dec	r0
      orl	a,@r0
      djnz	r2,addreal11
      jnz	addreal12
      mov	MeziVysledek1+4,a		; vynulovat exponent
      ajmp	addreal06
      addreal12:	; Posunutí exponentu
      mov	a,MeziVysledek1+3
      rlc	a
      jc	addreal06
      mov	r0,#MeziVysledek1
      mov	r2,#4
      clr	c
      addreal13:
      mov	a,@r0
      rlc	a
      mov	@r0,a
      inc	r0
      djnz	r2,addreal13
      dec	@r0		; snížit exponent
      ajmp	addreal12
      addreal06:
      ; Uložení výsledku do r4..r7
      mov	a,MeziVysledek1+5
      anl	a,#80H	; jen znaménko
      mov	r7,a
      mov	a,MeziVysledek1+4
      clr	c
      rrc	a
      orl	a,r7
      mov	r7,a
      mov	a,MeziVysledek1+3
      mov	acc.7,c
      mov	r6,a
      mov	r5,MeziVysledek1+2
      mov	r4,MeziVysledek1+1
      ret
      ; ***********************************
      ; Nastaveni kurzoru
      NasKurzor:
      clr	LCD_RS	; RS - registr select - LCD displej
      acall	ChOut
      setb	LCD_RS	; RS - registr select - LCD displej
      ret
      ; ***********************************
      ; Ovládání zobrazování
      Zobraz:	;
      MOV	A,#080H	; Kurzor na 1. řádek, 1. znak
      acall	NasKurzor
      mov	a,#"C"	; Pokud je měření kapacity
      jnb	CX,Zobraza
      mov	a,#"L"	; Pokud je měření indukčnosti
      Zobraza:
      acall	ChOut
      mov	a,#"x"
      acall	ChOut
      mov	a,#"="
      acall	ChOut
      ; Převádění na rozumné zobrazení
      mov	dptr,#TabZobr
      ; V b bude exponent desítkovej
      mov	b,#0		; Nejmenší zobrazení pro kondy
      jnb	CX,Zobrazg1
      mov	b,#5		; Nejmenší zobrazení pro cívky
      Zobrazg1:
      ; Výběr konstanty pro převod z tabulky
      mov	a,b
      clr	c
      subb	a,#21
      jnc	Zobrazg2	; Konec tabulky
      mov	a,b
      rl	a		; krát 4
      rl	a		; (1 hodnota = 4 byty)
      mov	M2real,a
      inc	a
      mov	M2real+3,a
      inc	a
      mov	M2real+2,a
      inc	a
      movc	a,@a+dptr
      xch	a,M2real
      movc	a,@a+dptr
      xch	a,M2real+3
      movc	a,@a+dptr
      xch	a,M2real+2
      movc	a,@a+dptr
      mov	M2real+1,a
      inc	b
      ; Porovnají se exponenty a podle toho se vybírá
      ; další konstanta a nebo se nechá vyzvednutá
      mov	a,M1real+2		; exponent výsledku
      rlc	a
      mov	a,M1real+3
      rlc	a
      jz	Zobrazg2		; Pokud je nula
      mov	r0,a
      mov	a,M2real+2		; exponent dělitele
      rlc	a
      mov	a,M2real+3
      rlc	a
      xch	a,r0
      clr	c
      subb	a,r0
      add	a,#256-14-1		; 2^14 = 16384 - rozlišení
      jc	Zobrazg1
      Zobrazg2:
      push	b
      ; M3=M1/M2
      mov	r0,#M1real
      mov	r1,#M2real
      acall	divreal
      mov	r0,#4
      mov	r1,#M3real
      acall	movreal
      ; Převedení na BCD
      mov	r0,#M3real
      mov	r1,#MeziVysledek1
      acall	realbcd
      mov	c,f0
      mov	Sign,c
      pop	b
      mov	a,#3
      xch	a,b
      div	ab
      mov	r0,b		; Posice desetinné tečky
      ; Podle exponentu předpona
      mov	dptr,#TabPredp
      mov	r1,#MeziVysledek1+10
      movc	a,@a+dptr
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	@r1,#" "
      jnb	Sign,Zobrazh1
      mov	@r1,#"-"
      Zobrazh1:
      dec	r1
      mov	a,MeziVysledek1+3	; 10^7
      swap	a
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,MeziVysledek1+3	; 10^6
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,MeziVysledek1+2	; 10^5
      swap	a
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,MeziVysledek1+2	; 10^4
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,MeziVysledek1+1	; 10^3
      swap	a
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,r0			; Posice desetinné tečky
      jnz	Zobrazh3
      mov	@r1,#"."
      dec	r1
      Zobrazh3:
      mov	a,MeziVysledek1+1	; 10^2
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,r0			; Posice desetinné tečky
      add	a,#256-1
      jnz	Zobrazh4
      mov	@r1,#"."
      dec	r1
      Zobrazh4:
      mov	a,MeziVysledek1	; 10^1
      swap	a
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      dec	r1
      mov	a,r0			; Posice desetinné tečky
      add	a,#256-2
      jnz	Zobrazh5
      mov	@r1,#"."
      dec	r1
      Zobrazh5:
      mov	a,MeziVysledek1	; 10^0
      anl	a,#0Fh
      add	a,#"0"
      mov	@r1,a
      mov	a,MeziVysledek1+9
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+8
      add	a,#256-"0"
      jz	Zobrazi1
      mov	a,MeziVysledek1+8
      acall	ChOut
      ajmp	Zobrazi3
      Zobrazi1:
      mov	a,MeziVysledek1+7
      add	a,#256-"0"
      jz	Zobrazi2
      Zobrazi3:
      mov	a,MeziVysledek1+7
      acall	ChOut
      ajmp	Zobrazi5
      Zobrazi2:
      mov	a,MeziVysledek1+6
      add	a,#256-"0"
      jz	Zobrazi4
      Zobrazi5:
      mov	a,MeziVysledek1+6
      acall	ChOut
      ajmp	Zobrazi7
      Zobrazi4:
      mov	a,MeziVysledek1+5
      add	a,#256-"0"
      mov	r0,#" "
      jz	Zobrazi6
      Zobrazi7:
      mov	r0,MeziVysledek1+5
      Zobrazi6:
      mov	a,r0
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+4
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+3
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+2
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+1
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1
      acall	ChOut
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      mov	a,MeziVysledek1+10
      acall	ChOut
      jb	cx,Zobraza2
      mov	a,#"F"
      acall	ChOut
      ajmp	Zobraza3
      Zobraza2:
      mov	a,#"H"
      acall	ChOut
      Zobraza3:
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      mov	r0,#frekvb
      mov	r1,#MeziVysledek1
      acall	bin_bcd
      ; Na druhém řádku je zobrazena aktuální frekvence.
      MOV	A,#0C0H	; Kurzor na 2. řádek, 1. znak
      acall	NasKurzor
      mov	a,MeziVysledek1+2
      acall	prthex
      mov	a,MeziVysledek1+1
      acall	prthex
      mov	a,MeziVysledek1
      acall	prthex
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      mov	a,#"H"
      acall	ChOut
      mov	a,#"z"
      acall	ChOut
      mov	a,#" "
      acall	ChOut
      ret
      ; ********************************************
      TabZobr:	; Tabulka pro násobení
      ; 0 10^-14 (setiny piko)
      db	028h,034h,024h,0DCh
      ; 1 10^-13 (desetiny piko)
      db	029h,0E1h,02Eh,013h
      ; 2 10^-12 (piko)
      db	02Bh,08Ch,0BCh,0CCh
      ; 3 10^-11 (setiny nano)
      db	02Dh,02Fh,0EBh,0FFh
      ; 4 10^-10 (desetiny nano)
      db	02Eh,0DBh,0E6h,0FFh
      ; 5 10^-9 (nano)
      db	030h,089h,070h,05Fh
      ; 6 10^-8 (setiny mikro)
      db	032h,02Bh,0CCh,077h
      ; 7 10^-7 (desetiny mikro)
      db	033h,0D6h,0BFh,095h
      ; 8 10^-6 (mikro)
      db	035h,086h,037h,0BDh
      ; 9 10^-5 (setiny mili)
      db	037h,027h,0C5h,0ACh
      ; 10 10^-4 (desetiny mili)
      db	038h,0D1h,0B7h,017h
      ; 11 10^-3 (mili)
      db	03Ah,083h,012h,06Fh
      ; 12 10^-2 (setiny)
      db	03Ch,023h,0D7h,00Ah
      ; 13 10^-1 (desetiny)
      db	03Dh,0CCh,0CCh,0CDh
      ; 14 10^0 (jednotky)
      db	03Fh,080h,000h,000h
      ; 15 10^1 (setiny kila)
      db	041h,020h,000h,000h
      ; 16 10^2 (desetiny kila)
      db	042h,0C8h,000h,000h
      ; 17 10^3 (kila)
      db	044h,07Ah,000h,000h
      ; 18 10^4 (setiny mega)
      db	046h,01Ch,040h,000h
      ; 19 10^5 (desetiny mega)
      db	047h,0C3h,050h,000h
      ; 20 10^6 (mega)
      db	049h,074h,024h,000h
      TabPredp:	; Podle exponentu předpona
      db	"p","n",0,"m"
      db	" ","k","M","G"
      ; ***********************
      ; pro inicializaci displeje
      InitDispl:
      rlc	a
      mov	D7_R4,C
      rlc	a
      mov	D6_R3,C
      rlc	a
      mov	D5_R2,C
      rlc	a
      mov	D4_R1,C
      InitDispl1:
      MOV	A,#120
      acall	Delay		; Prodleva
      djnz	r1,InitDispl1
      SETB	LCD_E		; zápis do displeje
      nop
      CLR	LCD_E
      ret
      ; *********************
      ; Převod bin - bcd @r0 -> @r1
      bin_bcd:
      mov	a,@r0
      mov	r3,a
      inc	r0
      mov	a,@r0
      mov	r4,a
      inc	r0
      mov	a,@r0
      mov	r5,a
      dec	r0
      dec	r0
      mov	r2,#23
      ajmp	RealBcdS
      ; *********************
      ; Převod real - bcd @r0 -> @r1
      realbcd:
      ; Mantisa do r3..5
      mov	b,r0		; Schovat adresu
      mov	a,@r0
      mov	r3,a
      inc	r0
      mov	a,@r0
      mov	r4,a
      inc	r0
      mov	a,@r0
      mov	r6,a
      orl	a,#80h
      mov	r5,a
      inc	r0
      ; Exponent do r2
      mov	a,r6
      rlc	a
      mov	a,@r0
      rlc	a
      mov	f0,c		; Znaménko
      add	a,#256-127
      mov	r2,a
      mov	r0,b
      RealBcdS:
      ; Vynulovat - nachystat výsledek
      mov	b,r1		; schovat adresu výsledku
      mov	r6,#4
      clr	a
      realbcd1:
      mov	@r1,a
      inc	r1
      djnz	r6,realbcd1
      mov	r1,b		; Vyzvednout adresu výsledku
      realbcdc:
      mov	a,r2
      rlc	a		; Pokud je exponent menší než nula
      jc	realbcdk	; tak konec.
      ; posun bitu do CY
      mov	a,r3
      rlc	a
      mov	r3,a
      mov	a,r4
      rlc	a
      mov	r4,a
      mov	a,r5
      rlc	a
      mov	r5,a
      ; Přičtení ve výsledku
      mov	b,r1
      mov	r6,#4
      realbcdd:
      mov	a,@r1
      addc	a,acc
      da	a
      mov	@r1,a
      inc	r1
      djnz	r6,realbcdd
      mov	r1,b
      dec	r2
      ajmp	realbcdc
      realbcdk:
      ret
      ; ************************
      ; inicializace
      init:
      clr	c
      MOV	citca,#48
      ; Inicializace displeje
      CLR	LCD_E
      CLR	LCD_RS	; RS - registr select - LCD displej
      ;	CLR	LCD_RW
      mov	a,#30h
      mov	r1,#20	; casova prodleva
      acall	InitDispl
      mov	a,#30h
      mov	r1,#5		; casova prodleva
      acall	InitDispl
      mov	a,#30h
      mov	r1,#1		; casova prodleva
      acall	InitDispl
      mov	a,#20h
      mov	r1,#1		; časová prodleva
      acall	InitDispl
      MOV	TMOD,#01010010b
      CLR	A
      MOV	IE,A
      MOV	IP,A
      MOV	TL0,a
      MOV	TH0,#256-64	; přerušení 14400 Hz
      SETB	ET0		; povolit přerušení T0
      SETB	ET1		; povolit přerušení T1
      setb	pt1		; vyšší priorita T1
      SETB	EA		; povolit přerušení
      SETB	TR0		; zapnuti casovace
      SETB	TR1		; zapnuti citace
      MOV	A,#120
      acall	Delay		; Prodleva
      MOV	A,#28H	; Nastavit LCD na 2 řádky
      acall	ChOut
      MOV	A,#120
      acall	Delay		; Prodleva
      MOV	A,#kurzof	; LCD on, Cursor off, Blink off
      acall	ChOut
      MOV	A,#06H	; inkrement, S=0
      acall	ChOut
      ; Naloudovat znak mikro
      mov	a,#40h		;
      acall	NasKurzor		;
      mov	a,#00000000b	; §  §
      acall	ChOut			; §  §
      mov	a,#00000000b	; §  §
      acall	ChOut			; § §§
      mov	a,#00010001b	; §§§ §
      acall	ChOut			; §
      mov	a,#00010001b
      acall	ChOut
      mov	a,#00010001b
      acall	ChOut
      mov	a,#00010011b
      acall	ChOut
      mov	a,#00011101b
      acall	ChOut
      mov	a,#00010000b
      acall	ChOut
      MOV   A,#80H ; Kurzor na 1. řádek, 1. znak
      acall  NasKurzor
      ; Nastavení hodnot:
      ; C2= 1005pF
      mov	C2real,#4Bh
      mov	C2real+1,#20h
      mov	C2real+2,#8Ah
      mov	C2real+3,#30h
      ret
      ; ************* Přerušení od časovače T0
      ; Přerušení jednou za 64 cyklů, to je
      ; 11059200 / 12 / 64 = 14400 Hz.
      intt0:
      DJNZ	citca,IntT02
      MOV	citca,#36
      DJNZ	citc1s,IntT02
      MOV	citc1s,#100
      push	acc
      push	psw
      clr	a
      xch	a,tl1		;
      mov	F2real,a	; uložení změřené frekvence
      clr	a
      xch	a,th1
      mov	F2real+1,a
      clr	a
      xch	a,RozCas
      mov	F2real+2,a
      setb	zmereno
      pop	psw
      pop	acc
      IntT02:
      RETI
      ; *********** Zobrazení hex bytu
      prthex:
      clr	f0
      MOV	R3,#2		; Každý byte dvakrát
      prthex2:
      push	acc
      ANL	A,#0F0H	; Jednu půlku
      SWAP	A
      ADD	A,#"0"	; z BCD na ASCII
      PUSH	ACC
      CLR	C
      SUBB	A,#":"
      POP	ACC
      JC	prthex1
      ADD	A,#7		; Pokud je více než 9
      prthex1:
      acall	ChOut
      jnb	f0,prthex3
      mov	a,r3
      jb	acc.0,prthex3
      mov	a,#"."
      acall	ChOut
      prthex3:
      pop	acc		; Ještě druhou půlku
      SWAP	A
      DJNZ	R3,prthex2
      ret
      ; ********* Print - Adresa textu v DPTR, počet znaků v ACC
      Print:
      PUSH  ACC
      CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      acall  ChOut
      INC   DPTR
      POP   ACC
      DJNZ  ACC,Print
      RET
      ; ************** Výstup znaku na LCD po 4 bitech
      ChOut:
      PUSH  ACC
      MOV   A,#5
      acall  Delay
      POP   ACC
      rlc   a
      mov   D7_R4,C
      rlc   a
      mov   D6_R3,C
      rlc   a
      mov   D5_R2,C
      rlc   a
      mov   D4_R1,C
      nop
      SETB  LCD_E
      nop
      CLR   LCD_E
      rlc   a
      mov   D7_R4,C
      rlc   a
      mov   D6_R3,C
      rlc   a
      mov   D5_R2,C
      rlc   a
      mov   D4_R1,C
      nop
      SETB  LCD_E
      nop
      CLR   LCD_E
      RET
      ; Časová prodleva 10 cyklů krát hodnota v ACC, což je
      ; při 12Mhz 10 mikrosekund.
      Delay:
      PUSH  ACC
      MOV   A,#02H
      MOV   A,#01H
      Delay1:
      DJNZ  ACC,Delay1
      POP   ACC
      DJNZ  ACC,Delay
      RET
      end
      
;Stazeno z www.HW.cz 
;        Autorem tohoto SW je Jiri Recek -  j_recek@del.cz 

DOWNLOAD 

Hodnocení článku: