Jste zde

Telefonní tarifikátor podruhé

Na mnohá upozornění autor značně přepracoval svojí konstrukci Tarifikátoru telefonních poplatků.

Zde najdete opravený konstrukční návod.

K odstranění problémů s neznánou výší telefonních účtů by měla sloužit následující konstrukce. Celé zařízení vzniklo za účelem kontroly stavu účtu domácí telefonní linky. Tento tarifikátor umožňuje připojení přes sériovou linku RS 232 k počítači PC. 

Každý údaj zjištěný z telefonní linky je zapsán do vnitřní paměti dat, kde je ke každému hovoru zaznamenáno volané číslo, čas, délka a počet impulsů. Další doplňkovou funkcí je akustická indikace před započetím dalšího tarifikačního impulsu. Tarifikátor umožňuje i zabránit volání na předem definovaná čísla. To se provede po vytočení zakázaného čísla krátkým odpojením telefonní linky. Počet impulsů a cena hovoru je určena pomocí detekce 16kHz na telefonní lince. Jelikož tato služba je poskztnuta účastníkům jen na požádání, lze také provádět pomocí software výpočet ceny hovoru dle zaznamenané délky. Program obsahuje plnou podporu tarifu Internet 99. 
 

Popis hardwarové části:

Pro řízení tarifikátoru byl zvolen kontrolér AT89C2051 (IC2). Pro ukládání dat je zde paměť 24C128 (IC5). Její velikost  byla zvolena na 16kB, což plně postačí pro 500 záznamů. Stav zaplnění je indikován diodou D3, která se rozsvítí po 480ti položkách. Pokud dojde k zápisu 500 záznamu, jsou ostatní data ignorována. 

První dva bity brány P3 obvodu IC2 je využito pro sériovou komunikaci s počítačem. Jelikož tato brána pracuje se signálem TTL je zde nutno oddělit sériové rozhraní RS232 obvodem MAX232 (IC1). Pro detekci DTMF volby byl zvolen dekodér MT8870 (IC6).

Při tónové volbě dojde při stisku čísla na telefonu dekódování signálu, jehož číslo je přivedeno na druhou polovinu brány P1. Po dobu stisku čísla se objeví na P1.3 logická 1. Na bit P3.3 je přiváděn signál z  linky přes tranzistor T1, který je určen pro rozpoznání vyvěšení telefonu a detekci pulsní volby, která je potom programově dekódována. Jako zdroj reálného času slouží obvod IC4, který je připojen na I2C sběrnici společně s pamětí IC5.  Pro jeho zálohování v případě výpadku napájecího napětí je zde akumulátor G1. Obvod U1 je určen pro detekování impulsů 16kHz. Trimrem P1 a kondenzátorem C9 je určen detekovaný kmitočet. Trirem P2 se nastavuje citlivost tohoto obvodu. Poslední částí tarifikátoru je zdrojová část, která je zde realizována stabilizátorem 7805T. Pro jeho správnou funkci není nutný chladič, jelikož odběr celého zařízení nepřesáhne 160mA. Napájecí napětí je přiváděno na svorkovnici J2, jehož rozsah je 8 až 12V. 

Pro spojení s počítačem lze využít kabelu pro laplink, nebo jej vytvořit dle schématu: 

Schéma zapojení tarifikátoru:


Oživení a uvedení do chodu:

Po osazení celé desky připojíme napětí na svorkovnici J2 v rozsahu 8 až 12V. Po připojení napětí by mělo dojít ke krátkému bliknutí diody D2. Dioda D5 by měla svítit po celou dobu připojeného napájecího napětí. Potom připojíme tarifikátor k počítači a k telefonní lince. Po spuštění obslužného programu klikneme na položku „Nastavení“, kde zvolíme sériovou linku počítače, ke které je zařízení připojeno. Potom spustíme položku „Stav tarifikátoru“. Po té by se mělo zobrazit okno, v jehož části je stav vnitřních hodin tarifikátoru. (Pro zobrazení stavu musí být k celému zařízení připojena telefonní linka. Pokud by program zobrazil informaci "Tuto operaci nelze provést v průběhu tarifikace !", je vyvěšený telefon, nebo linka není připojena správně, nebo je připojena s opačnou polaritou.) Plus telefonní linky je připojen na odpory R9 a r10. mínus na vývod 2 a 3, u optočlenů OK1 a OK2.Poslední a nejobtížnější částí bude nastavení detektoru 16kHz. (Pokud nechcete používat detekci 16kHz impulsů, není následující část nutná pro správnou funkci tarifikátoru). V obslužném programu klikneme opět na položku „Nastavení“ a zvolíme stránku „Detekce 16kHz“. Po stisknutí tlačítka „Nastavit“ by měla svítit dioda D3. Diodou D2 bude indikován stav výstupu detektoru. Drátem propojíme katodu diody s vývodem 4 u optočlenu OK1. Trimr P2 souží k nastavení citlivosti detektoru. Nastavíme jej přibližně na střed. Pokud by svítila dioda D2, nastavíme jej do oblasti, kde dojde těsně ke zhasnutí. Otáčení trimru P1 najdeme místo, kde se rozsvítí dioda D2. (Tento trimr slouží k nastavení kmitočtu 16kHz a jeho nastavení je velmi citlivé. Pokud budete mít možnost použití čítače, je jednodušší nastavit kmitočet 16.000kHz na vývodu 5 obvodu U1.) Po té by mělo dojít při odpojení drátové propojky k jejímu zhasnutí a při připojení opět k rozsvícení. Nyní lze odpojit drátovou propojku a otestovat detektor z telefonní linky. Při každém tarifikačním impulsu by měla na necelou sekundu se rozsvítit dioda D2. Pokud je celé nastavení provedeno správně, odpojíme napájecí napětí od tarifikátoru a po jeho připojení se celé zařízení vrátí zpět z nastavovacího režimu do normálního stavu. 

Technické informace:
 
 

Druh komunikace  :  asynchroní, sériová RS232
Nastavení sériové linky :  19200bps,1 stop bit, žádná parita
Napájecí napětí  AC 8-12V
Číselná volba  pulsní, nebo tónová


Deska plošného spoje :
Zapojení je realizováno na jedné desce plošného spoje. Náhled na desku je na obrázku, při kliknutí na obrázek, nebo na spodní titulek lze stáhnout dokumentaci v GIFech pro 300 DPI, které lze rovnou vytisknout jako předlohu.

Klikni pro 

vetsi obrazek

Zde si můžete stáhnout předpis pro výrobu plošného spoje - Download
 

Seznam součástek:
 

Rezistory:
P1  10k PT6V
P2  10k PT6V
R1  270k
R2  100k
R3  56k
R4  3k9
R5  12k
R6, R7, R14, R17, R18  4k7
R8  150
R9  15k
R10, R12  47k
R11, R15  150
R13  1k
R16  470

 
Kondenzátory (keramické, elektrolitické):
C1, C2, C3, C4  2u2
C5  100nF
C6, C12, C13, C18 
C19, C20  100nF
C7, C8  47pF
C9  47nF
C10  1uF
C11  1000uF/16V
C14  2u2
C15  12pF
C16  470nF
C17  2u2

 


 

Polovodiče
B1  BR-RND1A mustek 1A
D1, D4, D6, D7  KA 205
D2, D3, D5  LED 5mm RED
G1  záložní akumulátor 2V60R
IC1  MAX232
IC2  AT89C2051
IC4  PCF8583
IC5  AT24C128
IC6  MT8870A
U1  567N
U2  7805T
T1, T2  BC547
OK1, OK2  optočlen PC817
:
 
Ostatní
Q1 3.579Mhz
Q2 11.0592Mhz
Q3 32.768kHz
J1 ARK500/3
J2 ARK500/2
J3 ARK555/3
RE1 RR1U05 RELE

Download softwaru:

Download plné verze obslužného programu pro PC  - Download
Download demoverze binárního souboru pro kontrolér - Download
Zde si můžete stáhnout plošný spoj pro EAGLE - Download

Demoverze programu obsahuje omezení počtu položek v paměti, který je zde snížen na 8 a nemá další doplňkové funkce, kterými  jsou: 

        • omezení volání na určená čísla 
        • akustická indikace. 

Úplná verze je dostupná ve dvou verzích  :

  • Naprogramovaný procesor  - Kód : TARIFIKATOR-CPU - Cena :  350 Kč
  • Konstrukce celého tarifikátoru   - Kód : TARIFIKATOR-STAVEBNICE - Cena :  1300 KčPopis softwarové části tarifikátoru:

Obslužný program je vytvořen pro prostředí Windows 95 s využitím databázového prostředí BDE. Instalace programu se spouští souborem SETUP.EXE. Jedná se o tipickou instalaci programů pro Windows, která je velmi podobná většině instalačních programů. Po spuštění následuje dotaz na zadání adresáře, kam se bude instalovat a pár další informací spojených s instalací programu. Po té se vytvoří v nabídce start položka Tarifikátor, kterou lze program spustit. Inhed po startu této aplikace se detekuje verze hardwaru. Pokud se jedná o demoverzi, je o tom uživatel informován následnou zprávou.
 

Popis jednotlivých položek programu:

Podmenu seznam:
Položky tohoto podmenu jsou určeny pro přehled a statistiky odchozích hovorů.

Volaná čísla:
Tato akce zobrazuje seznam všech čísel, za zadané období. Po jejím potvrzení následuje dozaz na počázeční a koncový datum, za který se má přehled zobrazit. V jeho sloupcích jsou obsaženy informace o datumu, času, délce a cené každého hovoru. Poslední z položek tvoří jméno účastníka, kde se nachází informace, obsažané v telefonním seznamu.

Telefonní seznam:
Tato funkce je použita jako doplňková, pro možnost zobrazení jmen účastníků, pro některá významná čísla. Každá položka obsahuje jméno, příjmení a telefonní číslo účastníka.

Celkový přehled:
Tato položka má asi největší význam, pokud chceme znát, kolik impulsů bylo celkem provoláno za zadané období. Po spuštění této funkce následuje stejně, jako v případě přehledu volaných čísel, dotaz na počáteční a koncový datum. Potvrzením tohoto dotazu následuje zobrazení součtu impulsů v místním, meziměstském a mezinárodním telefonním spojení. Tato čísla jsou také v následujícím sloupci vyjádřena v celkové částce.

Načtení dat z tarifikátoru:
Touto volbou se provádí načtení dat z tarifikátoru do databáze obslužného programu. Po skončení přenosu dojde k vymazání obsahu paměti dat (pouze pokud je zvoleno v nastavení tarifikátoru). Jestliže je tato možnost zakázána, budou při dalším načtení přidány pouze nové položky.

Export dat:
Tato poslední volba v podmenu Seznam je určena pro možnost převedení (exportu) dat do jiných programů. Její spuštění následuje dotazem na období, za které se mají data převádět. Další položky jsou určeny pro typ a soubor, kam se budou data ukládat. Podporované formáty jsou ASCII, Dbase a Paradox.

Podmenu ostatní:
V této části menu jsou obsaženy funkce, které souvysejí s nastavením tarifikátoru a jednotlivých pásem.

Nastavení:
Touto položkou se nastavují všechny potřebné informce souvysející s hardwarovou částí zařízení. Po jejím potvrzení se zobrazí dialog, který je rozdělen do čtyř částí: Tarifikace, Datum a čas, Ostatní a Detekce 16kHz.

V první části se nastavuje čas počátku nočních a denních tarifů. Dále je zde položka pro zadání ceny jednoho impulsu. Další volbou je nastavení minimální délky hovoru pro přidání do databáze. Tento údaj je zadáván v sekundách. Při jeho nastavení je nutno dbád dostatečné pozornosti, protože by mohlo dojít ke zkreslení výsledného přehledu čísel. Jelikož tarifikátor nemá možnost zjistit, jestli na telefnní lince je obsazovací, nebo vyzváněcí tón, je každý hovor, delší než minimální nastavená délka, brán za zrealizovaný. Celková délka hovoru, která je zapsána do seznamu je ve skutečnosti o tento čas zkrácena. Pro určení správnosti tohoto údaje je třeba dobře „odhadnout“ čas, který uplyne mezi posledním vytočeným číslem a zvednutím telefonu volaného účastníka. Z praxe byla tato hodnota přednastavena na 20 sekund. Celý tento údaj není nutný v případě, je-li zaškrtnuta následující položka, která nastavuje tarifování pomocí 16kHz. Poslední částí je možnost nastavení přidávání všech položek, což má za následek ukládání všech vytočencýh čísel, včetně nezrealizovaných hovorů. 
Další stranou dialogu je nastavení datumu a času. Pro nastavení vnitřních hodin tarifikátoru slouží tlačítko „Nastavit“. Po jeho stisknutí se nastaví čas shodný, s hodinamy počítače.


Předposlední část tvoří strana „Ostatní“. V horní části se zde nachází tři zaškrtávací pole. První z nich je určeno pro kontrolu zakázaných čísel. S další položkou souvisí nastavení intervalu, který umožňuje akustickou indikaci po uplnynutí nastaveného časového úseku v průběho hovoru. Tato doba se skládá z prvního a následujícího časového úseku. Hlavní význam této funkce zpočívá v možnosti infromace před započetím dalšího tarifikačního impulsu v místním spojení. První interval určuje dobu, po které se má ozvat krátký tón. Tato doba by měla být o přibližně půl miuty kratší, než je celková doba pro jeden tarifikační impuls. Druhý čas by měl odpovídat přesně délce hovoru pro jeden impuls. Posledním zaškrtávacím polem je nastavení automatického vymazání paměti po načtení dat do databáze čísel. Další položkou v této části dialogu je nastavení komunikačního portu tarifikátoru. Zde je nuté nastavit port, ke kterému je zařízení připojeno. Pokud by tato volba byla  chybná, nebude při kterékoli komunikaci s tarifikátorem umožněno spojení s řídícím programem. Poslední dvě vstupní řádky jsou určeny pro nastavení směrového ěísla UTO, kde se nachází připojený telefon a směrového kódu země. Tyto údaje se nastavují bez předcházejících nul.
Po potvrzení dialogu dojde k nastavení hardwarové části tarifikátoru, což je nutné vždy, pokud dojde k výpadku napájecího napětí.

Nastavení zakázaných čísel
Tato volba menu je určena pro možnost zamezit volání na předem určená telefonní čísla. Po jejím potvrzení se načte seznam zakázaných čísel do seznamu, který se po té zobrazí. Pomocí tlačítek „Přidat“ a „Odstranit“ lze tento seznam upravovat. Čísla, která jsou v tomto seznamu obsažena, představují počáteční volbu u telefonu. Tzn. Pokud zde zadáme např. číslo 0609, bude automaticky přerušeno spojení ihned po vytočení posledního čísla této kombinace, čímž lze zakázat celou skupinu čísel. Po povrzení seznamu se data zapíší do tarifikátoru.

Tarifní pása
Tato část menu obsahuje dvě položky. Jedná  se o Nastavení pásem a Seznam čísel. První funkce je určena pro nastavení času v jednotlivých mezinárodních, meziměstských a místních telefonních spojení pro jeden tarifikační impuls. Údaje jsou zadávány v sekundách pro silný a slabý provoz. Každé tarifní pásmo je označeno číslem, nebo písmenem. Pomocí tlačítek "Přidat" a "Odstranit" lze modifikovat seznam všech tarifních pásem. Položka „Seznam čísel“ zobrazuje seznam čísel měst (případně států) a jejich směrová čísla, ke kterým jsou tato pásma přiřazena. Při vkládání nového údaje je nutné zadat název, číslo a označení pásma (číslo, nebo písmeno), které je odkazem na předcházehící seznam. 

Vyprázdnit paměť
Tato volba provede po potvrzení dotazu vymazání obsahu paměti tarifikátoru. Její spuštění není nutné v případě zaškrtnuté volby „Vymazat obsah paměti po načtení dat“ v dialogu „Nastavení“.

Stav tarifikátoru
Touto akcí lze kontrolovat aktuální stav tarifikátoru. Po spuštění je zde zobrazen dialog, obsahující informace o maximálním počtu záznamů v paměti dat, zbývající počet položek do úplného zaplnění paměti, stav vnitřních hodin a verzi připojeného hardwaru. Pokud se jedná o demoverzi, je maximální počet položek v pamětí dat omezen na 8.

Rekonstrukce databáze
Tato volba slouží pro obnovení indexového souboru, pokud dojde k poškození databáze.

O Programu
Zde lze zobrazit informace o výrobci a autorských právech programu.

Ukončení
Tato poslední volba provádí ukončení celého programu. Ukončení lze také aktivovat stiskem kláves Ctrl+X.
 

Závěr
Tarifikátor se téměř plně vyrovná profesionálním výrobkům. Zdarma si můžete stáhnout LITE verzi SW pro procesor 2051. Plnou verzi SW si lze koupit stejně jako stavebnici celého tarifikátoru.
Připomínky, nebo nápady zasílejte autorovi na adresu:krestan@hw.cz
 

Napsal a vytvořil : Michal Křesťan
Doplnil a upravil : Jan Řehák
Hodnocení článku: