Jste zde

LSD2000 verze 6

V této době vychází zkušební beta verze 6 dalšího vývojového pokračování známého návrhového systému pro elektroniku LSD2000. Tyto řádky jsou určeny především těm, kteří již tento program znají, takže se zde píše jen o změnách ve vztahu ke stávajícímu stavu.

Nová verze umožňuje přesnější a pohodlnější výběr pro editaci nebo posouvání či kopírování. Oblast výběru danou ohraničujícím základním obdélníkem lze nyní libovolně rozšiřovat o jednotlivé objekty podle potřeby. Naopak lze z výběru vyloučit prvky které tam nemají být.

Vlastnosti objektů jako vodičů, patic nebo schematických značek či vodičů je možné hromadně nebo selektivně měnit pomocí jednoduché textové tabulky. To je mimořádně výhodné při větších úpravách velikosti a tvaru popisů, šíři vodičů, ale i hodnot, názvů apod.

Podobně je nově zavedena možnost přímo ve schématu měnit u čísel vývodů i jejich umístění a grafickou podobu (velikost, šíři, font). Ve spojích je rovněž možné měnit umístění a podobu čísel horkých bodů.

Návrhový systém LSD2000 verze 6

Textové popisy je možné uspořádat do víceřádkových bloků, což dříve nešlo.

Byla zavedena funkce schránky, která dovoluje přenášet či kopírovat vybrané části schématu nebo spojů. Dosud to bylo možné jen tak, že se do rozpracovaného schématu (nebo spojů) vložilo celé původní řešení a složitým rušením se z něho vypreparovala potřebná část. Totéž platilo i mezi návrhy, kde však musel ještě předcházet import. Prakticky neřešitelný byl přenos částí schematických značek nebo patic. To všechno umožňuje v této nové verzi funkce schránky.

Konfigurace nástrojové lišty a editave schémetu/symbolu

Další, a to dost převratnou, novinkou je zrušení vzájemných vazeb mezi tabulkami pájecích bodů, razítek, šířek vodičů navzájem i vůči návrhu. Každý uživatel ví, že tabulky jsou tabu a je nutné se k nim přibližovat s nejvyšší obezřetností, takříkajíc po špičkách. Jakákoliv změna třeba v tabulce razítek (tedy grafickém tvaru pájecí plošky, nebo nepájivé masky apod.) se okamžitě promítla do všech patic či volných bodů, kde bylo toto razítko použito. Bylo-li to uděláno s rozvahou, mohla to být výhoda, dost často ovšem docházelo k nechtěným efektům, které měly za následek zbrklé opravy, a nakonec jako záchrana zbyl již jen import „zdravých“ tabulek. Tak s tím je nyní konec. Tabulky sice existují, ale jejich role je v podstatě jen doporučující a usnadňující. Při tvorbě patic jsou sice nabízeny pájecí body dle tabulek, ale použít je není nutné, je možné si nadefinovat to, co je nejvhodnější. Toto rozvolnění přináší možnost individuálních úprav jednotlivých pájecích bodů přímo v návrhu.Totéž platí i pro šířky spojů. Prostě z těchto původně centralizovaných prvků se stávají po položení v návrhu zcela samostatné objekty bez jakékoli vazby na původ.

Převod shématu do návrhu DPS

Při vložení nové součástky do schématu lze posunout referenční číslování všech následujících jednou operací.

Velkou výhodou je možnost konfigurace nástrojových lišt přímo v návrhu. Nastavení v konfiguračním programu sice zůstalo i nadále, ale je trochu těžkopádné. Naproti tomu nově doplněná možnost je velice pohodlná a rychlá, protože výsledek činnosti je vidět okamžitě, takže případné opravy či úpravy jsou velice snadné. To se týká editoru schémat i spojů.

Definice pájecího bodu

Usnadněno je i následné zpracovávání návrhů tvorbou dokumentů, které je možné libovolným postprocesorem.

Odkazy:

Hodnocení článku: