Jste zde

Recyklace a dopad na životní prostředí v názorných číslech

Cílem studie bylo popsat objektivním, transparentním a mezinárodně uznávaným postupem environmentální dopady spojené se zpětným odběrem, přepravou a zpracováním televizorů a PC monitorů a to do fáze náhrady primární suroviny.

LCA studie vyřazených televizorů a PC monitorů

Třídění a recyklace jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. ASEKOL se rozhodl jako jeden z prvních kolektivních systémů v Evropě přesně vyčíslit dopady sběru a recyklace elektrozařízení na životní prostředí. Z tohoto důvodu byla v roce 2009 zpracována ve spolupráci s externími odborníky ojedinělá studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených televizí a monitorů, které tvoří cca 80 % všech sebraných elektrozařízení v rámci kolektivního systému. Cílem studie bylo popsat objektivním, transparentním a mezinárodně uznávaným postupem environmentální dopady spojené se zpětným odběrem, přepravou a zpracováním televizorů a PC monitorů a to do fáze náhrady primární suroviny. Závěrem byl zpracován model, který slouží k evidenci environmentálních efektů individuálních zákazníků (sběrná místa, výrobci, zpracovatelé, osoby) společnosti ASEKOL. Sběr dat znamenal pro pracovníky ASEKOL více než osm měsíců náročné práce.
 
 
V rámci inventarizační analýzy zpětně odebraných televizorů a monitorů byly popsány a přesně vyčísleny všechny pozitivní i negativní vstupy do životního prostředí a výstupy z něj v rámci sběru, přepravy a zpracování elektroodpadu. Byly určeny dopravní vzdálenosti ze všech sběrných míst ke všem zpracovatelským zařízením a vyčísleny vlivy dopravy na životní prostředí. Dále bylo popsáno technologické vybavení jednotlivých zpracovatelských zařízení a pomocí měrných spotřeb kalkulovány celkové nároky na vstupy (elektřina, zemní plyn, voda, chemikálie, náhradní díly, nafta) na zvolenou funkční jednotku, tj. na jeden průměrný televizor a na jeden průměrný monitor. Stejný postup byl zachován i u následného zpracování jednotlivých frakcí, které vznikají při demontáži televizí a monitorů. Zpracování každé jednotlivé komponenty a frakce bylo zdokumentováno až do okamžiku její finální recyklace do nového produktu nebo k jejímu konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny vlivy na životní prostředí (např. ve formě náhrady primárních surovin nebo paliv).
 
 
ASEKOL se rozhodl využít výsledků LCA studie pro systém environmentálního účetnictví. Každý klient kolektivního systému, který uvádí na trh televize nebo počítačové monitory, a každé sběrné místo zapojené do kolektivního systému ASEKOL dostane společně s touto výroční zprávou individuální vyúčtování svého přínosu pro životní prostředí, který bude vypočítán na základě výše uvedené analýzy.
 
 
Umíte si představit, jak probíhá recyklace televize, mobilního telefonu, počítače, nebo autíčka na ovládání? Za pouhé 2 minuty Vás na stránkách Asekolu provedou zajímavou cestou až k novému výrobku! Čtyři krátká a docela i vtipná videa, kterým porozumí i ti nejmenší, si přehrajete ZDE.
 
 
Výsledky LCA jednoznačně potvrdily, že činnost kolektivního systému ASEKOL představuje jednoznačný přínos pro životní prostředí. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:
  • k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) nebo je vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně;
  • k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 2,89 litrů ropy (3,05 litru u monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru). Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru). Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě;
  • k úspoře primárních surovin, nevytěží se celkem 9,73 kilogramu primárních surovin (1,39 kg u monitoru), nejvíce písku, vápence a železa;
  • k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při deseti sprchováních;
  • ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kilogramů u monitorů). Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností u monitorů);
  • ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kg CO2 ekv. (32,3 kilogramu u monitorů). Stejné množství CO2 vyprodukuje osobní automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Pokud stejné hodnoty aplikujeme na celkové sebrané množství monitorů a televizí v roce, dojdeme k těmto údajům znázorněným v tabulce.
 
 
Energetické a materiálové využití zpětně odebraných televizorů znamená výraznou úsporu energie. Největší úsporu energie představuje recyklace skla a materiálové využití součástí bohatých na měď a vzácné kovy (Ag, Au, Pt a Pd), jako jsou například kabely a desky plošných spojů. Úsporu představuje i recyklace železa, hliníku a plastů a energetické využití plastů a dřeva.
 
Sběr, doprava a demontáž vyřazených televizorů spotřebu energie zvyšují. Tato spotřeba je však v porovnání s úsporou energie poměrně nízká, nepřesahuje 10 % celkové energie.
 
 

Download a odkazy:

 
Hodnocení článku: 

Komentáře

Co je to v těch obrázcích za bláboly? 44kg oxidu uhličitého vyprodukuje vlak, který 157krát ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou?