Jste zde

Naslouchejte svým strojům aneb vibrace a jejich význam v průmyslu (1. díl)

Více než polovina doby neplánovaných odstávek bývá zapříčiněna mechanickými poruchami. Životnost stroje přitom ovlivňuje velké množství faktorů. Když už se ale objeví první příznaky poruchy, do úplného výpadku většinou zbývají pouhé měsíce.
Sledování vibrací proto umožňuje zjišťovat, ve které fázi křivky poruchovosti se naše stroje právě nachází. Díky tomu mohou údržbářské týmy podle potřeby na vzniklou situaci reagovat.
 
 
Vibrace rotujících součástí strojů jsou vlastně cyklickým pohybem tam a zpět, neboli oscilací stroje či jeho součástí. Jedná se například o motory, poháněná zařízení (čerpadla, kompresory atd.) a ložiska, hřídele, ozubená kola, řemeny i další prvky, tvořící mechanické systémy. Vibrace samotné problém nepředstavují. Jejich přílišné projevy ale mohou být příznakem vnitřních problémů, například vadných ložisek, nevyváženosti, nesouososti či uvolněných součástí, které následně zkracují životnost zařízení.
 
Vibrace mohou identifikovat problémy ještě před dalšími příznaky, jako jsou teplota, hluk, spotřeba elektrické energie a znečištěné mazivo. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že např. slyšitelný hluk bude předposledním projevem před zvýšenou teplotou a následným kolapsem ložiska. Z uvedeného tedy vyplývá, že sledování vibrací, jako parametru pro zachování chodu výrobních i podpůrných strojů, je nezbytnou součástí procesu údržby. Nyní se pojďme podívat, jaké konkrétní přínosy přináší.
 

 

Přínosy měření vibrací

 
Zařízení na sledování vibrací, jako jsou pera pro měření vibrací nebo přístroje pro kontrolu ložisek, poskytují rychlé informace o stavu stroje tím, že sledují celkovou úroveň vibrací nebo stav ložiska a poukazují na existenci problému. Tato zařízení sledují signál nízkofrekvenčních vibrací jako celek, případně též vysokofrekvenční složky, a o celkových vibracích nebo stavu ložiska informují jediným číslem. Pokud jsou vibrace nebo hluk stroje větší, poroste i tato hodnota.
 
Týmy provozní údržby používají zařízení na měření vibrací pro rychlá rozhodnutí, zda má být stroj dále provozován, nebo odstaven, na základě porovnávání výsledků s předem stanovenými mezními hodnotami, normami ISO (ISO 10816) a také vývoje výsledků v průběhu času. K vybraným přínosům pro společnosti, pohybující se v libovolných odvětvích průmyslu, patří
 
Předvídatelnost
  • Studie prokázaly, že měření vibrací může poskytnout včasné upozornění na hrozící poruchu stroje a dát tak pracovníkům údržby čas na zajištění potřebné opravy a příslušných náhradních dílů.
 
Bezpečnost
  • Znalost technického stavu stroje umožňuje obsluze odstavit stroj ještě předtím, než se stane nebezpečným pro své okolí nebo návazné činnosti.
 
Ekonomická hlediska
  • Stroje s dobře prováděnou údržbou mají méně neočekávaných a vážných poruch, což pomáhá předcházet ekonomicky nepříjemným výpadkům ve výrobě. Provozování stroje až do chvíle jeho poruchy často znamená nákladnější a časově náročnější opravy. Po 25 letech sledování úspor ukazuje poměr zisků vůči nákladům na testování vibrací 20:1.
 
Prodloužené intervaly údržby
  • Pokud je „zdraví“ stroje sledováno, lze údržbu provádět podle potřeby a nikoli jen podle počtu provozních hodin. Pravidelnou údržbu tak můžeme odsunout až do doby, kdy to stroj bude skutečně vyžadovat.
 
Spolehlivost
  • Stroj, který je sledovaný, mívá méně neočekávaných nebo fatálních poruch. Problémové oblasti lze určit v předstihu ještě před poruchou a zároveň se připravit i na opravy. Je možné omezit skladové zásoby náhradních dílů a prodloužit životnost stávajícího zařízení.
 
Vnitřní klid
  • Lepší porozumění stavu stroje buduje důvěru v plánovanou údržbu, ekonomické propočty a odhadovanou produktivitu.

 
 
Hodnocení článku: