Jste zde

Komunikace v KNX

Komunikace na sběrnici KNX je jednoduchá, ale přitom spolehlivá. Ukážeme si HW interpretaci jednotlivých bitů, podiváme se jak je řešena kolize na sběrnici a na závěr uvedeme strukturu telegramu, který putuje od jednoho zařízení ke druhému a nese důležitá data (např. vypni / rozsviť světlo, zapni / vypni topení, ...). 

 
Připomeňme si, z čeho se skládá nejmenší instalace v KNX:
  • Napájecí zdroj 29 V
  • Tlumivka
  • Snímač
  • Akční člen
 
Aby instalace byla funkční, musí se vykonat následující úkony:
  • Přiřadit individuální adresu
  • Parametrizace jednotlivých přístrojů
  • Zadání skupinových adres

 

Bitová interpretace

Data se přenášejí symetricky pomocí krouceného páru a vyhodnocují se jako rozdíl napětí mezi oběma vodiči. Vyzařované rušení působí v obou vodičích ve stejné polaritě a proto neovlivní rozdíl napětí signálu.
 
Napájecí zdroj bude ke sběrnici připojen přes tlumivku, jelikož tlumivka pro nízké frekvence (stejnosměrné napětí) představuje malý odpor a pro vyšší frekvence (přenos dat) odpor velký. Pomocí tlumivky ovlivní napájecí zdroj přenášená data jen nepatrně. 
 

Obr. 1: Symetrický přenos po krouceném páru  (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

Obr. 2: Bitová interpretace - teorie (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

Obr. 3: Bitová interpretace v KNX z praxe

Kolize telegramů

Na každé sběrnici dochází ke kolizi a bude jen na protokolu, jak se s tím vypořádá. I KNX má na to svůj postup, to aby nedocházelo ke snížení průchodnosti dat. Tento postup se skrývá pod zkratkou CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidace). Tato zkratka řeší kolize dodržením jednoduchého pravidla. Sběrnicové přístroje naslouchají provozu na sběrnici. Pokud přístroj, který vysílá logickou „1“ a detekuje logickou „0“ okamžitě přeruší vysílání a odmlčí se na dobu, kdy detekuje konec přenosu telegramu a opět zkusí telegram odeslat. Tím se zajistí bezpečný přenos telegramu aspoň jednoho přístroje.
 

Individuální adresa

Každé zařízení v instalaci má přiřazenu individuální adresu, která je v celé instalaci jedinečná. Pro přiřazení individuální adresy slouží programovací tlačítko, které je součástí každého zařízení. Po stisknutí tlačítka je přístroj uveden do stavu, kdy může přijmout individuální adresu. K tomuto úkonu nás vyzve ETS aplikace. Během tohoto stavu svítí programovací LED dioda. Individuální adresa slouží hlavně při diagnostice, opravě chyb v instalaci nebo nahrání nového firmware. V běžném provozu instalace je individuální adresa bezvýznamná, protože se komunikuje pomocí skupinových adres.
 
 
Obr. 4: Individuální adresa
 

Skupinová adresa

Pomocí skupinových adres dochází ke komunikaci mezi funkčními bloky jednotlivých přístrojů. Jako příklad uvedeme funkční blok spínač v zařízení tlačítka a spínač v zařízení spínacího aktoru. Oba mají přiřazenu stejnou skupinovou adresu. Po sepnutí tlačítka se odešle telegram s příslušnou skupinovou adresou a s informací obsahující stav sepnuto. Spínací aktor vyhodnotí, že je telegram pro něj (díky stejné skupinové adrese) a provede sepnutí příslušného relé a tím rozsvítí světlo. Existují dvě struktury skupinové adresy, a to 2úrovňová nebo 3úrovňová. Strukturu je možné zvolit při zakládání projektu instalace v ETS. Většinou se volí 3úrovňová struktura kvůli lepší orientaci v projektu, ale není to pravidlo. Skupinová adresa 0/0/0 je určena pro tzv. celoplošná hlášení, (Broadcast) telegramy, které jsou určeny všem účastníkům instalace.

Skupiny se mohou dělit, např.:
  • Hlavní skupina – přízemí, 1. patro, 2. patro, sklep, garáž, … 
  • Střední skupina – funkce (osvětlení, topení, zásuvky, …)
  • Podskupina – funkce zařízení nebo skupiny zařízení (kuchyň-světla zap/vyp, okna ložnice otevřeno/zavřeno, koupelna světlo zap/vyp atd.)
 

Obr.  5: Skupinová adresa

Telegram

Základem každé komunikace je telegram. Nesmí chybět zdrojová a cílová adresa, délka telegramu, ověřovací a kontrolní pole a samozřejmě data. Pole vyhrazené pro data může obsahovat až 16 x 8 bitů. Toto pole je určeno pro datové typy, které jsou přesně specifikovány. Datový typ pro spínání, stmívání, topení atd. Speciální částí telegramu je routingové číslo. Toto číslo slouží k zamezení možného obíhání telegramu v nekonečném kruhu v instalaci. Hodnota tohoto čísla se sníží o 1 při každém přenosu telegramu přes liniovou spojku. Jakmile bude hodnota routingového čísla nulová, lze telegram stornovat.

Obr. 6: Telegram v KNX (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

Závěr:

Komunikace v KNX je jednoduchá, ale umožňuje přenášet všechy informace, které jsou potřeba v inteligentní elektroinstalaci. Jelikož sběrnice není nováčkem, ale její počátek sahá hluboko do minulého století, naráží se někdy na problém pomalé rychlosti. Rychlost 9,6 kb/s je dostatečná pro spolehlivý přenos mezi zařízeními. Jakmile chceme použít on-line visualizaci ve větší instalaci, většinou se sáhne po KNX / IP gateway. Největší výhoda je detailní standardizace jednotlivých datových typů. Tím je zaručena spolehlivá komunikace mezi zařízeními různých výrobců. To je také jeden z důvodů vyšší ceny těchto výrobků. Logo KNX totiž za sebou skrývá hromadu testů, které jsou časově i finančně náročné. 

 
Hodnocení článku: