Jste zde

S pěti LDO za měničem rozložíte ztrátu a zkrášlíte výstup

Místo dlouhých sporů o přednostech spínaného zdroje oproti lineárnímu stabilizátoru (a naopak) se někdy vyplatí zapojit oba rivaly pěkně jeden za druhého. Že má takové řešení skutečně smysl si ukážeme na příkladu obvodu LTM8001, ve kterém se pro jistotu sešlo stabilizátorů hned pět.
Na výstupech spínaných měničů se k účelům tzv. post – regulace pro potlačení zvlnění často používají dobře známé lineární stabilizátory. LDO mohou v takových případech zlepšit též samotnou regulaci spolu s přechodovou odezvou. Jedním z hlavních faktorů omezujících proudovou zatížitelnost výstupu post – regulátoru se stává nárůst teploty stabilizátoru, který bude kromě tepelného odporu záviset zejména na rozdílovém napětí mezi vstupem a výstupem.
 
Regulátor LTM8001 typu μModule od společnosti Linear Technology je vysoce účinným snižujícím (step-down) spínaným měničem, následovaným polem pěti nízkošumových lineárních stabilizátorů se jmenovitou proudovou zatížitelností jednotlivých výstupů 1,1 A. Abychom pak mohli rozložit teplotní zátěž a navýšit dostupnou velikost výstupního proudu, můžeme LDO zapojit paralelně a využít přitom několika jednoduchých alternativ pro různé napěťové kombinace vstupu a výstupu.
 
Obr. 1: Budou – li zapojeny paralelně, může pětice LDO na výstupu LTM8001 dodat společných 5 A. Rozdílové napětí mezi vstupem a výstupem každého stabilizátoru je docela nízké, 500 mV, takže lze každý z nich provozovat na 1 A, poblíž jejich jmenovitého zatížení 1,1 A
 
Pokud bychom měli obvod LTM8001 krátce představit, prohlásíme jej snižujícím měničem se vstupním napěťovým rozsahem 6 V až 36 V, výstupem CV / CC (Constant Voltage / Constant Current), maximální proudovou zatížitelností výstupu 5 A, nastavitelným spínacím kmitočtem v rozmezí 200 kHz až 1 MHz a stejně tak též definovatelnou velikostí výstupního napětí. Pokud jde o lineární stabilizátory s nastavitelným výstupním napětím, tři z nich budou „natvrdo“ připojeny k výstupu spínače, zatímco zbylé dva LDO budou mít své vstupy volně přístupné.
 
 

Zapoj paralelně a rozlož teplo

 
Interní stabilizátory obvodu LTM8001 jsou určeny k post – regulaci výstupu vestavěného spínaného měniče. Nárůst teploty LDO bude sice úměrný jejich výstupnímu proudu, nicméně více tepla rovněž vyrobíme s rostoucím rozdílovým napětím mezi vstupem a výstupem. Bude – li rozdíl mezi vstupem a výstupem malý, blížící se úbytku napětí, lze lineární stabilizátor provozovat poblíž jeho jmenovitého výstupního proudu. Logicky pak nastavíme výstup spínané části tak aby svou velikostí odpovídal minimálnímu vstupnímu napětí LDO s nejvyšším napětím na svém výstupu.
 
Obr. 2: Optimalizace pro dva výstupy s nízkou úrovní rušení. 5 V LDO pracuje se stejným rozdílovým napětím 500 mV jako zapojení na obr. 1, takže se první dva stabilizátory mohou přiblížit svému jmenovitému zatížení. V případě výstupního napětí 3,3 V však bude rozdíl větší a dostupný proud každého z trojice paralelně řazených stabilizátorů (3, 4 a 5) musíme snížit na 330 mA, což ve výsledku dává 1 A
 
Budou – li dále LDO vyrábět více výstupních napětí, musíme stabilizátorům s relativně nízkým výstupním napětím, tj. těm s větším rozdílem napětí mezi vstupem a výstupem, odpovídajícím způsobem snížit velikost proudového odběru, abychom tak zabránili nadměrnému ohřevu prvku. Jakékoli omezení proudu však dokážeme jednoduše kompenzovat paralelním řazením stabilizátorů, kdy jednak rozložíme tepelnou ztrátu a zároveň navýšíme proudovou zatížitelnost zapojení. Na obr. 1 a 2 vidíme dva takové příklady zapojení s LDO provozovanými paralelně.
 
 

2,5 V, 5 A

 
Na obr. 1 máme zachyceno všech pět LDO zapojených paralelně k dosažení jednoho výstupu 2,5 V / 5 A. Zabudovaný spínaný měnič obvodu LTM8001 v tomto případě generuje výstup 3 V, což je 500 mV nad výstupním napětím LDO 2,5 V. Takové rozdílové napětí mezi vstupem a výstupem pak bude dostatečně nízké na to, abychom mohli použitá LDO provozovat nedaleko jejich jmenovitého zatěžovacího proudu 1,1 A.
 
Při vstupním napětí 12 V bude maximální proud výstupem činit 5 A. Volba rozdílu 500 mV se pak odvíjí od několika parametrů: požadovaného maximálního výstupního proudu, tolerance úbytku napětí po zvážení odchylek mezi jednotlivými součástkami, vlivu pracovní teploty a také otázky přechodové odezvy.
 
 

Dva výstupy s trochou šumu

 
Na obr. 2 bude vstupní napětí rovněž 12 V, ale na výstupu již dostáváme dvě LDO větve s napětím 5 V a 3,3 V. Výstup 5 V má stejně malé rozdílové napětí 500 mV mezi vstupem a výstupem, jako na obr. 1, takže LDO 1 a 2 mohou pracovat poblíž svého jmenovitého proudového zatížení. Rozdílové napětí mezi vstupem a výstupem pro větev s napětím 3,3 V již ale bude vyšší, takže v případě LDO 3, 4 a 5 bude pokaždé vyžadováno snížení na 330 mA. Trojice stabilizátorů se však díky svému paralelnímu řazení o zátěž rozdělí, takže výstupní proud nakonec vzroste na 1 A. Teplotní snímky na obr. 3 zachycují srovnatelné teploty LDO pro řešení z obr. 1 a 2.
 
Obr. 3: Tepelné mapy zachycují srovnatelné teploty LDO pro zapojení z obr. 1 (vlevo) a 2 (vpravo) provozovaná s max. proudovým zatížením. V otázce rozložení tepelných ztrát se tak za různých podmínek ukazuje všestrannost obvodu LTM8001
 
 

A ještě něco

 
Napětí na vstupech BIAS pro LDO musí být o 1,6 V vyšší (nejhorší případ) než nejvyšší odpovídající výstupní napětí LDO. Na obr. 1 proto BIAS odvodíme od VIN, zatímco na obr. 2 bude pro LDO s výstupem 5 V pocházet z VIN a u 3,3 V větve konečně z výstupu spínané části 5,5 V (VOUT0).
 
 

Ladíme rušení na výstupu

 
LDO lze použít k post – regulaci výstupů spínaných měničů s cílem zajistit napětí s minimální úrovní rušení, protože stabilizátory potlačí zvlnění napětí a to jak na výstupu měniče, tak též svých vstupech BIAS. Zapojení dle obr. 2 bylo optimalizováno s ohledem na nízké rušení výstupu a kapacity na výstupu spínaného měniče VOUT0 a výstupech lineárních stabilizátorů VOUT1 – VOUT5 tak byly odladěny s ohledem na minimální zvlnění napětí. S filtrací se dále setkáme i na vstupu BIAS. A protože nás může rušit též reference LDO, přidáme kapacity rovněž na vývody SET1 – SET5. Na obr. 4 konečně ve spektru vidíme rušení špičkou první harmonické na –63 dBm pro 5 V výstup LDO1 – LDO2 z obr. 2.
 
Obr. 4: Řešení z obr. 2 je optimalizováno s ohledem na nízkou úroveň šumu. Rušivá špička první harmonické 5 V výstupu ve spektru činí –63 dBm
 
 

Závěr:

 
Integrovaný obvod LTM8001 (http://www.linear.com/product/LTM8001) je vysoce účinným snižujícím měničem, následovaným pěticí vestavěných nízkošumových LDO s možností dosahovat celkového výstupního proudu 5 A. Výstupy lineárních stabilizátorů lze použít při výrobě pěti různých napětí nebo je též můžeme vhodně zkombinovat a díky paralelnímu řazení tak dosáhnout vyšší proudové zatížitelnosti výstupu a rozložení tepelných ztrát.
 
 
Zdroj: μModule Regulator Combines a Switcher with Five 1.1A LDOs: Use Them for Multiple Low Noise Rails, or Parallel Them to Spread Heat and Share Current to 5A, autor: Andy Radosevich, Linear Technology (http://www.linear.com/designtools/lt_journal.php)
 
 
Hodnocení článku: