Jste zde

Budoucnost patří plochým obrazovkám: Na jejich zpracování jsme připraveni – 2. díl

Klasickým CRT obrazovkám odzvonilo, trh ovládají tzv. ploché displeje. Většinou se jedná o LCD obrazovky, těch plazmových je pouhých 10 %. V České republice se zpětný odběr plochých obrazovek rozjíždí teprve pomalu, což ovšem není dáno nedisciplinovaností spotřebitelů, ale prostě tím, že zatím neskončila životnost přístrojů. Podle zkušeností ze západní Evropy můžeme předpokládat, že zpětný odběr a recyklace nabere naplno na obrátkách za čtyři až pět let. Naštěstí už jsme na tuto situaci připraveni a nápor nového druhu elektroodpadu nás nepřekvapí.

 

Sběr LCD displejů může způsobit výpary rtuti

Norbert Zonneveld / Nico Krukenberg, European Electronics Recyclers Association (EERA)
 
Podobně jako energeticky úsporné zářivky, i LCD displeje (tzv. „ploché obrazovky“) obsahují rtuť, která se při sběru a recyklaci může uvolnit do okolí. Evropská asociace recyklátorů elektroniky (European Electronics Recyclers Association – EERA) si toto nebezpečí uvědomuje, a přestože
počet displejů, které se stávají odpadem, je zatím velice nízký, chtěla vědět, kolik rtuti se při zpětném odběru může uvolnit. Za účelem dosažení lepších výsledků byl výzkum proveden výzkumným ústavem TNO v recyklačním provozu jedné z členských společností v Nizozemsku.
Výsledky tohoto výzkumu budou použity při tvorbě standardu pro sběr, dopravu, zpracování a materiálové využití LCD obrazovek. Podobné standardy EERA vytvořila pro recyklaci chladicích a mrazicích zařízení obsahujících plyny, poškozující ozonovou vrstvu.
 

Nastavení

Bylo provedeno několik „nejhorších“ experimentů na základě dosavadních běžných praktik sběru OEEZ (ostatní elektrická a elektronická zařízení). Shromážděné displeje byly shazovány do kontejneru o objemu 35 kubických metrů a po dobu 48 až 72 hodin se měřily výpary rtuti, teplota a vlhkost. Po demontáži zařízení bylo spočteno, u kolika LCD došlo k rozbití zářivek podsvícení displeje.
 
 
Shromážděné displeje byly shazovány do kontejneru o objemu 35 kubických metrů a po dobu 48 až 72 hodin se měřily výpary rtuti, teplota a vlhkost. Po demontáži zařízení bylo spočteno, u kolika LCD došlo k rozbití zářivek podsvícení displeje.
 
 

Výsledky

Zhruba 30 % LCD displejů mělo rozbitou jednu nebo dvě zářivky, zajišťující podsvícení. Ukázalo se, že koncentrace rtuti v ovzduší byla největší hodinu až hodinu a půl po rozbití podsvícení displeje. Teprve 16 hodin poté koncentrace rtuti poklesla z 10 μg/m3 na méně než 1 μg/m3. Uvolňování rtuti závisí na teplotě a ventilaci a může trvat dokonce dny nebo měsíce.
 

Na základě těchto zjištění EERA doporučuje:

  • vyhnout se nekontrolovanému hromadnému sběru a skladování LCD displejů ve velkých kontejnerech; opatrnou manipulací zabránit rozbití podsvícení LCD displeje
  • recyklovat LCD displeje ve specializovaných provozech, kde je případný únik rtuti kontrolován takovým způsobem, aby se předešlo potenciálním zdravotním rizikům, zabránilo se úniku rtuti do ovzduší a aby případná kontaminace materiálů vystupujících z procesu neohrozila následnou recyklaci těchto materiálů
  • vzít v potaz rizika úniku rtuti v každé fázi zpětného odběru, tj. sběru, dopravě, zpracování a materiálovém využití, při nastavování strategií, pravidel a tvorbě standardů
 
EERA je nezisková organizace, jež zastupuje zájmy 29 hlavních recyklačních společností, které se zabývají zpracováním odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v Evropě. Členské společnosti recyklují ročně ±1 500 000 tun OEEZ ve více než 65 provozech ve 23 zemích Evropy.
 

REFLATED – od krystalů k pixelům

Ian Holmes, Environmental Sustainability KTN
 
Projekt REFLATED byl založen Britským výborem pro technologickou strategii v roce 2006. Byl výsledkem studie proveditelnosti, jež přinesla následující závěry:
 
LCD obrazovky coby odpadní elektrická a elektronická zařízení představují nejrychleji rostoucí zdroj odpadu v EU – každých pět let se objem tohoto odpadu zvyšuje o zhruba 16 až 28 procent. I když Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních říká, že displeje z tekutých krystalů větší než 100 cm2 nebo obsahující podsvícení musejí být zpracovávány odděleně, aktuálně neexistuje žádný komerčně udržitelný a ekologický způsob, jak odpadní LCD recyklovat. V současné době je odpad z LCD buď spalován při vysokých teplotách, nebo ukládán na skládkách. Vzhledem k tomu, že tekuté krystaly se podobají kapalině, nemísí se s vodou a dokážou pronikat pokožkou, skladování displejů nebo jejich drcení bez předchozího rozebrání za sebou zanechá kapalný, potenciálně toxický a nerozkládající se materiál. Bylo odhadnuto, kolik LCD displejů bude v budoucnosti v Británii vyřazeno: Jedná se zhruba o 9 tun tekutých krystalů, 0,9 tuny india a 8 000 tun skla ročně. Průzkum dospěl k závěru, že materiály, které je možné z odpadních LCD ve Velké Británii získat, mají dostatečnou potenciální hodnotu, aby bylo možné podpořit komerční recyklaci.
 

Cíle

  • Návrh účinného rozebírání LCD displejů za účelem rychlejší demontáže
  • Poloautomatizované metody pro demontáž LCD
  • Metodické pokyny na recyklaci LCD displejů pro zpracovatele elektroodpadu
  • Nastavení procesu pro získání tekutých krystalů, india a skla z LCD
  • Opětovné použití získaných materiálů
  • Vývoj nových aplikací pro získané materiály.
 
 

Koncept

Dvoufázový proces pro získání cenných materiálů z LCD panelů. V první fázi by tento projekt bylo možné realizovat stávajícími zpracovateli odpadu elektrických a elektronických zařízení, přičemž by byly vytvářeny mezisklady cenných materiálů a ty by pak byly odesílány ke zpracování specializovaným firmám. LCD panel je demontován ze zařízení, další zpracovávané materiály, například polymery, desky tištěných spojů a kabely jsou již dnes zpracovávány recyklátory elektroodpadu, odborné zpracování však vyžaduje podsvícení displeje. Polymerové fólie jsou odstraněny, skleněné panely drceny. Sklo je zpracováno odstraněním tekutých krystalů a získáním ITO (indium tin oxide). Výsledkem tohoto procesu je směs tekutých krystalů, frakce obsahující kov a čisté sklo. Tyto materiály jsou pak odeslány ke zpracování specializovaným firmám za účelem maximální výtěžnosti.
 

Výsledek

Pro některé z takto získaných materiálů stále neexistuje trh. Sice mají teoretickou hodnou, nicméně dokud pro ně nevznikne trh, bude proces získávání těchto materiálů zatížen náklady. Získané tekuté krystaly obsahují řadu sloučenin, které mohou najít využití v aplikacích s nízkými nároky, anebo bude zapotřebí jejich zušlechtění k vyprodukování sloučenin žádaných průmyslem tekutých krystalů. Univerzita v Yorku nadále pokračuje ve svém výzkumu. Sklo z LCD panelů není možné směrovat do standardních toků odpadu. Odborníci se snaží zjistit, jak by se takové sklo dalo využít. Získané indium se podle předpokladů bude prodávat za aktuální cenu, polymerové fólie by rovněž měly mít svou hodnotu v souladu s trhem. Znepokojující skutečností je nicméně to, že ceny india od započetí projektu klesly o 50 procent. ( www.innovateuk.org/sustainabilityktn )
 

Materiály byly publikovány v časopise Zpětný odběr 1/2011.

Časopis se věnuje nejen událostem kolem společnosti ASEKOL, ale i celkové situaci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení v ČR, jeho aktuálním tématům a problémům. Neopomíná ani jednotlivé regiony. Důraz je kladen zejména na čtivost, zajímavost a aktuálnost obsahu. Časopis Zpětný odběr zvítězil v prestižní soutěži Zlatý středník 2007 v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub. Své vítězství obhájil také v roce 2009. Vychází 3x ročně v nákladu 6 000 ks.
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: