Jste zde

Kódování videokazet

MACROVISION je systém chránící pomocí doplňkové informace ve videosignálu originální videokazety.

Jak to funguje, jaké jsou nevýhody atd.

Co je to Macrovision

Macrovision je poměrně efektivní ochrana videokazet VHS proti kopírování. Tato ochrana je použita u více než 400 miliónů videokazet ročně. Jen v USA tuto metodu používá více než 1500 subjektů produkujících filmy na videokazetách. Z těchto údajů plyne, že jen velmi málo videokazet není touto metodou chráněno.

Jak to vypadá

Přehrávání kopie videokazety chráněné systémem Macrovision je doprovázeno změnami jasu, ztrátami barev, kmitáním obrazu, viditelným šumem v několika prvních řádcích obrazovky nebo úplným vypadáváním obrazu.

Bohužel těmito poruchami netrpí jen kopie takto chráněné videokazety. Některé televize se s touto ochranou nesnesou také a ke zmíněným chybám přidávají vertikální pruhy různého jasu v horní části obrazovky. U některých kombinací video-televize přehrávání chráněných videokazet funguje jako indikátor, kdy je nutné dát vyčistit video, jelikož zhoršení signálu způsobí výše zmíněné projevy na televizi.

Jak to funguje

Ochrana systémem Macrovision spočívá v přidání elektronických impulsů k videosignálu během nahrávání kazety. Tyto impulsy při kopírování způsobí zmatení automatického vyrovnávání citlivosti (AVC - angl. automatic gain control, AGC) nahrávacího videa, a to jak v systému PAL tak i NTSC.

Jelikož v našich krajích není systém NTSC příliš rozšířen, budu se v dalším textu věnovat pouze systému PAL. Pro systém NTSC platí pouze trochu jiná čísla.

Televizní obraz se skládá z 25 snímků za vteřinu. Každý snímek obsahuje 625 řádek. Snímek je dělený na dvě části (pole), vykreslované ob řádek - liché a sudé řádky. Části jsou odděleny vertikálním synchronizačním pulsem a jednotlivé řádky pak horizontálním synchronizačním pulsem. Několik řádků, následujících po vertikálním synchronizačním pulsu není viditelných a mají televizi poskytnout dostatek času na zpětný přeběh paprsku a jeho ustabilizování. Při televizním vysílání je do těchto řádků vkládán teletextový signál. Systém Macrovision vkládá do neviditelné části obrazu falešné synchronizační pulsy následované impulsy asi o 15% vyššími než je úroveň bílé.

Řádka signálu PAL
Obrázek 1: Normální řádka videosignálu PAL.


Z obrázků vyplývá, že prvních 40 mikrosekund řádky obsahuje falešný signál, zbytek řádky je černý. Falešné synchronizační impulsy se projevují u některých televizí nestabilitou několika prvních řádek obrazu.

Macrovision řádka signálu PAL
Obrázek 2: Řádka videosignálu PAL s ochranou Macrovision. Čárkovaně je vyznačena normální úroveň bílé barvy.


 

Co s tím

Zde jsou základní alternativy odstranění nepříjemného rušení způsobeného ochranou:

  • Modifikace nahrávacího videorekordéru nebo televizního přijímače reagujícího na ochranu. Tento způsob je nejjednodušší svým principem, ale asi pro většinu případů nepoužitelný. Spočívá ve výměně odporu resp. kondenzátoru v obvodu AVC, který způsobí jeho vyřazení z funkce.
  • Koupit si komerčně prodávaný "stabilizátor" obrazu. Toto řešení je nejjednodušší, ale ne nejlevnější.
  • Postavit si vlastní stabilizátor obrazu.

Z obrázků vyplývá, že pro odstranění ochrany stačí rekonstruovat několik prvních řádek. Systém Macrovision sice využívá i několik posledních řádek obrazu, které nejsou taktéž viditelné, ale většina přístrojů na ně nereaguje.

Stabilizátor obrazu
Obrázek 3: Blokové schema zapojení stabilizátoru obrazu.
MMV - monostabilní multivibrátor

Na obrázku 3 je blokové schema stabilizátoru obrazu. Princip je jednuduchý. Na začátku každého řádku se obvodem sample&hold uloží úroveň černé barvy. Je-li řádek v "postižené" oblasti, pak prvních 45µs bude nahrazeho uloženou hodnotou. Monostabilní multivibrátor určující, zda se jedná o "postižený" řádek je možno nahradit počitadlem řádků, kdy je možné takto opravit i poslední řádky obrazu.


Závěrem

Nelegální kopírování videokazet není jen náš problém. Studie prováděné v USA ukázaly, že průměrný američan má jednu kopii na šest originálů a více než 30% majitelů videa vlastní nelegální kopii. Společnosti tím přicházejí o 370 000 000 dolarů ročně. Kdyby tedy neexistovalo nelegální kopírování, mohli bychom mít všechno levnější. No nevím.

Odkazy

  1. Macrovision
  2. Macrovision FAQ
Hodnocení článku: 

Komentáře