Jste zde

Přenos telefonních tarifů 16 kHz k účastníkovi

Pohled na 16 kHz tarifikaci z hlediska telekomunikační společnosti. Technické řešení.

V poslední době se k velké oblibě dostává telekomunikační služba, která přenáší telefonní impulsy na účastnické počítadlo. Ačkoliv tuto službu zavádějí telekomunikační společnosti v šírší formě až na digitálních číslech, existovala tato možnost i na starších analogových ústřednách. Přenos tarifních impulsů je pro mnohé organizace velkou úlevou. Dřívější jednorázové účtování na konci měsíce neslo spoustu rozepří a nepříjemností. Použití této služby umožňuje okamžité vyhodnocení počtu přijatých impulsů za uskutečněný hovor. Mnohá okrajová sídla používají této služby a na obecním úřadě zavedou VTS (veřejná telefoní stanice). V dnešní době má tato služba široké uplatnění. Například v motorestech, soukromých penzionech a podobně

Je ovšem nutno podotknout, že pro všechny telekomunikační společnosti je hlavním počítadlem impulsů to, které je na ústředně. Veškeré nesrovnalosti mezi ústřednovým a externím počítadlem se finančně neřeší. Účtován je vždy měsíční rozdíl na počítadle ústředny. Proč by mohlo dojít k rozdílnosti tarifů, snadno pochopíme, když si přenos tarifních impulsů přiblížíme. Chceme-li použíti této služby, musíme se informovat na odbytu telekomunikační společnosti o její možnosti a zažádat si o přenos 16 kHz impulsů. Není možné si koupit jen přijímač a zapojit si ho bez vědomí telek. společnosti. Lze říci, že je zapotřebí dvou hlavních zařízení. Vysílače a přijímače. U digitálních čísel je vysílač připojen softwarově. U starších ústředen je vysílač vsunut mezi vedení a ústřednu. Vedení je dvojdrátové (a,b dráty). Z ústředny vedou a,b dráty do vysílače, přes indukční cívky pokračují k účastníkovi opět jako a,b dráty. Do vysílače vedou i tvz. počítací dráty z1, z2, které jsou paralelně vyvedeny z počítacího relé.

Vysílač
Úkolem vysílače je indukovat do vedení pevně stanovený časový impuls vyplněn 16 kHz sinus signálem.

Vysílač se skládá z několika funkčních bloků :

 • stabilizace externího napájení na interní (např. 60V/15V)
 • vstupní U/I ochranná a převodní část počítacích impulsů z ústředny
 • obvod pro vyhodnocení časových poměru počítacího impulsu z ústředny
 • regenerátor impulsu na stanovený časový formát
 • generátor 16kHz
 • obvod pro navázání 16kHz do vedení

Obr 1 : Funkční blokové schéma vysílače 16 kHzNa obr. 1 je funkční blokové schéma hlavních funkčních bloků vysílače. První funkč. blok je obvod, který převede počítací impuls z U/I poměrů přípojné ústředny na napěťový signál proti interní zemi. Taktéž jeho úkolem je zabránit různým napěťovým špičkám a ovlivnit interní obvody. Nejčastější a nejúčinnější ochrana je pomocí optočlenu. Značnou nevýhodou releových ústředen je mnoho nežádoucích vedlejších indukcí. Aby vysílač skutečně poznal, že se jedná o impuls z počítadla, musí jej ověřit. K tomu mu pomáhá funkční blok časového vyhodnocení. Tento blok pracuje na bázi diference dvou časových signálů. Jeden signál je vnitřně nastaven a má být časově podobný jako platný impuls z ústředny. Druhý signál je ten, který se objeví na z1, z2 drátech z ústředny. Časová diference je doba mezi sestupnými hranami obou signálů (za předpokladu stejného počátku). Je-li diference příliš velká, je aktuální impuls na z1,z2 drátech brán jako neplatný (není to započítavací impuls=náhodná indukce). Je-li impuls uznán jako skutečný započítávací, je poslána log1 do regenerátoru impulsu informace o vytvoření přesného standardního obdélníkového impulsu. Po dobu trvání tohoto standardního obdélníku se provádí indukce do vedení sinus signálu o kmitočtu 16 kHz. Indukce se provádí pomocí malých feritových cíveček zapojených v cestě jak a-drátu, tak b- drátu. Cívky jsou zapojeny tak, aby fázově podporovaly indukci ve smyčce a,b drátů. Velmi důležité je vestavění 16 kHz zádrže ve směru do ústředny. Je nutno zabránit průniku 16 kHz jinam než do vedení. Možná se zdá zbytečné generovat 16 kHz trvale, ale je to způsob, jak lépe držet stabilní frekvenci generátoru. Nyní si řekneme, proč jsme vytvořili standardní obdélníkový signál a proč je důležité zachovat jeho parametry.
 

Standardní 16 kHz signál

I vedení k účastníkovi je vystaveno velkému množství nežádoucích indukcí. Je nutno uvažovat kapacitní vazby v souležících párech vedení. Dochází-li k nežádoucí indukci cizího hovoru námi slyšitelného, je proto pro sinus 16 kHz téměř indukční most. Vezmeme-li v úvahu použítí 16 kHz přenosů v několika párech jednoho kabelu, musíme zabezpečit, aby se jednotlivé dvojice vysílač - přijímač neovlivňovaly. Zde už nám ale časový formát impulsu nepomůže. Vyhodnocovací obvod přijímače si ověří i napěťový zisk přijatého signálu. Každý indukovaný signál ztrácí na úrovni a vlivem delšího vedení se zeslabí. Občas se říká, že impuls změkne a není schopný se prezentovat ve vstupní části přijímače. Dle vedení a počtu souběžných 16 kHz přenosů se dá nastavit vysílač 16 kHz na určitý formát standardního impulsu. K základním veličinám definujícím standardní impuls patří čas, úroveň a frekvence. Na obr. 2 je znázorněn diagram platnosti impulsu.


Obr 2: Diagram platnosti stand. Impulsu

Impuls je vstupní částí vyhodnocen jako platný jen tehdy, je-li jeho doba trvání delší něž t1 a kratší než t2. Zároveň musí být v přípustné útlumové oblasti. Zpravidla se u útlumu definuje jen dolní hranice, pod kterou nesmí platný signál klesnout.


Obr 3: Oblast povolená pro platnost 16 kHz sinusMluvili jsme o stabilitě 16 kHz sinus signálu, je proto nutné v přijímači vymezit oblast kolem 16 kHz, kde se může generátor, eventuelně na vedení sinus, rozladit. Na obr. 3 je frekv. graf , který dimenzuje frekvencemi f1, f2 oblast platnosti.

Přijímač


Obr 4: Blokové schéma přijímače

 Přijímač obsahuje tyto základní funkční bloky:

 • vstupní ochrana a stabilizace interního napájecího napětí
 • filtr a obvod detekce 16 kHz sinus
 • obvod vyhodnocení standardniho 16 kHz impulzu
 • čítač a další logické obvody
 • displej a jeho podpůrné obvody


Účastnické vedení z kabelových rozvodů je ukončeno telefonní zásuvkou. Zapojení tarifikátoru (přijímače) vyžaduje zapojení v pořadí tarifikátor a nakonec telefon. V prvním funkčním bloku "vstupní ochrana.." je nutno provést stabilizaci interního Ucc. To je provedeno na úkor vzniklého úbytku napětí. Úbytek napětí nesmí být velký, aby neohrozil funkci telefonu, který potřebuje z proudové smyčky a,b drátu také úbytek napětí. Z tohoto bloku pokračují a,b dráty do dvou filtrů. Filtr 0,-3,4 kHz nemusí být zapojen. Jeho úkolem je zabránit 16 kHz do telefonního aparátu. Další funkční blok je detekce 16 kHz a převod na napěťový signál proti zemi. Obvod detekce obsahuje aktivní filtr, 16 kHz pevný zesilovač, detektor a impedanční převodník proti zemi. Takto upravený signál se otestuje na časové a úrovňové parametry v dalším funkč. bloku. Ten obsahuje ziskový komparátor a obvod časové diference. Je-li impuls vyhodnocen jako platný, je již generovaná log 1 v příslušné logice dalších obvodu. Další zpracování je přirozeně již plně v oblasti možnosti IO.
Základem tarifikátoru je displej, který zobrazuje počet přijatých tarifních impulsů. Velmi jednoduchý tarifikátor může čítačem čítat počet impulsů, převést je na BCD kód. Následně je přímo dekódovat na příslušný typ displeje. Přirozeně velmi zjednodušené. Komplikace by nastaly při přeplnění čítače apod.

Dřívější tarifikátory měly digitální displej a mechanické počítadlo. Digitální displej registroval počet přijatých impulsů za hovor a dal se resetovat. Mechanické počítadlo registrovalo všechny došlé impulsy a nešlo jej měnit. Novější tarifikátory dovedou již dle zadané sazby monitorovat přímo částku k placení i s manipulačním poplatkem.

Proč je platný stav pouze u počítadla na ústředně 
Telekomunikační společnosti používají jako jediné platné číslo počítadlo na ústředně. Jednou z hlavních příčin je to, že pro správné registr. počítání je nutno uzavřít obvodovou smyčku mezi a,b drátech až za tarifikátorem. 
Další poruchovost může vykazovat špatný stav vedení či bytového rozvodu. Náhodné svody mezi a,b dráty mohou potlačit uroveň signálu pod hranici platnosti. Nadzemní vedení pracuje jako anténa, takže hrozí nebezpečí nežádoucích pulsů. Při souběhu více 16 kHz je nebezpečí vzájemné indukce a počítání všech tarifikátorů na jeden impuls a pod. 
Ačkoliv se zdá být zařízení 16 kHz značně závislé, je nutno podotknout jeho celkem dobrou spolehlivost a efektivnost co do ceny provozu. Postupný vývoj telekomunikačních služeb i zde našel svoje zlepšení. V budoucnosti se počítá se zavedením digitálních komunikačních kanálů i na úrovní účastík-ústředna. Touto formou se mohou přenášet se 100% přesností nejen tarifní impulsy, ale i mnoho jiných informací, jako je číslo volajícího účastníka, přesný čas apod.

Připravil: David Bazala
Hodnocení článku: